Menu

Przyjazdy

 

 

Wymiana Studentów i Absolwentów – Studia [SMS] i Praktyki [SMP]

 

Studenci zagraniczni zainteresowani przyjazdem na Uczelnię Społeczno-Medyczną w Warszawie w celu odbycia studiów [SMS] – wymiany w ramach programu SMS – student mobility for study lub praktyki [SMP] – student mobility for traineeship mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji przyjazdu w Biurze Erasmus+ pisząc na adres email: iro@usmbm.edu.pl

Studenci planujący przyjazd w ramach wymiany Erasmus+ proszeni są o zapoznanie się z informacjami zawartymi w niniejszej zakładce w celu przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Studenci zagraniczni znajdą tutaj także informacje dotyczące studiowania i podróżowania w Polsce, informacje o Warszawie i regionie.

Strona ta została zaprojektowana z myślą o ułatwieniu studentom zagranicznym uczestnictwa w mobilności akademickiej Erasmus+ w ramach podpisanych umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+. Studenci zainteresowani przyjazdem na studia, których Uczelnia nie znajduje się w wykazie uczelni partnerskich Erasmus+ mogą także zgłaszać swoje kandydatury z podaniem nazwy uczelni, kodu Erasmus+ oraz adresu e-mail biura Erasmus+ uniwersytetu macierzystego, a przed planowanym przyjazdem na studia do USM nasze BWM przygotuje umowę współpracy międzyinstytucjonalnej Erasmus+ i prześle do uczelni w celu podpisania dokumentu i sfinalizowania przyjazdu.

Realizacja przyjazdów w ramach praktyk może odbywać się z każdym ośrodkiem zagranicznym znajdującym się w kraju programu Erasmus+ – patrz: kraje programu Erasmus+.

Zapraszamy do przyjazdu do USM i zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie.

Procedura aplikacyjna na studia

Student zagraniczny planujący przyjazd na studia na USM proszony jest o kontakt mailowy z BWM (email: iro@usmbm.edu.pl) oraz przesłanie:

 • Wniosku o przyjęcie [Application form]
 • Porozumienia o programie zajęć [Learning Agreement]
 • Oświadczenia RODO [PDPA Statement]
 • Kopii polisy ubezpieczenia zdrowotnego i NNW
 • Zdjęcia w wersji elektronicznej do legitymacji szkolnej

w terminie:

 • do 15 września – na semestr zimowy
 • do 31 stycznia – na semestr letni

na adres Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie: iro@usmbm.edu.pl

 

Prosimy  o wcześniejsze zgłoszenia w celu uzgodnienia planu programu studiów na USM.

 

Po zakończeniu procedury aplikacyjnej Koordynator uczelniany prześle studentowi zagranicznemu oficjalny list z potwierdzeniem przyjęcia na studia oraz z informacjami o możliwości rezerwacji miejsca noclegowego w hostelu. Informacje o zakwaterowaniu można znaleźć w zakładce Zakwaterowanie.

 

Procedura aplikacyjna na praktykę

Student zagraniczny planujący przyjazd w celu odbycia praktyki na USM i/lub w ośrodku współpracującym z USM proszony jest o kontakt mailowy z BWM (email: iro@usmbm.edu.pl) oraz przesłanie:

 • Wniosku o przyjęcie na praktykę [Application form]
 • Porozumienia o programie praktyk [Learning Agreement for Traineeships]
 • Oświadczenia RODO [PDPA Statement]
 • Kopii polisy ubezpieczenia zdrowotnego, NNW i OC
 • Zdjęcia w wersji elektronicznej

na adres Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie: iro@usmbm.edu.pl

Termin aplikowania o przyjazdy na praktykę zawodową: cały rok akademicki

 

Program orientacyjny

Koordynator uczelniany organizuje dla studentów zagranicznych spotkanie informacyjne (zwykle 1-2 dni przed rozpoczęciem semestru). Informacje o terminie i miejscu spotkania ustalane są indywidulanie ze studentami i przekazywane wiadomością e-mail.

 

 

Wymiana kadry

 

Przyjazdy pracowników zagranicznych będących pracownikami instytucji szkolnictwa wyższego odbywają się w ramach podpisanych umów międzyuczelnianych oraz umów o współpracy zawartych z Uczelnią Społeczno-Medyczną.

Koordynatorzy Biura Współpracy Międzynarodowej USM świadczą pomoc i obsługę administracyjną dla osób przyjeżdżających w ramach zawartej umowy. Szczegóły dotyczące limitów przyjęć, okresów pobytu oraz charakteru wymiany określone są w poszczególnych umowach.

Program wymiany kadry akademickiej dotyczy zarówno:

wizyt na pobyty krótkoterminowe (ok. 1-2 tygodni), których celem są: badania, konsultacje, nawiązanie współpracy, w tym współpracy projektowej, udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, prowadzenie zajęć, wymiana w ramach programu Erasmus+, prowadzenie kursów czy badania terenowe.

oraz

wizyt długookresowych (do roku) w celu prowadzenia wspólnych badań lub prowadzenia zajęć – zgodnie z postanowieniami umów indywidualnych.

W ramach programu Erasmus+ – akcji 1 (KA103), USM w Warszawie zaprasza kadrę zagraniczną do realizacji grantów w ramach wyjazdów w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz do przyjazdów w celu odbycia szkoleń specjalistycznych (STT) i wymianę doświadczeń w formie job shadowing przez pracowników dydaktycznych i administracyjnych.

 

W celu zaplanowania terminu i programu pobytu prosimy o przesłanie nw. dokumentów:

– przyjazdy w celu prowadzenia zajęć: Porozumienie o mobilności – wykłady [doc], [odt], [pdf]

– przyjazdy w celach szkoleniowych: Porozumienie o mobilności – szkolenie [doc], [odt], [pdf]

na adres e-mail: iro@usmbm.edu.pl

Porozumienie o mobilności określa program zajęć / szkolenia, jaki ma zostać zrealizowany podczas pobytu. Program musi zostać zatwierdzony przez pracownika uczelni wysyłającej, uczelni przyjmującej oraz osobę wyjeżdżającą.

 

Wiza

Obywatele spoza UE

Obywatele państw nie będących członkami Unii Europejskiej przed przyjazdem do Polski powinni ubiegać się o wydanie pozwolenia wizowego. W celu uzyskania wizy studenckiej, kandydaci potrzebują uzyskać list akceptacyjny z Uczelni Społeczno-Medycznej, który może zostać wydany po przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz kserokopii paszportu.

Należy pamiętać, że zasady wydawania przez konsulaty wiz mogą różnić się w zależności od kraju, a otrzymany list akceptacyjny może nie być wystarczającym dokumentem do uzyskania wizy wjazdowej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów uzyskania wizy studenckiej znajdują się na oficjalnej stronie ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w kraju zamieszkania studenta. Oficjalna strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej to: https://www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/visa/visa

Obywatele UE

Wiza na wjazd do Polski nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich UE i EOG. Mogą oni przebywać na terytorium RP do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.

Ubezpieczenie

Wszyscy studenci zagraniczni mają obowiązek posiadania ważnego na okres pobytu w Polsce ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie takie może być zawarte zarówno z prywatną instytucją ubezpieczeniową w swoim kraju jak i w Polsce. Istnieje także możliwość zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szczegółowe informacje dotyczące: dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz procedury ubezpieczenia dobrowolnego w NFZ: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/

 

 

 

Kalendarz Akademicki

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

UCZELNIA SPOŁECZNO-MEDYCZNA W WARSZAWIE

05.10.2019   Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
SEMESTR ZIMOWY: 01.10.2019 – 23.02.2020
01.10.2019 22.12.2019 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
23.12.2019 06.01.2020 PRZERWA ZIMOWA
07.01.2020 02.02.2020 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
03.02.2020 16.02.2020 ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA
17.02.2020 23.02.2020 SESJA POPRAWKOWA / PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA
SEMESTR LETNI: 24.02.2020 – 30.09.2020
24.02.2020 09.04.2020 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
10.04.2020 14.04.2020 PRZERWA WIOSENNA
15.04.2020 16.06.2020 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
17.06.2020 30.06.2020 LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA
01.07.2020 31.08.2020 WAKACJE LETNIE / OKRES PRAKTYK ZAWODOWYCH
01.09.2020 27.09.2020 SESJA POPRAWKOWA / WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

ŚWIĘTA – DNI WOLNE OD ZAJĘĆ:
01.11.2019   WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
11.11.2019   ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
25.12.2019 26.12.2019 BOŻE NARODZENIE
01.01.2020   NOWY ROK
06.01.2020   TRZECH KRÓLI
09.04.2020 15.04.2020 ŚWIĘTA WIELKANOCNE
01.05.2020   ŚWIĘTO PRACY
03.05.2020   ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
11.06.2020   BOŻE CIAŁO

 

Katalog kursów

Przygotowany katalog kursów zawiera wykaz przedmiotów do wyboru dla studentów zagranicznych w ramach prowadzonych kierunków studiów.

Link do katalogu przedmiotów

 

Przewodnik dla przyjeżdżających

Przewodnik dla przyjeżdżających na studia i praktykę: ……..[pdf]

Prezentacja Uczelni

 

 

Polityka Umiędzynarodowienia USM w Warszawie

 

UCZELNIA SPOŁECZNO-MEDYCZNA W WARSZAWIE

PL WARSZAW96

POLITYKA UMIĘDZYNARODOWIENIA ERASMUS+

2014-2020

Udział USM w programie E+ ma na celu osiągnięcie wymienionych poniżej celów polityki umiędzynarodowienia – i stanowi przy tym kluczowe narzędzie modernizacji i umiędzynarodowienia uczelni, tj.:

1) podnoszenie jakości kształcenia i jej adekwatności – poprawa struktury i treści programów kształcenia, skupiająca się na opracowaniu elastycznych ścieżek edukacyjnych, stanowiących konkurencyjne narzędzie spełniające oczekiwania globalnego rynku pracy, dzięki stworzeniu innowacyjnej platform kształcenia, wspólnego rozwoju i powiązania wyników badań naukowych z potrzebami przedsiębiorstw. Jakość kształcenia oraz badań naukowych ukierunkowanych na innowacyjność rozwiązań stanowi podstawę działań USM i wymaga podjęcia działań na poprawę jakości programów kształcenia i pozyskania uznania międzynarodowego. Udział w programie E+ zapewni jakość, która może być pozyskana poprzez zwiększenie liczby zagranicznych profesorów (kadry dydaktycznej) prowadzących przedmioty w formie wykładów, czyli zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów o uznanym autorytecie naukowym w prowadzenie zajęć oraz wdrażanie dobrych praktyk od partnerów zagranicznych, a także wymiana doświadczeń i zasobów pomiędzy uniwersytetami i instytucjami partnerskimi.

2) zwiększenie liczby studentów z Polski i zagranicznych zainteresowanych zdobyciem międzynarodowego doświadczenia, dzięki ofercie studiów realizowanych za granicą, udział w zagranicznych programach praktyk opartych na dziedzinach kształcenia będących przedmiotem ich zainteresowania, prowadzenie wspólnych programów z uczelniami zagranicznymi oraz podwójnego dyplomowania.

3) podnoszenie jakości poprzez realizację mobilności oraz współpracę międzynarodową dającą studentom i pracownikom szersze możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności – realizowane na mocy podpisywanych umów współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz wymiany i łączenia posiadanych zasobów, poznawania różnych rynków oraz działania na arenie międzynarodowej w środowisku globalnym.

4) wspieranie dążenia do doskonałości poprzez skuteczne finansowanie studentów i pracowników – dzięki motywowaniu i nagradzaniu najlepszych uczniów i dydaktyków, zapewnianie instrumentów doradztwa i wspieranie międzynarodowej współpracy i wymiany, wspieranie tworzenia międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych, wspieranie wszelkich podejmowanych działań zgodnych z przyjętą strategią internacjonalizacji.

5) aktywowanie współpracy międzynarodowej na rzecz wspólnych studiów, tworzenia sieci, partnerstw strategicznych, sojuszy na rzecz wiedzy i rozwoju projektów poprzez wnioskowanie o dofinansowanie zewnętrzne ze środków program Erasmus+ oraz budowanie możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności przez studentów i pracowników w celu rozwoju prac badawczych w kontekście środowiska globalnego. Będzie to miało zasadnicze znaczenie w zapewnieniu studentom i pracownikom możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia skoncentrowanego na innowacjach i zapewnieniu wysokiej jakości, aby można było wnieść istotny wkład w środowisko – społeczność, rynek i przedsiębiorstwa – lokalnie, jak i międzynarodowo.

6) budowanie trwałego trójkąta współpracy – uczelnia wyższa – ośrodek badawczy – przedsiębiorcy – w celu dążenia do doskonałości i rozwoju regionalnego – realizowanego dzięki ustanowieniu sieci partnerstwa międzynarodowego, partnerstw strategicznych lub wdrożenia działań innych projektów mających na celu prowadzenie szkolenia i praktyk/ staży w zakresie przedsiębiorczości, spełniających oczekiwania rynkowe, kształcąc wysoko wykwalifikowanych absolwentów.

W bieżącym okresie USM podejmuje działania zmierzające do wzmocnienia strategii internacjonalizacji, która jest w pełni realizowana przez Uczelnię w kwestii poszukiwania nowych parterów do współpracy w dziedzinie nauk o zdrowiu, kosmetologii, dietetyki, administracji, ekonomii i pedagogiki. Budowanie partnerstw i tworzenie sieci międzynarodowych współpracy uczelni to główne działania, które USM zamierza podjąć w najbliższym czasie, które stanowią założenia planu strategicznego współpracy międzynarodowej. Udostępnianie posiadanych zasobów, nakładów pracy i wiedzy między partnerami daje siłę i konkurencyjność wszystkim partnerom, z uwagi na dostępności do zasobów, w tym do wiedzy, zasobów ludzkich i organizacyjnych (materialnych).

Największym potencjałem USM jest struktura, która jest elastyczna na zmiany i może być stosunkowo łatwo dostosowywana do wymogów rynkowych, w tym oczekiwań studentów i kandydatów, stale monitorowanych przez administrację. Wszystkie zmiany wymagają zaangażowania dodatkowych zasobów oraz budowania współpracy globalnej, a realizacja działań w E+ pozwoli na budowanie pozycji, oferującej rozwój.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL