Biblioteka

Biblioteka Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Studenci, słuchacze oraz uczestnicy kursów mają prawo nieodpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki uczelnianej. Uczelnia ma dostęp do specjalistycznych czasopism wydawanych przez największe światowe wydawnictwa naukowe Elsevier, Springer Publishing, Wiley, Nature oraz Science, a także baz danych Scopus i Web of Knowledge koordynowanych przez ICM Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci oraz pracownicy USM mają prawo korzystać ze wszystkich zbiorów udostępnionych przez SGGW oraz Wszechnicę Polską.

Misja Biblioteki USM w Warszawie

Misją Biblioteki uczelnianej jest stworzenie opartego na bazie zgromadzonych zasobów, nowoczesnego centrum informacji, aktywnie wspierającego procesy naukowo – dydaktyczne oraz edukacyjne realizowane na kierunkach kształcenia w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie.

Główna rolą jest sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na informację i wiedzę wszystkich użytkowników. Priorytetem jest wspomaganie nauki i dydaktyki poprzez gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie źródeł informacji niezbędnych dla podstawowych odbiorców tj. pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów, a także pomoc w procesie samokształcenia.

Swoje cele realizujemy poprzez

  • gromadzenie, opracowywanie  i udostępnianie  zbiorów, ich przechowywanie i ochronę dla pożytku pracowników, studentów i słuchaczy USM w Warszawie.
  • organizowanie dostępu do najnowszych krajowych i światowych źródeł informacji naukowej z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej, nauk społecznych  w tym pedagogicznych oraz pokrewnych a także z zakresu prawa;
  • aktywny udział w rozwijaniu społeczeństwa informacyjnego oraz w kształtowaniu życia naukowego i społecznego;
  • zapewnienie dostępu do zbiorów własnych oraz światowych zasobów informacyjnych dostępnych poprzez sieć www;
  • promocja i popularyzacja Biblioteki – jej zbiorów, zasobów i usług w środowisku akademickim i lokalnym;
  • kreowanie Biblioteki jako centrum informacji, edukacji i kultury.

Lokalizacja

Uczelnia Społeczno-Medyczna
ul. Kaleńska 3
04-367 Warszawa

BUDYNEK C

Godziny otwarcia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

14:30-18:30

8:00-16:00

8:00-16:00

Czytelnia Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Książki i czasopisma są udostępniane na miejscu dla pracowników i studentów wszystkich kierunków USM w Warszawie oraz dla osób niebędących pracownikami i studentami Uczelni, na podstawie karty bibliotecznej lub innego dokumentu tożsamości (legitymacja, indeks, dowód osobisty). Czytelnia dysponuje 20 miejscami do pracy. Gromadzone są czasopisma z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej (m.in. medycyna, kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia, elektroradiologia), nauk społecznych (m.in. pedagogika, psychologia, socjologia, prawo) – polskie i obcojęzyczne. Stanowiska komputerowe są udostępniane pracownikom i studentom USM w Warszawie.

ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

BAZY BIBLIOGRAFICZNE

Bibliografia Narodowa obejmuje zarówno książki, jak i czasopisma, dokumenty elektroniczne, kartograficzne, dźwiękowe wydane w kraju, jak i za granicą

http://mak.bn.org.pl

 

BazHum – baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych

http://yadda.icm.edu.pl

 

Pedagog – zbiór obejmuje literaturę o tematyce: opieka społeczna, pedagogika (opiekuńczo- wychowawcza, specjalna, przedszkolna i wczesnoszkolna), praca socjalna, prawa człowieka, profilaktyka i terapia uzależnień, problemy rodziny, rehabilitacja niepełnosprawnych

http://aleph.uni.opole.pl

 

Nukat – centralny katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich

http://nukat.edu.pl

BIBLIOTEKI CYFROWE

Federacja Bibliotek Cyfrowych

http://fbc.pionier.net.pl

 

Europeana – Europejska Biblioteka Cyfrowa

http://europeana.eu

 

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

http://pbc.up.krakow.pl

REPOZYTORIA CYFROWE

KaRo – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

https://karo.umk.pl/Karo/

 

DOAJ – baza międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych

http://doaj.org

 

INFONA

https://www.infona.pl

 

ACADEMICA

https://academica.edu.pl

BIBLIOTEKA OTWARTEJ NAUKI

CZASOPISMA ONLINE

Logopeda

http://www.logopeda.org.pl

 

Drama

http://www.drama.edu.pl

 

Edukacja

http://wyrwidab.come.uw.edu.pl

 

Edukacja Międzykulturowa

http://weinoe.us.edu.pl/2012

http://weinoe.us.edu.pl/2013

http://weinoe.us.edu.pl/2014

 

Przegląd Pedagogiczny

http://www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl

 

Pedagogika rodziny

http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl

 

Świat problemów

http://www.swiatproblemow.pl/

 

Trendy

http://ore.edu.pl

 

Kultura i edukacja

http://www.kultura-i-edukacja.pl

 

Dziecko krzywdzone

http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl

 

Edukacja ustawiczna dorosłych

http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu

 

Bezpieczeństwo narodowe

http://www.bbn.gov.pl/

 

Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego

http://www.abw.gov.pl/

 

Policja 997

http://www.gazeta.policja.pl

Ułatwienie dostępu