https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/zalozenie-usm-1-1.png

Status prawny

Uczelnia Społeczno-Medyczna Beaty Mydłowskiej w Warszawie wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 358.

USMBM jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2009 roku. Jej pierwotna nazwa brzmiała: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej.

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie Rektora 31/2020 z dnia 4 września 2020 roku w sprawie zmiany adresu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie.

Zarządzenie Rektora 30/2020 z dnia 3 września 2020 roku w sprawie zakazu nagrywania i rozpowszechniania wizerunku nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Zarządzenie Rektora 29/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2020/21.

Zarządzenie Rektora 28/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie uproszczonych procedur rekrutacyjnych w związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19.

Zarządzenie Rektora 27/2020 z dnia 16 sierpnia 2020 roku w sprawie trybu realizacji zajęć w roku akademickim 2020/21 w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Zarządzenie Rektora 26/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie procedury złożenia pracy dyplomowej oraz wymaganych dokumentów w trybie zdalnym.

Zarządzenie Rektora 25/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów uczestniczących w zajęciach w roku akademickim 2020/21.

Zarządzenie Rektora 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie likwidacji stanowiska Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych i powołania na stanowisko Dziekana Wydziału Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

Zarządzenie Rektora 23/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie likwidacji stanowiska Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i powołania na stanowisko Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Zarządzenie Rektora 22/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie likwidacji Instytutu Nauk Medycznych i powołania Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

Zarządzenie Rektora 21/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie likwidacji Instytutu Nauk Społecznych i powołania Wydziału Nauk Społecznych.

Zarządzenie Rektora 20/2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia zdalnego.

Zarządzenie Rektora 19/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie narzędzi i metod służących do realizacji zajęć dydaktycznych  trybie zdalnym oraz sposobu sporządzania  weryfikacji rozliczenia godzinowego za wykonaną pracę.

Zarządzenie Rektora 18/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie kontynuowania procesu dydaktycznego  formie zajęć zdalnych ze względu na sytuację związaną z koronawirusem.

Zarządzenie Rektora 17/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie utworzenia Centrum Wsparcia i Pomocy Studentom.

Zarządzenie Rektora 16/2020 z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie opłat za czesne w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Zarządzenie Rektora 15/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. obsługi systemu POL-on i Biuletynu Informacji Publicznej.

Zarządzenie Rektora 14/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia zdalnego.

Zarządzenie Rektora 13/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie kontynuowania procesu dydaktycznego w formie zajęć zdalnych ze względu na sytuację związaną z koronawirusem.

Zarządzenie Rektora 12/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem.

Zarządzenie Rektora 11/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich.

Zarządzenie Rektora 10/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia skrzynki skarg i wniosków.

Zarządzenie Rektora 9/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie badania opinii studentów na temat systemu wsparcia i opieki.

Zarządzenie Rektora 8/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany adresu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie.

Zarządzenie Rektora 7/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. naukowych.

Zarządzenie Rektora 6/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. wspierania i motywowania kadry do rozwoju.

Zarządzenie Rektora 5/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. materialnego wsparcia studentów.

Zarządzenie Rektora 4/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.

Zarządzenie Rektora 3/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. internacjonalizacji.

Zarządzenie Rektora 2/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia.

Zarządzenie Rektora 1/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. praktyk, karier i interesariuszy zewnętrznych.

Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Uczelni Społeczno-Medycznej w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronie internetowej Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym USM są udostępniane w odpowiedzi na wniosek dostępny w zakładce – dokumenty do pobrania.

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie. Wypełniony wniosek można przesłać:

pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.rektor@usmbm.edu.pl
pocztą na adres: Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie, ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa