Menu

Ukazała się najnowsza publikacja pod redakcją dr Beaty Mydłowskiej.

Wielowymiarowość egzystencji człowieka we współczesnym świecie to drugi tom monografii wieloautorskiej, wpisujący się w nurt pedagogicznego dyskursu naukowego. Obejmuje opracowania będące świadectwem poznawczego i intelektualnego zaangażowania przedstawicieli różnych specjalności w szeroko pojmowaną problematykę wielowymiarowości egzystencji człowieka we współczesnym świecie.

Publikacja składa się z trzech części: pierwsze dwie mają  na celu zapoznanie czytelnika z ogólnymi założeniami rzetelnej diagnozy aktualnych problemów społecznych, a trzecia koncentruje się na zagadnieniach związanych  z resocjalizacją i profilaktyką społeczną.

Pierwsza część publikacji ukazuje złożoność problematyki społecznej we współczesnym świecie. Znajdziemy tu publikacje:

 • Ekologia życia w świetle etycznych paradygmatów filozofii pedagogicznej, autorstwa Andrzeja Baładynowicza
 • Formy komunikacji międzypokoleniowej w kontekście eurosieroctwa seniorów, autorstwa Bartosza Mitkiewicza
 • Etyczne niepokoje współczesnej rzeczywistości, autorstwa Henryka Skorowskiego
 • Być matką dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, autorstwa Doroty Tomczyszyn

Druga część publikacji jest swoistym głosem w dyskusji na temat zagrożeń  związanych z korzystaniem ze współczesnych technologii  komunikacyjnych w kontekście  zwrócenia uwagi na obowiązek kształtowania odpowiedniej polityki społecznej i prawnej państwa, aby zapewnić odpowiednią ochronę kategorii osób uzależnionych oraz narażonych na cyberprzestrzeń. Znajdziemy tu publikacje:

 • Uzależnienia od technologii informacyjnych w ujęciu problematyki prawnej i medycznej klasyfikacji uzależnień oraz międzynarodowych  badań naukowych, autorstwa Sylwii Gwoździewicz
 • Oskarżenie mass mediów o zakupoholizm, autorstwa Agnieszki Roguskiej
 • Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, autorstwa Doroty Katarzyny Marczuk
 • Przedsiębiorstwo w rzeczywistości wirtualnej. Specyfikacja mnogości zagrożeń, autorstwa Karoliny Karbownik

Część trzecia to artykuły odnoszące się do działań resocjalizujących podejmowanych wobec jednostek niedostosowanych społecznie, które definiowane są interdyscyplinarnie, jako zespół działań z zakresu prawa, pedagogiki, socjologi, psychologi oraz wybranych dziedzin medycyny. Znajdziemy tu publikacje:

 • Działania resocjalizacyjne – readaptacyjne – wspierające kształcenie zawodowe więźniów, autorstwa Beaty Mydłowskiej
 • Konteksty pedagogiczno-społeczne resocjalizacji w perspektywie integralnej, autorstwa Kazimierza Pierzchały
 • Aksjologia wychowania w kontekście przemocy wobec dziecka w rodzinie, autorstwa Moniki Mydłowskiej
 • Kształcenie zawodowe skazanych w szkołach przywięziennych, autorstwa Marty Jaroszewskiej

*Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2019 r.

 

 

Pierwszy tom, zatytułowany „Kształcenie zawodowe. Dylematy i perspektywy” został wydany przez krakowską Oficynę Wydawniczą „Impuls” w 2019 r.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com