http://usmbm.mprusak.webd.pl/wp-content/uploads/2017/11/5-1-3.jpg

Program szczegółowy praktyk studenta/tki

 • zapoznanie się ze strukturą organizacyjną podmiotu, w którym student odbywa praktykę;
 • wykonywanie zadań umożliwiających zdobycie umiejętności, które w przyszłości student mógłby wykorzystać w miejscu pracy o podobnym charakterze;
 • nabycie kompetencji interpersonalnych warunkujących funkcjonowanie w miejscu pracy;
 • zakres praktyk powinien być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku „Administracja”, stwarzać możliwość gromadzenia wiedzy oraz doświadczenia pomocnego w przyszłej pracy zawodowej;
 • przygotowanie studentów do samodzielnych i twórczych działań;

Załączniki

Skierowanie na praktyki (załącznik 1)

Wzór podania o zaliczenie praktyk (załącznik 2)

Pliki do pobrania

Dziennik Praktyk

Dziennik Praktyk Pedagogika

Regulamin Praktyk 2019-2020

Praktyki Pedagogiczne – Licencjackie / 2-letnie Magisterskie

Praktyki Pedagogiczne – Licencjackie / Magisterskie

Praktyki Zawodowe – Kosmetologia Studia Magisterskie

Praktyki Zawodowe – Kosmetologia Studia Licencjackie

Praktyki Zawodowe – Dietetyka Studia Magisterskie

Praktyki Zawodowe – Dietetyka Studia Licencjackie

Praktyki Zawodowe – Administracja Studia Licencjackie

Instrukcja w sprawie przebiegu praktyk

 • pobrać (Dziekanat) podpisane przez Dyrektora Instytutu:
 • Skierowanie na praktykę(Załącznik 1) wraz z Programem praktyk do zrealizowania w danym podmiocie, w którym ma być odbywana praktyka oraz
 • Umowę o organizację praktyki studenta – 3 egzemplarze – pobrać i wydrukować (strona Uczelni – zakładka Student/ Praktyki i staże),
 • Dzienniczek Praktyk
 • uzupełnić Dzienniczek praktyk o dane studenta i pieczęć Uczelni (Dziekanat)
 • zgłosić się do Dyrektora podmiotu, w którym ma być odbywana praktyka w celu omówienia spraw organizacyjnych;
 • brać udział w realizacji zadań o charakterze zawodowym, powierzonym przez osobę kompetentną w miejscu odbywania praktyk;
 • nieobecność na praktyce usprawiedliwiać zwolnieniem lekarskim;
 • wypełnione Dzienniczek praktyk, w tym Karty tygodniowe praktyk, wraz z 1 egzemplarzem Umowy złożyć w Dziekanacie po zakończeniu praktyk;
 • w przypadku ubiegania się o zwolnienie z praktyk(zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Praktyk Studentów), złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Instytutu – Podanie o zaliczenie praktyk (Załącznik 2) wraz z dokumentami uzasadniającymi prośbę studenta;

480 godzin (po ukończeniu I semestru do ukończenia IV semestru)

 • Organy i jednostki administracji państwowej i samorządowej,
 • Służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo publiczne (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, jednostki wojskowe),
 • Sądy, prokuratura, • Służby celno-skarbowe,
 • Firmy o rozwiniętej strukturze (np. ubezpieczeniowe, banki).
 • poznanie specyfiki pracy w różnych podmiotach związanych z kierunkiem studiów;
 • pogłębienie nabytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i możliwości jej wykorzystania w praktyce zawodowej;
 • poznanie i weryfikacja predyspozycji studenta do przyszłej pracy zawodowej;
 • kształtowanie postaw wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników
 • weryfikacje wiedzy teoretycznej i umiejętności nabytych przez studentów podczas nauki na uczelni, w tym wykształcenie zdolności praktycznego zastosowania wiedzy nabytej w toku studiów (integracja wiedzy teoretycznej i praktycznej);
 •  poznanie przez studentów warunków i specyfiki pracy w różnorodnych podmiotach administracji;
 • doskonalenie zdolności planowania czasu pracy, skutecznej komunikacji we współdziałaniu z zespołem pracowników;- kształtowanie spostrzegawczości oraz zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia;
 • możliwość dokonania oceny rynku pracy, poznanie przez studentów oczekiwań pracodawców względem przyszłych pracowników w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, w tym postaw etycznych i porównanie ich z własnymi możliwościami na rynku pracy;
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy lub poszukiwania podmiotu do badań prowadzonych w ramach realizowanych prac kontrolnych, zaliczeniowych, magisterskich a w przyszłości doktorskich;
 • zachowanie dyscypliny pracy jaka obowiązuje wszystkich pracowników instytucji, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz tajemnicy państwowej;
 • zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem placówki, w której praktyka jest odbywana oraz zadaniami i współpracy z innymi jednostkami;
 • zdobycie podstawowych praktycznych umiejętności wykonywania prac administracyjnych i prowadzenia dokumentacji niezbędnej do poprawnego załatwienia spraw urzędowych;
 • prowadzenie na bieżąco Dziennika Praktyk (uzyskanie potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia praktyki; zaliczenia praktyki przez opiekuna w miejscu odbywania praktyk; uzupełnianie Karty tygodniowej, potwierdzonej przez opiekuna w miejscu odbywania praktyk; uzupełnienia Dziennika Praktyk o własne uwagi i spostrzeżenia, uzyskanie Opinii opiekuna praktyk; napisanie własnej opinii na temat przebiegu praktyki);
 • podstawowym warunkiem zaliczenia praktyk jest frekwencja studenta w wymiarze wymaganym w programie praktyki, opanowanie wiedzy i umiejętności określonych w programie praktyki, postawa (kompetencje społeczne) studenta, oddanie Dziennika Praktyk.

Złożenie do Dziekanatu:

 • Dziennika Praktyk (najlepiej z opinią) wraz z wypełnionymi Kartami tygodniowymi w celu uzyskania zaliczenia odbytej praktyki,
 • Umowy – 1 egzemplarz, podpisany i opieczętowany.