Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Studia Podyplomowe w Uczelni Społeczno – Medycznej  w Warszawie

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Forma zajęć – Hybrydowa

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty określa nowe standardy zatrudnienia psychologów i pedagogów w szkołach. W związku z tymi zmianami na rynku edukacyjnym wystąpiła potrzeba kształcenia psychologów w zakresie przygotowania pedagogicznego uprawniającego do pracy w szkole.

 

Zajęcia realizowane są w formie zajęć Online + zajęcia praktyczne stacjonarnie w siedzibie Uczelni Społeczno – Medycznej oraz obowiązkowego odbycia 120 godzin praktyk w placówce oświatowej.

Możliwość odbycia praktyk w naszych ponadpodstawowych Szkołach Beaty Mydłowskiej.

Program studiów realizowany zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450). i jest zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

 

Cel

Studia Podyplomowe maja na celu wykształcenie kompetentnych specjalistów wyposażonych w kompleksową wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyki.

Specyfika pracy psychologa w polega na budowaniu dobrych relacji w szkole, co wymaga od psychologa szerokiego spektrum umiejętności i różnorodności podejmowanych działań. Mają one charakter: diagnostyczny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy, profilaktyczny, interwencyjny, mediacyjny i organizacyjny.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób:

  •  posiadających wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra), które chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne do wykonywania zawodu psychologa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu pedagogiki.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

  • Zajęcia są prowadzone w trybie hybrydowym
  • Niestacjonarne Studia Podyplomowe trwają 1,5 roku (3 semestry) i obejmują  300 h (180 godzin teoretycznych w formie wykładów i ćwiczeń + 120 godzin praktyk) -– 30 pkt ECTS
  • Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz praktyków, ekspertów, specjalistów  z wieloletnim doświadczeniem: dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek; prawników, psychologów, pedagogów.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie na ocenę.

Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana z poszczególnych przedmiotów (bez pisania pracy dyplomowej).

 

Opłaty:

  • Opłata rekrutacyjna 85 zł
  • wpisowe: 250 zł – UWAGA studenci zapisani do 30 sierpnia zwolnieni z opłaty wpisowej
  • czesne: 1600 zł/semestr

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Ułatwienie dostępu