Profilaktyka społeczna i metody pracy z osobami wykluczonymi

Studia Podyplomowe w Uczelni Społeczno – Medycznej  w Warszawie

Profilaktyka społeczna i metody pracy z osobami wykluczonymi

Forma zajęć – Hybrydowa

Profilaktyka, czyli najprościej mówiąc zapobieganie tym wszystkim sytuacjom, które przyczyniają się do powstania problemu. W edukacji oznacza to całościowe zajęcie się osobami z zaburzonym zachowaniem i niedostosowanych społecznie, począwszy od diagnozowania problemów wynikających z patologii społecznych, organizacji pomocy osobom i grupom dotkniętym problematyką wykluczenia, poprzez nauczanie, wychowanie i terapię aż do zmiany zachowań.

Cel

Studia Podyplomowe maja na celu nabycie zarówno umiejętności jak  i kompetencji niezbędnych do pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i profilaktycznej

Absolwenci uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i patologii społecznej oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych do pracy we wszystkich typów szkół i placówek w których przebywają osoby niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem.

Adresaci:

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą wykluczona społecznie oraz osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów zostały wykluczone społecznie.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym ( I lub II stopnia),

Wykładowcy:

  • Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii, prawa, pracy socjalnej i innych

ORGANIZACJA STUDIÓW:

  • Zajęcia są prowadzone w trybie hybrydowym
  • Niestacjonarne Studia Podyplomowe trwają 1 rok (2 semestry) i obejmują  200 h -– 30 pkt ECTS
  • Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie na ocenę.
  • Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana z poszczególnych przedmiotów (bez pisania pracy dyplomowej).

Opłaty:

  • Opłata rekrutacyjna 85 zł
  • wpisowe: 250 zł – UWAGA studenci zapisani do 30 sierpnia zwolnieni z opłaty wpisowej
  • czesne: 1800 zł/semestr

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Ułatwienie dostępu