KOMUNIKAT REKTORA

Zasady higieniczno-epidemiologiczne

obowiązujące w celu ograniczenia ryzyka infekcji podczas przebywania na terenie Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie zajęć edukacyjnych
obowiązujące od października 2021 r.

 1. Zajęcia dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników szkoleń prowadzone są w Uczelni Społeczno–Medycznej  w Warszawie na trenie kompleksu budynków zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Kaleńskiej 3.  
 2. Przy wejściu do budynków A i B USM oraz w czasie przerw i podczas zajęć uczestnicy dezynfekują i myją ręce wodą z mydłem.
 3. Uczelnia zapewnia dozowniki  ze środkiem dezynfekcyjnym oraz mycie rąk w łazienkach. Uczelnia zapewnia również wietrzenie oraz odkażanie pomieszczeń poprzez regularną dezynfekcję klamek, uchwytów i innych powierzchni dotykowych oraz dezynfekcję przed i po zakończeniu zajęć każdego dnia stołów, krzeseł, itd.
 4. Wejście na zajęcia jest nadzorowane przez pracowników administracji.  Studenci  zobowiązani są do stosowania się do zaleceń prowadzących zajęcia związanych z ich organizacją.
 5. Studenci w salach dydaktycznych powinni tak zajmować miejsca, aby odległość między uczestnikami wynosiła minimum 1,5 metra w każdym kierunku.  
 6. Podczas przerw i przemieszczania się obowiązuje korzystanie z maseczek (zaopatrzenie własne uczestnika zajęć). Obowiązkiem zasłaniania ust i nosa objęte są również osoby przebywające na zewnątrz USM, jeżeli dystans jest mniejszy niż 1,5  metra.    
 7. Uczestnicy zajęć podczas przerw mogą przebywać tylko na korytarzach USM lub na zewnątrz budynku B. Mogą w tych miejscach przebywać bez maseczek tylko wtedy gdy zachowywany jest dystans co najmniej 1,5 metra od drugiej osoby.
 8. Każdy student korzysta z własnych przyborów niezbędnych do realizacji zajęć. Nie należy używać przyborów innych uczestników zajęć.
 9. Ze względów bezpieczeństwa Uczelnia nie zapewnia dostępu do posiłków i napojów. Uczestnicy mogą  przynieść własne posiłki napoje.
 10. Zapewnione są worki i kosze przeznaczone na zużyte środki ochrony osobistej oraz odpady cateringowe.
 11. Na drzwiach do sal dydaktycznych, w których odbywają się zajęcia zamieszczone są niezbędne informacje dotyczące numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i infolinii NFZ (800 190 590).     

Ułatwienie dostępu