https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/biblioteka-usm-1.png

Dietetyka to nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego która zajmuje się:

 • zasadami żywienia człowieka zdrowego;
 • zasadami żywienia człowieka chorego;
 • oceny stanu odżywienia;
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia;
 • zapobiegania chorobom zależnym od żywienia;
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania;
 • biochemicznymi podstawami żywienia;
 • prowadzenia edukacji żywieniowej;
 • psychologią żywienia;
 • technologiami gastronomicznymi.

Często dietetyka mylona jest z technologią żywności. Dietetyka jest nauką medyczną, która wyspecjalizowała się w kierunku racjonalnego odżywiania człowieka chorego jak i zdrowego. Dietetyka zajmuje się oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta, oraz wpływu odżywiania na wyniki leczenia chorób.

Dietetyka powiązana jest ściśle z:

 • medycyną,
 • farmakologią,
 • bromatologią,
 • chemią żywności,
 • biologią i mikrobiologią,
 • psychologią.

Dietetyka II stopnia – opis kierunku

Przygotowuje między innymi do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami przyjętych systemów, zapotrzebowania na makro i mikroskładniki odżywcze pacjentów, oceny wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób.

Absolwent Dietetyki ma bardzo szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia. Zwykle kieruje swoje pierwsze kroki do publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia. Gdy zyska już doświadczenie zawodowe oraz osiągnie pierwsze sukcesy, otwiera własny gabinet dietetyczny, w którym przyjmuje pacjentów i prowadzi konsultacje dietetyczne. W swojej pracy współdziała z lekarzami i terapeutami.

Dietetyka – studia II stopnia

Kształcenie na kierunku „dietetyka” odbywa się w systemie studiów II stopnia:

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Partner strategiczny

Magister

stacjonarne i niestacjonarne

2 lata (4 semestry)

Accor Hotels

Dietetyka studia magisterskie – specjalności:

 • Psychodietetyka z elementami Obesitologii

 • Dietetyka kliniczna

Po ukończeniu studiów z zakresu dietetyki, nasz absolwent posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Potrafi kontrolować  jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Dietetyk potrafi dokonać oceny stanu od żywienia i sposobu żywienia pacjentów oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski terapeutyczne. Zna zasady edukacji żywieniowej i jest przygotowany do jej prowadzenia. Absolwenci kierunku dietetyka w naszej szkole w Warszawie mogą podjąć pracę w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Są przygotowani do  prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego dzięki osobnym, przygotowującym do tego wyzwania zajęciom.

Zasady rekrutacji na studiach II stopnia na kierunku Dietetyka o profilu praktycznym.

Przyjęcia na studia magisterskie zaoczne z zakresu dietetyki na Wydziale Nauk Medycznych Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie odbywają się bez egzaminów wstępnych. Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku „dietetyka” upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata). Szczególne wymagania dla kandydatów kierunku „dietetyka” studia drugiego stopnia nieposiadających ukończonych studiów pierwszego stopnia w kierunku „dietetyka”.
Kandydat na zaoczne studia magisterskie „dietetyka” poziom magisterski musi posiadać dyplom licencjacki (niekoniecznie kierunkowy) – zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dopuszczalne jest podjęcie studiów po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata i ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych.

Organizacja zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku dietetyka o profilu praktycznym.

Studia drugiego stopnia kierunku „dietetyka” na Wydziale Nauk Medycznych Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie będą trwać 2 lata (4 semestry) i odbywają się w formie niestacjonarnej.  W przypadku studiów niestacjonarnych zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem w ciągu 4 semestrów w ramach dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych (10 zjazdów w ciągu semestru) w systemie zjazdów (średni co dwa tygodnie) (zajęcia w godzinach 08.00 – 18.15). Studia kończą się napisaniem,  złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim oraz nadaniem tytułu zawodowego magistra dietetyki.