Plany Zajęć

uwaga! plany mogą ulec zmianie!

Informacja MEiN

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r., poz. 679): od (28 marca 2022 r.) został zniesiony nakaz zakrywania maseczką ust i nosa oraz obowiązek zachowania dystansu społecznego w pomieszczeniach zamkniętych. W związku z tym, iż moc utraciły przepisy § 23 ust. 1 pkt 5 oraz § 23 ust. 3 pkt. 20 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 25 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 473) określające zasady dotyczące zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki na terenie uczelni, instytutu lub federacji. Wszelkie wydarzenia uczelniane, spotkania i imprezy mogą być organizowane w pełnym projektowanym wymiarze uczestników. 
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574) umożliwia realizację kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tzw. kształcenie zdalne). Zgodnie z art. 67 ust. 4, jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku, część efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia. Szczegółowe wymagania związane z prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, ze zm.). Szczegółowe decyzje w tym zakresie dotyczące określonych kierunków i zajęć należą do władz danej uczelni i muszą być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rektor zarządza uczelnią (art. 23 ust. 2 pkt 2), dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni (art. 50) oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i kształcenia (art. 51).

Informacja dotycząca zniesienia obostrzeń COVID19

Aktualne zasady związane ze stanem epidemii w kraju dostępne są również na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

PEDAGOGIKA LIC nst Rok I semestr 2

PEDAGOGIKA LIC nst Rok II semestr 4 Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

PEDAGOGIKA LIC nst Rok III semestr 6 Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

PEDAGOGIKA MGR nst Rok I semestr 2 LOGOPEDIA

PEDAGOGIKA MGR nst Rok I semestr 2 RESOCJALIZACJA

PEDAGOGIKA MGR nst Rok II semestr 4 LOGOPEDIA

PEDAGOGIKA MGR nst Rok II semestr 4 RESOCJALIZACJA

ZARZĄDZANIE LIC nst Rok I semestr 1

DIETETYKA LIC nst Rok I semestr 2

DIETETYKA LIC nst Rok II semestr 4

DIETETYKA LIC nst Rok III semestr 6 Dietetyka kliniczna

DIETETYKA LIC nst Rok III semestr 6 Psychodietetyka

DIETETYKA MGR nst Rok I semestr 2

DIETETYKA MGR nst Rok II semestr 4 Dietetyka kliniczna

DIETETYKA MGR nst Rok II semestr 4 Psychodietetyka z obesitologią

KOSMETOLOGIA STACJONARNA ROK I SEMESTR 2

KOSMETOLOGIA STACJONARNA ROK II SEMESTR 4

KOSMETOLOGIA LIC nst Rok I semestr 2

KOSMETOLOGIA LIC nst Rok II semestr 4

KOSMETOLOGIA LIC nst Rok III semestr 6

KOSMETOLOGIA MGR nst Rok I semestr 2

KOSMETOLOGIA MGR nst Rok II semestr 4 Kosmetologia medyczna

KOSMETOLOGIA MGR nst Rok II semestr 4 Kosmetologia estetyczna

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE - GRUPA B

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE - GRUPA C + GRUPA 2

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ sem. 2 - STUDIA PODYPLOMOWE

Ułatwienie dostępu