Dietetyka studia II stopnia

Dietetyka to dyscyplina zajmująca się żywieniem człowieka zdrowego i chorego, a w szczególności:

 • zasadami żywienia człowieka zdrowego;
 • zasadami żywienia człowieka chorego;
 • technologią żywności;
 • oceną stanu odżywienia;
 • oceną wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia;
 • zapobieganiem chorobom zależnym od żywienia;
 • kontrolowaniem jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania;
 • biochemicznymi podstawami żywienia;
 • prowadzeniem edukacji żywieniowej;
 • psychologią żywienia;
 • technologią gastronomiczną.

Takie połączenie technologii żywności z naukami o zdrowiu stanowi o wyspecjalizowaniu się w kierunku racjonalnego odżywiania człowieka zarówno chorego jak i zdrowego. Dietetyka, która jest naszą specjalnością, pozwala na określenie wpływu odżywiania na wyniki leczenia chorób.

Dietetyka powiązana jest ściśle z:

 • technologią żywności i żywieniem,
 • medycyną,
 • farmakologią,
 • bromatologią,
 • chemią żywności,
 • biologią i mikrobiologią,
 • psychologią.

Dietetyka II stopnia – opis kierunku

Przygotowuje wszechstronnie do wykorzystania zasad żywienia człowieka w profilaktyce chorób dieto-zależnych, co w obecnych czasach jest bardzo ważnym zadaniem. Specjalistyczne podejście do żywienia w różnych chorobach pozwala na leczenie lub współdziałanie z lekarzem w procesie zdrowienia pacjenta.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Dietetyka posiada pogłębioną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowania potraw. Absolwenci są specjalistami w zakresie planowania i wdrażania żywienia indywidualnego i zbiorowego. Potrafią organizować i nadzorować produkcję potraw (technologia produkcji, kontrola jakości, przechowywanie), prowadzić działania edukacyjne z zakresu zasad racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Kierunek wszechstronnie przygotowuje studentów do wykorzystania zasad żywienia człowieka w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych. Absolwenci kierunku dietetyka mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej m.in. w szpitalach, sanatoriach czy innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach żywienia zbiorowego (restauracje, hotele), w zakładach cateringowych, w poradniach żywieniowych i dietetycznych oraz placówkach sportowych i szkolnictwie. Są przygotowani do  prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa dietetycznego.

Dietetyka – studia II stopnia

Kształcenie na kierunku „dietetyka” odbywa się w systemie studiów II stopnia:

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Partner strategiczny

Magister

stacjonarne i niestacjonarne

2 lata (4 semestry)

Accor Hotels

Dietetyka studia magisterskie – specjalności:

 • Psychodietetyka z elementami Obesitologii

 • Dietetyka kliniczna

 • Dietetyka w sporcie

Po ukończeniu studiów z zakresu dietetyki, nasz absolwent posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Potrafi kontrolować  jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Dietetyk potrafi dokonać oceny stanu od żywienia i sposobu żywienia pacjentów oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski terapeutyczne. Zna zasady edukacji żywieniowej i jest przygotowany do jej prowadzenia. Absolwenci kierunku dietetyka w naszej szkole w Warszawie mogą podjąć pracę w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Są przygotowani do  prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego dzięki osobnym, przygotowującym do tego wyzwania zajęciom.

 

Zasady rekrutacji na studiach II stopnia na kierunku Dietetyka o profilu praktycznym.

Przyjęcia na studia magisterskie zaoczne z zakresu dietetyki na Wydziale Nauk Medycznych Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie odbywają się bez egzaminów wstępnych. Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku „dietetyka” upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata). Szczególne wymagania dla kandydatów kierunku „dietetyka” studia drugiego stopnia nieposiadających ukończonych studiów pierwszego stopnia w kierunku „dietetyka”.
Kandydat na zaoczne studia magisterskie „dietetyka” poziom magisterski musi posiadać dyplom licencjacki (niekoniecznie kierunkowy) – zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dopuszczalne jest podjęcie studiów po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata i ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych.

Organizacja zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku dietetyka o profilu praktycznym.

Studia drugiego stopnia kierunku „dietetyka” na Wydziale Nauk Medycznych Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie będą trwać 2 lata (4 semestry) i odbywają się w formie niestacjonarnej.  W przypadku studiów niestacjonarnych zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem w ciągu 4 semestrów w ramach dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych (10 zjazdów w ciągu semestru) w systemie zjazdów (średni co dwa tygodnie) (zajęcia w godzinach 08.00 – 18.15). Studia kończą się napisaniem,  złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim oraz nadaniem tytułu zawodowego magistra dietetyki.

Ułatwienie dostępu