Historia i misja

Założenie uczelni

Uczelnia Społeczno-Medyczna jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2009 roku. Jej założycielem jest Pani dr Beata Mydłowska. Od samego początku swojego istnienia uczelnia funkcjonuje w Warszawie, we własnym kampusie, na Pradze Południe przy ulicy Kaleńskiej 3.

Uczelnia Społeczno Medyczna stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. W swoich działaniach Uczelnia kieruje się zasadami wolności nauczania. 

Misja

Misją USM jest dążenie do ustawicznego podnoszenia poziomu wykształcenia w polskim społeczeństwie przez upowszechnianie wiedzy, kształcenie umiejętności jej praktycznego wykorzystywania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz wykuwanie cech i kompetencji przedsiębiorczych wszystkich studentów korzystających z jej oferty edukacyjnej. Misją Uczelni jako instytucji wyższej użyteczności publicznej jest kreowanie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i twórczej atmosfery studiów, pielęgnowanie wartości ogólno-humanistycznych oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowego absolwentów.

Strategiczne cele uczelni na najbliższe lata to:

  • systematyczna dywersyfikacja kierunków kształcenia,
  • działania na rzecz zwiększania liczby studentów na wszystkich prowadzonych kierunkach,
  • działania zmierzające do zwiększenia rozpoznawalności i renomy Uczelni w regionie i krajowym środowisku akademickim,
  • rozwijanie mobilności absolwentów i kadry dydaktycznej, zwłaszcza instytucjonalnej, środowiskowej i specjalistycznej.

Koncepcja kształcenia

Uczelnia ma ambicję kształcić wysoko kwalifikowaną kadrę, która wpisywałyby się w zapotrzebowanie rynku, rozumiała zachodzące na nim procesy społeczne i cywilizacyjne, była przygotowana do ustawicznego podnoszenia nabytych lub zdobywania nowych, niekiedy zróżnicowanych, kwalifikacji. W procesie kształcenia wielką wagę przywiązuje się do budowania ścisłych relacji pomiędzy treściami wykładanych przedmiotów a praktyką społeczno-gospodarczą. Proces edukacji w USM powinien przygotowywać studentów do ustawicznego samokształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych, aby w przyszłości mogli podejmować zatrudnienie w zawodach, które są nieobecne na rynku, a mogą się pojawić jako konsekwencja rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego.

Ułatwienie dostępu