Zarządzanie w ochronie zdrowia

 

Cel

Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry menadżerskiej do kierowania jednostką organizacyjną lub jej komórką w systemie służby zdrowia, w podmiotach leczniczych publicznych i niepublicznych oraz innych instytucjach i usługach państwowych i prywatnych, organach administracji rządowej i samorządowej, które realizują zadania z zakresu ochrony zdrowia.

 

ADRESACI:

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) każdego typu: medyczne, humanistyczne, ekonomiczne, techniczne; są zainteresowane problematyką zdrowotną i medyczną i pełnią lub/i planują pełnienie funkcji kierowniczych oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej w różnych podmiotach leczniczych, organach związanych z usługami, medycyną, ochroną zdrowia; np. w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, przychodniach, poradniach, gabinetach.

Studia są kierowane także do osób, które chcą się doskonalić oraz zwiększyć wiedzę menedżerską w ochronie zdrowia.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Zajęcia są prowadzone w trybie on-line (na platformie MS Teams)

 • 1 rok (2 semestry)

 • 300h zajęć teoretycznych w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz praktyków, ekspertów, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem: dyrektorów, menadżerów, lekarzy, prawników, psychologów, socjologów i właścicieli placówek medycznych i związanych z medycyną

 • Formą zajęć są również wycieczki studyjno-edukacyjne, dzięki którym Słuchacze poznają realia, warunki i organizację pracy różnych podmiotów medycznych.

 • Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, ich zaliczenie i zdanie egzaminu końcowego.

Opłaty:

 • Opłata rekrutacyjna 85 zł
 • czesne: 1000 zł/semestr

 

Przykładowe treści programowe:

 • Marketing usług i produktów zdrowotnych, Public Relations w służbie zdrowia
 • Polityka i organizacja opieki zdrowotnej w Polsce
 • Zarządzanie jakością, Zrównoważony biznes i zarządzanie operacyjne i strategiczne w podmiotach leczniczych
 • Prawne aspekty działania podmiotów leczniczych
 • Medyczny język angielski w służbie zdrowia
 • Zarządzanie finansami i majątkiem placówek ochrony zdrowia w Polsce
 • Systemy i modele funkcjonowania i finansowania ochrony zdrowia w innych krajach UE
 • Leadership i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Biznesplan podmiotu leczniczego – identyfikacja i szacowanie ryzyka, fundusze strukturalne w ochronie zdrowia
 • Medyczne programy i systemy informacyjne w służbie zdrowia; Cyfryzacja i e-Zdrowie

 

Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018r., w sprawie dokumentów wydanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

 

Kontakt: dziekan.wns@usmbm.edu.pl

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Ułatwienie dostępu