https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/biblioteka-usm-1.png

       Studia podyplomowe to forma kształcenia dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, a chcących nabyć lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poszerzyć zakres umiejętności lub wyspecjalizować się w wąskiej, specjalistycznej dziedzinie. Ich wyjątkową zaletą jest forma prowadzenia – nauka odbywa się w trybie zaocznym, w systemie zjazdów weekendowych średnio dwa razy w miesiącu. W związku z tym z oferty skorzystać mogą osoby aktywne zawodowo. Studia trwają dwa lub trzy semestry. Absolwenci wszystkich kierunków otrzymują wykształcenie poparte Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych. Niektóre kierunki umożliwiają także zdobycie cennych certyfikatów lub przygotowują do egzaminów specjalistycznych.

       Studia kwalifikacyjne realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

Poznaj nasze kierunki!

Kwalifikacje pedagogiczne

Trwające trzy semestry studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego mają na celu przekazanie Absolwentom wiedzy oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii, w wymiarze niezbędnym do uzyskania odpowiedniego przygotowania pedagogicznego i sprawowania stanowiska nauczyciela.

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego są przeznaczone dla nauczycieli, którzy legitymują się wykształceniem wyższym, ale nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz dla kandydatów na nauczycieli. Studia kierowane są również do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Studia nadają kwalifikacje nauczycielskie (prawo wykonywania zawodu nauczyciela) zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1,5 roku (3 semestry)

485 godz. w tym 150 godz. praktyk

1000 zł

Doradztwo zawodowe i personalne osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych

Interdyscyplinarne, dwu semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowują uczestników do pracy doradcy zawodowego i personalnego, który udziela pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych i personalnych oraz pomaga pracodawcom, szkołom i placówkom oświatowym w organizacji edukacji i pracy w szczególności osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych. Absolwenci posiadają kompetencje do pracy z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi w zakresie planowania kariery zawodowej i edukacyjnej. Uwzględniają w pracy doradczej potrzeby rynku pracy oraz systemu edukacyjnego, a także możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klienta. Przygotowują do pracy w zakresie doradztwa i poradnictwa zawodowego w szczególności osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością.

Doradztwo i poradnictwo zawodowe stanowią jedne z istotniejszych składników skutecznej rehabilitacji zawodowej. Zagadnienia te obejmują działania podejmowane wobec osób z niepełnosprawnością i spektrum autyzmu mające na celu pomoc w wyborze najlepszego dla nich zawodu, jak również zmianie obecnie wykonywanego zawodu.

W przypadku osób niepełnosprawnych oraz ze spektrum autyzmu doradztwo zawodowe musi również uwzględniać wynikające z danego rodzaju niepełnosprawności ograniczenia. Doradztwo zawodowe pozwala w wyborze kształcenia w określonym zawodzie, uczelni, szkoleń zawodowych itp.

Biorąc pod uwagę specyficzną sytuację osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnych na rynku pracy oraz brak wystarczającej oferty edukacyjnej poszerzającej specjalistyczne kompetencje doradcy zawodowego o poradnictwo z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów niepełnosprawności oraz spektrum autyzmu, stworzono autorski projekt studiów podyplomowych: Doradztwo zawodowe i personalne osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych,poszerzając bloki tematyczne o problematykę doradztwa i poradnictwa specjalistycznego, edukacji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i ze spektrum autyzmu oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami psychologiczno-pedagogicznymi, biomedycznymi, prawnymi, z zakresu pedagogiki specjalnej, spektrum autyzmu, niepełnosprawności, coachingu, doradztwa zawodowego i personalnego, nowych technologii, komunikacji.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach rynku pracy (Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, Ochotnicze Hufce Pracy) oraz działach HR, ośrodkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych (w tym fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych). Studia przygotowują również nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych. Absolwenci przygotowani są do prowadzenia poradnictwa zawodowego w szczególności w obszarze pracy osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych oraz prowadzenia działań edukacyjnych i profilaktycznych.

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

420 godz. w tym 120 godz. praktyk

2000 zł

Edukacja, rewalidacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami SPE, dają przygotowanie do pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Absolwent ma możliwość realizacji praktyk w specjalistycznych ośrodkach dla osób z autyzmem na terenie Polski.

Proponowane studia wychodzą naprzeciw potrzebom osób, które pracują z uczniami o różnych niepełnosprawnościach, w tym sprzężonych oraz są odpowiedzią na wymagania jakim trzeba sprostać w pracy z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera i spektrum autyzmu.

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

420 godz. w tym 120 godz. praktyk

2000 zł

Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną

Celem realizacji programu kwalifikacyjnych dwu semestralnych studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szczególności umysłowo w różnym stopniu, przebywających w placówkach szkolnictwa otwartego, specjalnego oraz środowisku rodzinnym oraz prowadzenia własnego gabinetu terapeutycznego. Studia zapewniają również przygotowanie w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej.

Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do  pracy z osobami niepełnosprawnymi w szczególności intelektualnie, w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych. Studia pozwalają na uzyskanie kwalifikacji z zakresu oligofrenopedagogiki –kwalifikacji pedagoga specjalnego.

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1,5 roku (3 semestry)

390 godz. w tym 150 godz. praktyk

1400 zł

Prawo oświatowe i reforma edukacji

Słuchacze zostają przygotowani do samodzielnego doskonalenia oraz uzupełniania zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa oświatowego  w warunkach reformy systemu edukacji i sprawnego posługiwania się nim w praktyce.

Cele studiów podyplomowych:

 • Poznanie podstawowych aktów prawa obowiązujących w systemie edukacji,
 • Przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu systemu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich,
 • Uzyskanie lub poszerzenie wiedzy z zakresu regulacji prawnych dotyczących oświaty, prowadzenia i funkcjonowania szkół, realizacji obowiązku szkolnego, praw uczniów, praw i obowiązków nauczycieli,
 • Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego w efektywnym i skutecznym zarządzaniu szkołą (placówką oświatową),
 • Poszerzenie kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej działających w systemie oświaty w zakresie znajomości i stosowania aktualnych przepisów prawa oświatowego,
 • Poznanie podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i placówce oświatowej, zagadnień prawa wewnątrzszkolnego,
 • Zapoznanie się z zagadnieniami prawnymi z zakresu BHP, problemów cyberprzestrzeni i ochrony danych osobowych,
 • Zapoznanie się z zagadnieniami reformy edukacji,
 • Nabycie umiejętności stosowania wybranych przepisów prawa w praktyce oraz planowania swojej pracy zgodnie z przepisami prawa,
 • Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się prawem w zakresie funkcjonowania urzędu, szkoły i placówki oświatowej.

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

240 godz.

1200 zł

Zarządzanie w systemie oświaty

Zapraszamy na kwalifikacyjne studia podyplomowe (2 semestralne). 

Uzyskanie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do objęcia stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oraz kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej obsługujących system oświaty

Kwalifikacje – Wymagania kwalifikacyjne kadry kierowniczej szkół i placówek oraz uzyskanie dodatkowych kompetencji niezbędnych zarówno dla  indywidualnego rozwoju zawodowego, jak i rozwoju instytucji.

Podstawy prawne kwalifikacji – zgodnie z delegacją zawarta w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) – kwalifikacje określają przepisy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.)

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

240 godz.

1500 zł

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe to dwu-semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe, które mają na celu przekazanie kompleksowej i pogłębionej wiedzy z zakresu istoty oraz funkcjonowania doradztwa i poradnictwa zawodowego. Słuchacze są przygotowani do pracy w roli doradcy zawodowego w różnych instytucjach i organizacjach, w szczególności w placówkach oświatowych. Absolwenci kierunku mogą liczyć na zatrudnienie w szkołach, agencjach pośrednictwa pracy, centrach informacji zawodowej, urzędach pracy, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

280 godz. w tym 60 godz. praktyk

1000 zł

Prawo oświatowe

Są to studia doskonalące. Celem ukończenia studiów jest uzyskanie dodatkowych kompetencji  sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego – szczególnie w okresie reformowania systemu oświaty – stanowiących uzupełnienie wymagań określonych  przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U., poz. 1597), który określił wymagania kwalifikacyjne kadry kierowniczej szkół
i placówek niezbędnych zarówno dla  indywidualnego rozwoju zawodowego, jak i rozwoju szkoły (placówki) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r.
w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 973 ze zm.).

Program studiów został opracowany przez nauczycieli akademickich w oparciu o najnowszą wiedzę o zarządzaniu w systemie oświaty. Uwzględnia potrzeby kandydatów w zakresie stosowania narzędzia jakim jest prawo, doświadczenia każdego z autorów programu zdobytego na różnych stanowiskach w systemie oświaty (począwszy od stanowiska nauczyciela) oraz opinie i komentarze naukowe, urzędowe wyniki kontroli (np. NIK) i informacje medialne. Studia składają się z trzech głównych bloków tematycznych: pierwszy dotyczy wiedzy ogólnej  o zarządzaniu, w tym: związanych z zarządzaniem przez prawo – w aspekcie teoretycznym i praktycznym, drugi najszerzej rozbudowany dotyczy formalnych i praktycznych kompetencji kadry kierowniczej wynikających z przepisów prawa i potrzeb społecznych w zakresie oświaty określanych przez państwo i społeczności lokalne, trzeci – przywódczych ról i umiejętności. Dlatego też ponad 80% zajęć na Uczelni realizowana jest w postaci ćwiczeń, warsztatów i seminariów oraz formie praktyki we własnej jednostce i urzędach.

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

280 godz. w tym 60 godz. praktyk

1700 zł

Administracja publiczna

Administracja publiczna (rządowa i samorządowa) to dwu-semestralne studia podyplomowe, których celem jest przekazanie aktualnej i kompleksowej wiedzy z zakresu istotny oraz funkcjonowania administracji. Kształcenie ma również na celu przygotowanie Słuchaczy do podjęcia zatrudnienia w placówkach administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej, w szczególności do sprawowania w nich funkcji kierowniczych. Podczas studiów Absolwenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności przydatne w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, z jakimi borykają się współcześnie jednostki administracji publicznej i inne instytucje publiczne w tym organy władzy rządowej i samorządowej.

Słuchacze zostają przygotowani do samodzielnego doskonalenia oraz uzupełniania zdobytej wiedzy i umiejętności w tym w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

240 godz.

1000 zł

Psychodietetyka

Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą żywienia i zdrowia z wiedzą psychologiczną. Multidyscyplinarne podejście do problemu pozwala skuteczniej pomagać ludziom w zmianie stylu życia, która służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu.

Dwu-semestralne studia podyplomowe Psychodietetyka mają na celu zdobycie oraz ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu psychologicznych i społecznych czynników mających udokumentowany wpływ na odżywianie oraz styl życia człowieka. W trakcie kształcenia szczególny nacisk kładzie się na czynniki natury psychologicznej, które odgrywają kluczową rolę w procesie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.

Psycholog o specjalności psychodietetyka może pracować z pacjentem nad psychologicznymi barierami na drodze do osiągnięcia satysfakcjonującej masy ciała lub zdrowego stylu życia. Dietetyk posiadający specjalizację z psychodietetyki pełni rolę doradcy żywieniowego, ale także wykorzystuje wiedzę psychologiczną w swojej praktyce.

Wiedza z zakresu psychodietetyki w szczególny sposób uzupełnia, poszerza warsztat pracy fizjoterapeutów, lekarzy i personelu medycznego pracujących na co dzień z pacjentami dotkniętymi chorobami o podłożu metabolicznym.

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

340 godz. w tym 60 godz. praktyk

1900 zł

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

427 godz. w tym 60 godz. praktyk

2500 zł

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Studia podyplomowe w Warszawie

       Posiadasz dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia i chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe bądź też poszerzyć zakres zdobytych już umiejętności? A może interesuje Cię wyspecjalizowanie w wąskiej dziedzinie? Jeśli tak, możesz skorzystać z atrakcyjnej formy kształcenia, jaką są studia podyplomowe. Jest to przywilej przysługujący jedynie absolwentom uczelni.

       Studia podyplomowe na Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie charakteryzują się ciekawą i wygodną formą prowadzenia, bowiem nauka odbywa się w trybie zaocznym, w systemie zjazdów weekendowych średnio dwa razy w miesiącu. W związku z tym, z nasza oferta jest skierowana również dla osób aktywnych zawodowo. Studia trwają dwa lub trzy semestry, w zależności od wybranego kierunku. Absolwenci wszystkich kierunków otrzymują solidne wykształcenie, potwierdzone otrzymanym Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych. Niektóre kierunki prowadzone przez Uczelnię Społeczno-Medyczną w Warszawie umożliwiają studentom zdobycie niezbędnych i cennych certyfikatów, przygotowują ich również do egzaminów specjalistycznych. Możliwości, jakie zyskują absolwenci studiów podyplomowych są więc niezwykle szerokie i rozwojowe.