Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

ONLINE

Celem głównym studiów jest spełnienie wymogu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. (Dz.U. 2011 poz. 896 z poź.zm.)

Występujące zmiany na rynku usług zdrowotnych oraz wzrastające oczekiwania pacjentów dotyczące jakości udzielanych usług medycznych, wymagają od pracowników służby zdrowia ciągłego doskonalenia. Wprowadzania nowych, bardziej efektywnych metod zarządzania placówkami opieki zdrowotnej.

Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia są nakierowane właśnie na przygotowanie nowoczesnej i innowacyjnej kadry zarządczej. Kadry nakierowanej na pacjenta i jego problemy zdrowotne.

 

Cel

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w pełną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania instytucjami ochrony zdrowia. Zdobyta wiedza pozwoli celnie rozpoznawać słabe i mocne strony organizacji, diagnozować problemy i zagrożenia oraz umiejętnie wdrażać wypracowane nowe rozwiązania.

 

ADRESACI:

Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia kierowane są do osób pragnących związać swoją karierę zawodową z sektorem opieki zdrowotnej.  To studia dla przyszłych dyrektorów i kierowników placówek leczniczych i opiekuńczych.

Jedynym warunkiem jest posiadanie wykształcenia wyższego I lub II stopnia.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

  • Zajęcia są prowadzone w trybie on-line
  • Niestacjonarne Studia Podyplomowe trwają 1 rok (2 semestry)
    i obejmują  180h zajęć teoretycznych w formie wykładów i ćwiczeń  prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz praktyków, ekspertów, specjalistów  z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i uniwersyteckim oraz z zakresu zarzadzania.
  • Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana z poszczególnych przedmiotów (bez pisania pracy dyplomowej).

Opłaty:

  • Opłata rekrutacyjna 85 zł
  • wpisowe: 250 zł – UWAGA studenci zapisani do 30 sierpnia zwolnieni z opłaty wpisowej
  • czesne: 2000 zł/semestr

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Ułatwienie dostępu