Prace dyplomowe

Zasady ogólne Praca dyplomowa

 • Praca dyplomowa jest pisemną rozprawą przygotowaną samodzielnie przez słuchacza studiów licencjackich/ magisterskich pod kierunkiem promotora
 • Temat pracy dyplomowej ustala promotor w uzgodnieniu ze słuchaczem. O ostatecznym jej sformułowaniu decyduje promotor prowadzący seminarium dyplomowe [Załącznik 8 – złożony w Dziekanacie w określonym terminie]. Temat pracy powinien być poprawnie sformułowany, związany z kierunkiem i specjalnością studiów licencjackich/magisterskich.
 • Praca dyplomowa stanowi przedmiot dyskusji w trakcie egzaminu dyplomowego
 • Objętość pracy dyplomowej:
  • praca licencjacka nie mniej niż 35 stron
  • praca magisterska nie mniej niż 50 stron
 • Minimalna liczba pozycji zamieszczonych w wykazie bibliograficznym – 20

Wymogi edytorskie

 

Format arkusza papieru: A4
czcionka: Times New Roman 12 pkt lub Calibri 11 pkt
odstępy między wierszami w tekście zasadniczym: 1,5 wiersza
treść: obustronnie wyjustowana (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
marginesy: górny, dolny, prawy – 2,5 cm
margines lewy: na oprawę dodatkowo 1 cm (razem: 3,5 cm)
oznaczenia kolejności stron: numery stron powinny być wyśrodkowane lub wyrównane do krawędzi zewnętrznej na dole strony
stosować akapity (za pomocą tabulatora)
strona tytułowa: pierwszą stroną jest strona tytułowa pracy dyplomowej [Załącznik 1] (nie jest numerowana)
tytuły rozdziałów (16 pkt), tytuły podrozdziałów(14 pkt): właściwie ponumerowane, pogrubione i wyrównane do lewej  [Załącznik 2(tytuł każdego rozdziału powinien rozpoczynać się od nowej strony)

tabele powinny:

 • być wyjustowane;
 • być ponumerowane w pracy dyplomowej w sposób ciągły;
 • być opatrzone tytułem umieszczonym nad tabelą, wraz z tytułem tabeli (12 pkt);
 • mieć odniesienie w tekście (zapowiedziane w tekście, np. tabela 1);
 • jeżeli tabela jest cytowana z literatury lub innych prac, należy podać jej źródło(10 pkt) pod tabelą lub wpisać: „opracowanie własne na podstawie …” [Załącznik 3].

rysunki, wykresy, fotografie powinny:

 • być ponumerowane w pracy dyplomowej w sposób ciągły;
 • być opatrzone tytułem umieszczonym pod rysunkiem (wykresem, fotografią);
 • mieć odniesienie w tekście (zapowiedziane w tekście, np. rys.1);
 • jeżeli rysunek (wykres, fotografia) jest cytowany z literatury lub innych prac, należy podać źródło pod rysunkiem;
 • jeżeli rysunek (fotografia, wykres) jest autorski, należy pod nim napisać: Opracowanie własne [Załącznik 4].

przypisy powinny być:
w przypadku nauk społecznych – umieszczone na dole strony, do której się odnoszą (10 pkt) lub w przypadku nauk medycznych – w nawiasie kwadratowym (system harwardzki-„autor-data”) i opisem na końcu pracy w Bibliografii.

Struktura pracy

 1. Strona tytułowa [Załącznik 1]
 2. Podziękowania (zgodnie z wolą autora)
 3. Spis treści(strona nienumerowana)
 4. Wstęp:
  • uzasadnienie wyboru tematu;
  • cel pracy;
  • tezy przyjęte w pracy;
  • zakres pracy;
  • charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych oraz procedura badań;
  • literatura i ewentualna ocena materiałów źródłowych;
  • krótka charakterystyka poszczególnych rozdziałów.
 5. Tekst główny pracy:
  • ujęcie tekstu pracy w kilku rozdziałach lub częściach( rozdziały teoretyczne + rozdział metodologiczny(zwłaszcza Pedagogika) + rozdziały dotyczące opisu i analizy wyników badań własnych autora pracy) ;
  • treść rozdziałów adekwatna do tytułów rozdziałów i podrozdziałów. Tekst główny wolny od błędów rzeczowych, stylistycznych, gramatycznych, interpunkcyjnych i innych. Prawidłowo udokumentowany, z zastosowaniem przypisów według podanych wzorów.
 6. Podsumowanie/Zakończenie:
  • synteza wniosków wynikających z poszczególnych rozdziałów, a przede wszystkim wyraźne stwierdzenie, czy został osiągnięty cel sformułowany w pracy dyplomowej i w jakim zakresie.
 7. Bibliografia:
  • w porządku alfabetycznym, z podaniem liczby porządkowej
 8. Spis/Wykaz tabel (rysunków, fotografii)
 9. Streszczenie w języku polskim [Załącznik 9]
 10. Streszczenie w języku angielskim [Załącznik 10]
 11. Załączniki
 12. Oświadczenie studenta [Załącznik 5]
 13. Oświadczenie promotora pracy [Załącznik 6]
 14. Oświadczenie antyplagiatowe [Załącznik 7]
 15. Płyta CD wklejona na ostatniej, okładkowej, wewnętrznej stronie pracy

Przykładowy wzór układu bibliograficznego

Monografie i opracowania: nazwisko, inicjał imienia, tytuł książki, nazwa wydawcy, miejsce wydania, rok wydania:

Januszewska-Warych M., W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku), Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015.

Rozdziały w książkach i monografiach: nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, tytuł rozdziału (artykułu), tytuł książki, nazwisko i inicjał imienia redaktora książki, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania:

Wołoszyn S., O kulturze nauczyciela i jej wychowawczym wpływie, [w:] Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej, pod red. M. Dudzikowej, A. Kotusiewicz, Wyd. UW, Filia w Białymstoku, Białystok 1999.

Artykuły: nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł artykułu, nazwa pisma, rok wydania, numer zeszytu:

Pachociński R., Metody ilościowe i jakościowe w badaniach oświatowych, „Edukacja: Studia, Badania, Innowacje” 1997, nr 3.

Źródła internetowe: nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł opracowania, nazwa strony, adres internetowy i data dostępu:

Kupisiewicz Cz., recenzja z książki B. Śliwerskiego, Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, http://boguslawsliwerski.pl (dostęp 6.10.2013).   Uwaga: Wikipedia nie jest kwalifikowanym źródłem naukowym i nie należy się na nią powoływać.

Przykłady przypisów

przypisy źródłowe zwykłe (powołanie po raz pierwszy)

1947. Zaremba, Wielka trwoga. Polska lat 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Znak, Kraków 2012, s. 11.

ponowne cytowanie autora

40. Zaremba, Wielka trwoga …, dz. cyt., s.40 lub op. cit. , s.40.

cytowanie tej samej pozycji w następnym przypisie, jeżeli cytat pochodzi z tej samej strony

Tamże lub Ibidem. Uwaga: Przywołany w pracy cytat powinien być wyróżniony w tekście cudzysłowem, bądź zaczynać się od słów: jak zauważa J. Kowalski, ma słuszność J. Kowalski, za J. Kowalskim stwierdzić należy, że … itp.

Zasady składania w Dziekanacie pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem promotora na studiach licencjackich/magisterskich

Pracę dyplomową – pisemną, zatwierdzoną przez promotora należy złożyć w Dziekanacie:

 • 1 egzemplarz  – oprawa twarda (tekst drukowany jednostronnie) 
 • 1 lub 2 egzemplarze*  – oprawa miękka (tekst drukowany obustronnie), „zgrzany” lub złączony systemem „wsuwania”  (*1 egzemplarz na prośbę promotora) 

Pracę dyplomową – w wersji elektronicznej – zapisaną na płytach CD (w formacie pliku tekstowego WORD i formacie PDF) należy umieścić w kopercie i przykleić na ostatniej stronie każdego egzemplarza pracy.

Nazwą pliku jest temat pracy dyplomowej. Płytę należy opisać podając: imię i nazwisko, numer albumu, tytuł pracy, stopień naukowy i imię oraz nazwisko oraz podpis promotora pracy. 

 

Studenci opłacający czesne w systemie ratalnym muszą mieć uregulowane wszelkie płatności w dniu obrony pracy dyplomowej, a także oddane wszystkie książki do biblioteki .

Uwaga: W Dziekanacie przyjmowane są tylko i wyłącznie kompletne prace – nie ma możliwości doniesienia brakujących dokumentów. Prosimy o uwzględnienie czasu potrzebnego na ich skompletowanie.

Przesłanie pracy do systemu antyplagiatowego

W celu sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym, należy przesłać ją po akceptacji promotora na adres dziekanatu (dziekanat@usmbm.edu.pl)

Prosimy o przesłanie:

 • całej pracy dyplomowej zapisanej w jednym pliku 

oraz

 • części właściwej pracy (od wstępu do zakończenia włącznie) zapisanej w osobnym pliku

 

Pliki powinny być zapisane w formacie .pdf

 

Terminy składania prac

DO 21.06.2024 – termin przesłania pracy dyplomowej do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym

DO 30.06.2024 – ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie

10.07 – 21.07.2024– obrony prac dyplomowych (I termin)

 

DO 06.09.2024 – termin przesłania pracy dyplomowej do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym (II termin)

DO 13.09.2024 – ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie (II termin)

23.09 – 27.09.2024– obrony prac dyplomowych (II termin)

 

Szczegółowy harmonogram obron oraz komisje zostaną ustalone po przesłaniu przez Państwa prac dyplomowych do antyplagiatu

Ułatwienie dostępu