https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/4-1-2.jpg

System Zapewniania Jakości Kształcenia

W trosce o najwyższą jakość procesu dydaktycznego, dobro studentów oraz rozwój kadry akademickiej Uczelni Społeczno-Medycznej ustanawia się System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia zwany dalej Systemem Jakości Kształcenia.

Ocena zajęć dydaktycznych obejmuje:

 1. Analizę badań ankietowych przeprowadzanych po zakończeniu każdego semestru lub roku akademickiego wśród studentów,
 2. Inne formy oceny zajęć, uzyskane w wyniku bezpośredniego kontaktu ze studentami określone przez Dziekana Wydziału.

System monitorowania kariery zawodowej absolwentów obejmuje:

 1. Analizę badań ankietowych przeprowadzanych wśród absolwentów bezpośrednio po zakończeniu studiów obejmujących ocenę programu studiów,
 2. Analizę badań ankietowych przeprowadzanych wśród absolwentów po 3 i 5 latach od ukończenia studiów.

System jakości kształcenia obejmuje w szczególności:

 1. Weryfikowanie efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów, studiach podyplomowych i kursach dokształcających;
 2. Ocenę zajęć dydaktycznych dokonywaną przez studentów po zakończeniu każdego ich cyklu;
 3. Ocenę kadry dydaktycznej, w tym hospitację zajęć;
 4. Wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów;
 5. Wnioski z badania oczekiwań Rady Interesariuszy Zewnętrznych i zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy,
 6. Działania w zakresie zapobiegania i wykrywania plagiatów.

Weryfikowanie efektów uczenia się obejmuje w szczególności:

 1. Analizę założonych efektów uczenia się dla kierunku, poziomu i profilu pod względem celów kształcenia, sylwetki absolwenta i strategii rozwoju Instytutu,
 2. Ocenę metod i form weryfikowania efektów uczenia się dla każdego modułu,
 3. Analizę i aktualizację programu studiów pod względem możliwości uzyskania założonych efektów uczenia się,
 4. Analizę poprawności przypisania punktów ECTS do przedmiotu, z uwzględnieniem nakładu pracy własnej studenta,
 5. Ocenę jakości praktyk i uzyskanych w ich wyniku efektów uczenia się,
 6. Ocenę jakości prac dyplomowych,
 7. Analizę zakresu i formy egzaminu dyplomowego pod względem możliwości weryfikowania osiągniętych przez studenta efektów uczenia się.