Menu

O programie

Erasmus+ jest programem UE wspierającym kształcenie w ramach studiów i praktyk dla studentów m.in. uczelni wyższych oraz zdobywanie doświadczenia dydaktycznego za granicą przez kadrę akademicką, w tym szkolenie pracowników akademickich i administracji.

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
[dawna nazwa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie] od 2019 roku jest uczestnikiem programu Erasmus+ dla uczelni wyższych.

Numer PIC Kod Erasmus+
905548642 PL WARSAW96
Karta ECHE dla Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie:
PL EN

 

W programie Erasmus+ uczestniczą następujące państwa:

  • Kraje programu:
Kraje członkowskie UE
Belgia

Bułgaria

Czechy

Dania

Niemcy

Estonia

Irlandia

Grecja

Hiszpania

Francja

Chorwacja

Włochy

Cypr

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Węgry

Malta

Holandia

Austria

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowenia

Słowacja

Finlandia

Szwecja

Wielka Brytania*

Kraje spoza UE
Macedonia Północna Islandia

Liechtenstein

Norwegia

Turcja

Serbia

* w przypadku bezumownego wystąpienia z UE dofinansowanie w ramach programu E+ nie będzie dotyczyło

  • Kraje partnerskie:

Kraje partnerskie mogą uczestniczyć w określonych akcjach program, zależnie od szczegółowych kryteriów lub warunków Programu – patrz 14 Regionów w skład których wchodzą kraje partnerskie.

 

W ramach Programu E+ korzystać można z następujących działań:

AKCJA 1: Mobilność edukacyjna osób

Celem akcji 1 jest ułatwienie wyjazdów zagranicznych studentom i pracownikom instytucji uczestniczących w programie. W ramach wymiany studentów i pracowników z innych krajów organizowane są zajęcia dydaktyczne, szkolenia, kursy dokształcające i działania wolontariackie.

WIĘCEJ INFORMACJI…

AKCJA 2: Innowacje i dobre praktyki

Akcja 2 skierowana jest na rozwój systemu kształcenia i szkolenia oraz rozszerzenie oferty skierowanej do młodzieży. W ramach tej akcji wyróżnia się następujące działania:

Partnerstwa strategiczne – wspieranie innowacji i wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerstwo w uczeniu się i wymianę doświadczeń.

Sojusze na rzecz wiedzy – promowanie innowacyjności w szkolnictwie wyższym i przedsiębiorstwach, a przez to przyczynianie się do opracowywania nowych koncepcji nauczania i uczenia się, rozwoju przedsiębiorczości oraz modernizacji systemów szkolnictwa wyższego w Europie.

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – zapewnienie lepszego dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Sojusze ułatwiają wyjazdy do pracy za granicą i uznawanie kwalifikacji jednocześnie wprowadzając modernizację kształcenia i szkolenia zawodowego, wymiany wiedzy i dobrych praktyk.

Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego – wspieranie modernizacji, dostępności i umiędzynarodowienia w dziedzinie szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich.

Budowanie potencjału w działaniach z udziałem młodzieży – wspieranie pracy z młodzieżą, pozaformalnego uczenia się i projektów wolontariackich oraz promowanie pozaformalnego uczenia się w krajach partnerskich.

WIĘCEJ INFORMACJI…

AKCJA 3: Wsparcie dla reformy polityki

Działania dotyczące uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym poprzez dyskusje z politykami oraz podnoszenie wiedzy w dziedzinie edukacji, szkoleń i działań skierowanych do młodzieży

WIĘCEJ INFORMACJI…

Jean Monnet

Działania w zakresie nauczania, badań i debaty politycznej dotyczącej tematyki UE i jej polityki

WIĘCEJ INFORMACJI…

Sport

Projekty których celem jest opracowanie i realizacja wspólnych działań na rzecz promowania sportu i aktywności fizycznej, określania i wdrażania innowacyjnych praktyk w dziedzinie sportu oraz organizowanie niekomercyjnych imprez promujących aktywność sportową.

WIĘCEJ INFORMACJI…

 

Szczegółowe informacje na temat programu oraz kryteriów, jakie muszą spełnić jego uczestnicy, są dostępne w przewodniku po programie Erasmus+.

O programie Erasmus+

Obecny okres programowy Erasmus+ przypada na lata 2014 – 2020.

Głównym celem programu Erasmus+ jest wspieranie realizacji celów strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, a także celów strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia ET2020.

Rezultaty projektu Erasmus+ są publikowane na platformie projektów Erasmus+.

Statystyki Erasmus+ dla Polski

 

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL