Praktyki i staże

Czym są Studenckie Praktyki Zawodowe?

Studenckie Praktyki Zawodowe, są częścią planu studiów oraz programu nauczania. Oznacza to, że każdy student musi je zaliczyć w trakcie trwania studiów.

Studenckie Praktyki Zawodowe mają za zadanie:

 • poszerzyć wiedzę Studentów;
 • przygotować do wykonywania określonego zawodu;
 • pogłębić wiedzę teoretyczną;
 • kształtować umiejętności niezbędne do przyszłej pracy zawodowej;
 • dać szansę zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • zapoznanie z regułami rządzącymi rynkiem pracy.

Nabyte podczas praktyk umiejętności powinny umożliwić absolwentowi łatwiejsze uzyskanie pracy w zmieniających się warunkach gospodarki, nastawionej na rozwój, dopasowanie się do potrzeb wyrażanych przez klientów oraz przygotowanie do nadążania za dynamicznie zmieniającym się rynkiem.

Przedsiębiorstwo lub instytucja przyjmująca studentów na praktykę ma z kolei możliwość poznać potencjalnych przyszłych pracowników, wykorzystać ich pracowitość i wiedzę, a także wpływać na dalszy bieg ich studiów w celu dopasowania ich umiejętności do swoich potrzeb. Praktyczne działanie, przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, daje studentowi poczucie bycia na właściwym miejscu. Może je zapewnić właśnie praca, w której może się on sprawdzić i skonfrontować swoją wiedzę z praktycznym jej wykorzystaniem.

Koordynatorem Studenckich Praktyk Zawodowych w Uczelni Społeczno-Medycznej jest:

mgr Andrzej Bieżuński – Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk i Interesariuszy Zewnętrznych
mail: a.biezunski@usmbm.edu.pl

Szczegółowy program praktyk

Wymiar czasowy Studenckich Praktyk Zawodowych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie dla poszczególnych kierunków studiów jest określony w poniższych programach Studenckich Praktyk Zawodowych.

 

Dzienniki praktyk

Dzienniki praktyk Kosmetologia

Kosmetologia Licencjat dla naboru 2023/2024

 

 

Dziennik praktyk Kosmetologia LIC sem. IV doc

Dziennik praktyk Kosmetologia LIC sem. IV pdf

Dziennik praktyk Kosmetologia LIC sem. V doc

Dziennik praktyk Kosmetologia LIC sem. V pdf

Dziennik praktyk Kosmetologia LIC sem. VI doc

Dziennik praktyk Kosmetologia LIC sem. VI pdf

Kosmetologia Magister dla naboru 2023/2024

Dziennik praktyk Kosmetologia MGR sem. III doc

Dziennik praktyk Kosmetologia MGR sem. III pdf

Dziennik praktyk Kosmetologia MGR sem. IV doc

Dziennik praktyk Kosmetologia MGR sem. IV pdf

Dzienniki praktyk Dietetyka

Dietetyka Licencjat dla naboru 2021/2022

Dziennik praktyk Dietetyka LIC sem. II   (doc)   (pdf)

Dziennik praktyk Dietetyka LIC sem. III   (doc)   (pdf)

Dziennik praktyk Dietetyka LIC sem. IV   (doc)   (pdf)

Dziennik praktyk Dietetyka LIC sem. V  (doc)   (pdf)

Dziennik praktyk Dietetyka LIC sem. VI   (doc)   (pdf)

Dzienniki praktyk Pedagogika

Instrukcja przebiegu praktyk

Cele Studenckich Praktyk Zawodowych

Do ogólnych celów praktyki zalicza się:

 • Wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, do którego przygotowują studia na poszczególnych kierunkach, specjalnościach oraz zakresach studiów podyplomowych;
 • Wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce – integracja wiedzy teoretycznej z praktyką;
 • Poznawanie środowiska zawodowego, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywanie realnych problemów zawodowych;
 • Rozwój kompetencji zawodowych studenta w ramach wybranego kierunku, zdobycie i pogłębienie umiejętności praktycznych;
 • Zdobywanie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych;
 • Poznanie organizacji pracy i warunków w różnych zakładach pracy;
 • Kształtowanie wysokiej kultury zawodowej oraz postaw etycznych właściwych dla danej organizacji pracy odpowiadającej współczesnym tendencjom w gospodarce, administracji i nauce;
 • Uświadomienie znaczenia twórczej i poszukującej postawy w procesie edukacyjnym oraz wzmocnienie motywacji do pracy zawodowej, poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych i osobistych;
 • Kształtowanie spostrzegawczości oraz zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia i zdolności planowania czasu pracy;
 • Gromadzenie materiałów i doświadczeń niezbędnych lub wspomagających w pisaniu pracy dyplomowej;
 • Przyjęcie przez studenta odpowiedzialności za własne kształcenie;
 • Umożliwienie studentowi dokonania oceny rynku pracy, weryfikacji jego
  predyspozycji do wykonywania zawodu, poznanie oczekiwań pracodawców względem pracowników i nawiązanie kontaktów zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w przyszłości.

Czas trwania praktyki i jej organizacja

 • Wymiar czasu praktyki na poszczególnych kierunkach studiów, specjalnościach,
  formach i poziomach kształcenia oraz na studiach podyplomowych określają programy kształcenia uchwalane przez Radę Wydziału dla danego cyklu kształcenia.
 • Programy praktyk przygotowywane są przez Dziekana dla poszczególnych kierunków i specjalności lub dla form i poziomów kształcenia dla danego naboru studiów oraz dla danego zakresu studiów podyplomowych.
 • Praktyki realizowane są w instytucjach, firmach, placówkach oświatowych,
  instytucjach resocjalizacyjnych, placówkach leczniczych, jednostkach gospodarczych, administracyjnych, finansowych i innych podmiotach gospodarczych zwanych dalej „Podmiotem”.
 • Praktyki mogą podlegać hospitacji przeprowadzanej przez Dziekana lub osobę przez niego wyznaczoną spośród nauczycieli akademickich, zgodnie z wcześniej
  przygotowanym harmonogramem.
 • Student/słuchacz po dopełnieniu formalności wymaganych przez Uczelnię może
  zorganizować praktykę we własnym zakresie.
 • W przypadku studentów/słuchaczy, którzy samodzielnie dokonują wyboru miejsca odbywania praktyki, podstawą jej realizacji jest umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, Podmiotem i studentem/słuchaczem. Na tej podstawie student/słuchacz otrzymuje skierowanie wydane przez Uczelnię.

Obowiązki przed rozpoczęciem praktyki

 • Praktyki odbywają się na podstawie skierowania wystawionego przez Dziekana lub Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk i Interesariuszy Zewnętrznych, według Programu praktyk opracowanego dla poszczególnych kierunków, specjalności, form i poziomów kształcenia lub zakresów studiów podyplomowych.
 • Przed rozpoczęciem praktyki student/słuchacz zobowiązany jest odebrać z Uczelni/pobrać ze strony internetowej Uczelni:
  • Skierowanie (Załącznik 1).
  • 3 egzemplarze Umowy o organizację praktyki studenckiej (po 1 dla każdej ze stron) (Załącznik 2),
  • Program praktyk,
  • Dziennik praktyk,
  • Wniosek w przypadku ubiegania się przez studenta/słuchacza o zaliczenie praktyk (bez ich odbycia) – zgodnie z § 9 ust. 1 regulaminu praktyk (Załącznik 3).
 • Student/słuchacz realizuje praktykę w czasie i w trybie uzgodnionym z osobą wskazaną przez Podmiot jako opiekuna praktyk.
 • Odbywanie praktyki nie może kolidować z innymi zajęciami w toku studiów.
 • Student/słuchacz przed otrzymaniem skierowania na praktykę jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz spełnić inne warunki, opisane szczegółowo w Programie praktyk danego kierunku studiów .
 •  

Obowiązki po zakończonej praktyce

Student po zakończonej praktyce ma obowiązek dostarczyć do dziekanatu Uczelni komplet dokumentów:

 • uzupełniony, opieczętowany i podpisany przez zakładowego opiekuna praktyk dziennik praktyk, 
 • 1 egzemplarz opieczętowanej i podpisanej umowy o organizację praktyk

Komplet dokumentów należy dostarczyć:

 • w semestrze zimowym do dnia 20 lutego,
 • w semestrze letnim do dnia 20 września,
 • w przypadku praktyk realizowanych na ostatnim semestrze studiów, dokumenty należy dostarczyć min. 10 dni przed planowaną datą obrony pracy dyplomowej

Studenckie praktyki zawodowe

Praktyki mają za zadanie:

 • Poszerzyć wiedzę Studentów;
 • Przygotować do wykonywania określonego zawodu;
 • Pogłębić wiedzę teoretyczną;
 • Kształtować umiejętności niezbędne do przyszłej pracy zawodowej;
 • Dać szansę zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • Zapoznanie z regułami rządzącymi rynkiem pracy.

Nabyte podczas praktyk umiejętności powinny umożliwić absolwentowi łatwiejsze uzyskanie pracy w zmieniających się warunkach gospodarki, nastawionej na rozwój, dopasowanie się do potrzeb wyrażanych przez klientów oraz przygotowanie do nadążania za dynamicznie zmieniającym się rynkiem.

Przedsiębiorstwo lub instytucja przyjmująca studentów na praktykę ma z kolei możliwość poznać potencjalnych przyszłych pracowników, wykorzystać ich pracowitość i wiedzę, a także wpływać na dalszy bieg ich studiów w celu dopasowania ich umiejętności do swoich potrzeb. Praktyczne działanie, przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, daje studentowi poczucie bycia na właściwym miejscu. Może je zapewnić właśnie praca, w której może się on sprawdzić i skonfrontować swoją wiedzę z praktycznym jej wykorzystaniem.

Ułatwienie dostępu