List Inauguracyjny

Wysoki Senacie,
Szanowni Państwo Pracownicy,
Drodzy Studenci!

 

Każda inauguracja roku akademickiego jest momentem niezwykle doniosłym i szczególnym – chciałabym przywitać Państwa w naszej Alma Mater w tradycyjny sposób i podzielić się z Państwem radością i refleksjami nad początkiem naszego wspólnego marszu na drodze rozwoju intelektualnego, na której trzeba być wytrwałym i głęboko wierzyć w osiągnięcie celu. Chociaż tylko w formie listu, czynię to z największą radością oraz nadzieją, że rozpoczniemy nowy rok akademicki z zaangażowaniem, zobowiązaniem i świadomością odpowiedzialności za kształtowanie obecnej i przyszłej elity naszego kraju.

Wierzę, że mimo licznych utrudnień przystąpimy z pełnym zaangażowaniem do wykonania swoich zadań i wszyscy doświadczymy satysfakcji uczestnictwa w spotkaniach, dzięki którym studia na naszej uczelni będą wspaniałą, niepowtarzalną przygodą. Priorytetem naszej uczelni jest państwa bezpieczeństwo, dlatego zajęcia odbywać się będą w systemie hybrydowym na kierunkach pedagogika, kosmetologia i dietetyka. Współczesne wykształcenie, wymaga posiadania rozległej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które zdobyte na naszej uczelni pozwolą nie tylko na rozwój osobisty, ale także na sprostanie nowym wyzwaniom rynku pracy. Współpraca z interesariuszami pozwoli na skuteczne formułowanie programów kształcenia, które są adekwatną odpowiedzią na oczekiwanie przyszłych pracodawców. W ostatnim czasie Uczelnia Społeczno- Medyczna podjęła szereg działań mających na celu zwiększenie umiędzynarodowienia, czego efektem jest przystąpienie do programu Erasmus, dzięki któremu będziemy mogli współpracować z uczelniami zagranicznymi na płaszczyźnie obustronnej wymiany studentów i nauczycieli akademickich. W tym miejscu warto przypomnieć misję, jaką realizuje Uczelnia Społeczno- Medyczna – „dążenie do ustawicznego podnoszenia poziomu wykształcenia w polskim społeczeństwie przez upowszechnianie wiedzy, kształcenie umiejętności jej praktycznego wykorzystywania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz wykuwanie cech i kompetencji przedsiębiorczych wszystkich studentów korzystających z jej oferty edukacyjnej. Misją Uczelni jako instytucji wyższej użyteczności publicznej jest kreowanie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i twórczej atmosfery studiów, pielęgnowanie wartości ogólno-humanistycznych oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowego absolwentów”.

Rozpoczynamy nowy rok akademicki jako wspólnota Wykładowców, Pracowników i Studentów, która jest gotowa podejmować nowe wyzwania w imię realizacji odważnych, ale realnych celów – u jego progu składam najlepsze życzenia:

Kadrze Nauczycieli akademickich życzę sukcesów naukowych i osobistych, zdobycia stopni i tytułów naukowych – obyśmy jako pracownicy naukowi w naszych badaniach, w kształceniu studentów i kreatywnych działaniach, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, mieli szerokie spojrzenie na świat i potrafili właściwie interpretować specyfikę jego zjawisk.

Pracownikom Administracji życzę, by Państwa praca przyczyniła się do rozwoju oraz dobrego wizerunku Uczelni,  przynosiła zadowolenie i sukcesy, a rozpoczynający się rok akademicki spełnił marzenia i oczekiwania nas wszystkich.

Studentom, których przyszłość stanowi sens naszej pracy, życzę, aby okres studiów był najpiękniejszym okresem w Waszym życiu. Wierzę, że uzyskana wiedza, umiejętności, a także wiara we własne siły i możliwości pozwoli Wam zaplanować i zrealizować wspaniałe kariery zawodowe i życiowe. Życzę Wam spotkania na swojej drodze wspaniałych przyjaciół, wartościowych ludzi, wybitnych nauczycieli o dużej wiedzy i ogromnym autorytecie moralnym.

Szanowni Państwo, wbrew trudnościom niech ten rok będzie radosny i inspirujący, naznaczony wspólną, twórczą pracą. Niech będzie rokiem cennych inicjatyw, zrealizowanych marzeń i wykorzystanych szans.

Z tymi życzeniami nowy rok akademicki 2022/2023  uważam za otwarty.

REKTOR
dr Beata Mydłowska prof. USM

 

Ułatwienie dostępu