System Jakości Kształcenia

System Zapewniania Jakości Kształcenia

W trosce o najwyższą jakość procesu dydaktycznego, dobro studentów oraz rozwój kadry akademickiej Uczelni Społeczno-Medycznej ustanawia się System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia zwany dalej Systemem Jakości Kształcenia.

Za wdrażanie procedur Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia odpowiada

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości kształcenia dr Krystyna Wiaderny-Bidzińska.

Pełnomocnik jest równocześnie przewodniczącym Komisji ds. jakości kształcenia działającej na uczelni, w skład której wchodzą również: Dziekani, przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz przedstawiciele studentów wyznaczeni przez samorząd studencki. Spotkania Komisji odbywają się dwa razy w roku. W czasie spotkań prezentowane są sprawozdania dotyczące procesu dydaktycznego oraz omawiane są wyniki analizy prac egzaminacyjnych i zaliczeniowych pod kątem zgodności z kartami przedmiotów oraz wyniki próbek prac dyplomowych.

 

Za planowanie i bieżącą realizację procesu kształcenia na kierunku pedagogika odpowiada Rektor oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziekan wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. W ramach monitorowania i doskonalenia toku dydaktycznego prowadzone są analizy przykładowych prac egzaminacyjnych i zaliczeniowych pod kątem zgodności z kartami przedmiotów oraz analizy przykładowych prac dyplomowych. Dodatkowo przeprowadzane są hospitacje zajęć dydaktycznych. Obowiązkowo hospitowani są wszyscy pracownicy, którzy w ostatnim roku rozpoczęli pracę na uczelni oraz tacy, co do których pracy pojawiają się zastrzeżenia. Dziekan może wskazać jeszcze dodatkowe osoby, na których zajęciach należy przeprowadzić hospitację.  Studenci po zakończeniu każdego semestru wypełniają ankietę, w której oceniają swoich wykładowców. Istnieje też System monitorowania kariery zawodowej absolwentów, który obejmuje:

 1. Analizę badań ankietowych przeprowadzanych wśród absolwentów bezpośrednio po zakończeniu studiów obejmujących ocenę programu studiów,
 2. Analizę badań ankietowych przeprowadzanych wśród absolwentów po 3 i 5 latach od ukończenia studiów.

Dokonywana jest również analiza ocen wystawianych przez prowadzących, w przypadku zaistnienia zbyt wysokiego odsetka ocen najwyższych i najniższych Dziekan przeprowadza rozmowy wyjaśniające.

Zadaniami Komisji ds. jakości kształcenia są: wdrażanie procedur, metod i narzędzi oceny jakości i przebiegu kształcenia, ocena i doskonalenie procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, sporządzanie rocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia z ewentualnymi zaleceniami dotyczącymi działań mających na celu dalsze podnoszenie jakości tego procesu na poszczególnych kierunkach studiów.

Na potrzeby sprawnej realizacji procesu monitorowania i zapewniania jakości kształcenia w uczelni opracowany został dokument System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, który opisuje procedury w ramach funkcjonujących na uczelni poszczególnych elementów systemu jakości kształcenia. Należą do nich:

 • weryfikowanie efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów, studiach podyplomowych i kursach dokształcających;
 • ocenę zajęć dydaktycznych dokonywaną przez studentów po zakończeniu każdego ich cyklu;
 • ocenę kadry dydaktycznej, w tym hospitację zajęć;
 • wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów;
 • wnioski z badania oczekiwań Rady Interesariuszy Zewnętrznych i zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy;
 • działania w zakresie zapobiegania i wykrywania plagiatów.

 

Na Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie dokonuje się opracowywania nowych programów studiów i doskonalenia oraz modyfikacji istniejących programów. Działania w ramach powyższych obszarów obejmują następujące etapy:

 1. Projektowanie wstępnej wersji programu studiów na podstawie:
 • analizy programów studiów realizowanych w ramach podobnych kierunków na uczelniach polskich i zagranicznych,
 • analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz badaniem losów absolwentów,
 • analizy potrzeb rynku pracy.
 1. Zaopiniowanie wstępnej wersji programu studiów przez Radę Interesariuszy Zewnętrznych.
 2. Opracowanie ostatecznej/zmodyfikowanej wersji programu studiów.
 3. Ustalenie programów studiów, w tym efektów uczenia się, stanowiących podstawę prowadzenia studiów na kierunku, przez Senat Uczelni.

Program kierunku pedagogika był w ostatnich latach okresowo monitorowany. Zakres monitorowania programu studiów na kierunku dotyczył:

 • zestawu efektów uczenia się;
 • treści efektów przedmiotowych i kryteriów i oceny ich osiągania (ujętych w kartach przedmiotów);
 • listy przedmiotów w planach studiów, w blokach przedmiotów: ogólnouczelnianych, podstawowych, kierunkowych, specjalnościowych, obieralne;
 • zmiany proporcji pomiędzy zajęciami o charakterze teoretycznym i praktycznym.

Bieżący monitoring programu studiów odbywa się z wykorzystaniem m.in.:

 • opinii studentów wyrażanych w trakcie spotkań z opiekunem kierunku;
 • wniosków z realizacji poszczególnych przedmiotów i przypisanych im form zajęć;
 • opinii kadry naukowo-dydaktycznej;
 • informacji dotyczących przebiegu realizacji procesu dydaktycznego;
 • analizy próbek prac etapowych.

Okresowy przegląd programu studiów uwzględnia m.in.:

 • analizę potrzeb rynku pracy;
 • opinie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych;
 • analizę wyników rekrutacji;
 • analizę wyników wyboru specjalności;
 • analizę wyników procesu dyplomowania;
 • wyniki badań ankietowych studentów ostatnich semestrów oraz absolwentów.

Komisja ds. jakości kształcenia pozyskuje informacje nt. stopnia osiągnięcia przez studentów założonych efektów uczenia się poprzez:

 • system bieżącej kontroli postępów w nauce (zaliczenia i egzaminy);
 • system kontroli końcowej (proces dyplomowania);
 • analiza wyników praktyk zawodowych.

 

Konsekwencjami pozyskiwanych informacji są m.in.:

 • modyfikowanie planów studiów (np. zmiana proporcji pomiędzy zajęciami o charakterze teoretycznym i praktycznym; m.in. dzięki temu efektywność kształcenia w ramach zajęć praktycznych zyskała większą dynamikę niż efektywność kształcenia w ramach form wykładowych),
 • modyfikowanie kart przedmiotów (przedmiotowych efektów uczenia się, metod kształcenia i oceniania itp.),
 • dobór miejsc praktyk zawodowych oraz czynności wykonywanych w ramach praktyk pod kątem potrzeb w obszarze osiągania efektów uczenia się w kategorii umiejętności i kompetencji społecznych.

 

Istotnymi źródłami informacji zwrotnych stanowiących podstawę doskonalenia i realizacji programu studiów są interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni. Spośród wewnętrznych znaczącą rolę odgrywają studenci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni, a także specjaliści pracujący na Uczelni w działach administracyjnych. Spośród interesariuszy zewnętrznych znaczącą rolę odgrywają członkowie Rady Interesariuszy Zewnętrznych.

 

Studenci USM mają swoich przedstawicieli w organach decyzyjnych uczelni (np. w Senacie oraz Komisji ds. Jakości Kształcenia). Wyrażają opinię na temat realizowanych lub ukończonych studiów w ankietach audytoryjnych lub elektronicznych. Mogą opiniować proces dydaktyczny i program studiów dzieląc się uwagami z opiekunem kierunku i nauczycielami akademickimi prowadzącymi przedmioty. Pracownicy w ramach spotkań organów kolegialnych uczestniczą w dyskusjach nad programami studiów, na których wypracowywane są kierunki ich modyfikacji. W podobnym kierunku jest rozwijana współpraca z interesariuszami zewnętrznymi. Kontakty z tą grupą interesariuszy mają na celu dostosowanie programów studiów do wymogów i potrzeb rynku pracy oraz zabezpieczenie zaplecza praktyków, których opinie pozwolą na wprowadzanie zmian, adekwatnych do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

 

Ułatwienie dostępu