Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Uczelnia Społeczno-Medyczna Beaty Mydłowskiej w Warszawie wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 358.

USMBM jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2009 roku. Jej pierwotna nazwa brzmiała: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej.

Zarządzenia RektoraUchwały Senatu
Ustawy i Rozporządzenia

Raport Samooceny PEDAGOGIKA

Plany studiów 2021/2022

Plany studiów pierwszego stopnia, specjalność:

Plany studiów drugiego stopnia, specjalność:

Sylabusy

Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Uczelni Społeczno-Medycznej w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronie internetowej Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym USM są udostępniane w odpowiedzi na wniosek dostępny w zakładce – dokumenty do pobrania.

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie. Wypełniony wniosek można przesłać:

pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.rektor@usmbm.edu.pl
pocztą na adres: Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie, ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa

Ułatwienie dostępu