https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/6-1-3.jpg

Pedagogika to zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.

Studia pedagogiczne to studia zaskakujące i ciekawe. Źródłem wiedzy o edukacji jest nie jedna, ale wiele dziedzin naukowych. Jest to pierwsze i najpoważniejsze zaskoczenie kandydatów na Pedagogikę.

Wychowanie młodych pokoleń to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego przyszły pedagog zapoznaje się z niuansami systemu edukacji, metodyką nauczania dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych i ludzi w wieku podeszłym. Studia pedagogiczne mają charakter praktyczny, niezbędna jest więc realizacja praktyk zawodowych na terenie placówek edukacyjnych. Tym samym, praktyki szkolne stają się jednym z ważniejszych testów przydatności kandydatów do zawodu.

Pedagog, który może uczyć także przedmiotów szkolnych (w zależności od ukończonej specjalności), na różnym poziomie zaawansowania, prowadzić różnego typu zajęcia ma duże szanse na rynku pracy (np. pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny). Pedagog w zależności od ukończonej specjalności może również prowadzić praktykę terapeutyczną, zająć się resocjalizacją, doradztwem zawodowym, mediami, nowymi technologiami, zarządzaniem oświatą, pracą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i socjalnych oraz wieloma innymi zagadnieniami.

Pedagogika to nauka o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Ma swoje źródła w filozofii, socjologii, psychologii i w wielu dziedzinach humanistycznych. Być może dlatego do dziś trwają spory czy pedagogika jest nauką społeczną, czy humanistyczną. Jedno jest pewne – student pedagogiki musi być otwarty na różne rodzaje i formy wiedzy.

Kierunek Pedagogika

Studia I stopnia na Uczelni Społeczno-Medycznej to praktyczny profil studiów, modułowy program nauczania, studia trwają sześć semestrów. Studenci mają możliwości wyboru w zakresie trybu nauki – formy studiów oraz studiowanej specjalności.
Kształcenie na studiach pedagogicznych w Warszawie realizowane jest w jednym z dwóch trybów nauki (forma studiów):

  • trzyletnich stacjonarnych studiach licencjackich
  • trzyletnich niestacjonarnych studiach licencjackie

Niezależnie od trybu nauki studenci osiągają takie same efekty kształcenia, realizują taki sam program merytoryczny, dokonują wyboru spośród takich samych specjalności, realizują trzymiesięczne praktyki zawodowe, a studia kończą przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.
Studia pedagogiczne pierwszego stopnia mają charakter kwalifikacyjny, co wiąże się z obligatoryjnym wyborem ścieżki specjalizacyjnej wynikającej z zainteresowań studenta i jego planów zawodowych.

Studia I stopnia

Kształcenie na kierunku „pedagogika” odbywa się w systemie studiów I stopnia:

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Partner strategiczny

Licencjat

stacjonarne i niestacjonarne

3 lata (6 semestrów)

Fundacja Zmiana

Student kończący studia na Uczelni Społeczno-Medycznej uzyskuje dyplom licencjata pedagogiki w jednej z następujących specjalności:

  • Pedagogika resocjalizacyjna

  • Logopedia

  • Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Praktyczny profil studiów

Niezależnie od formy studiów kształcenie na kierunku nastawione jest na kształtowanie praktycznych umiejętności i kompetencji, niezbędnych w pracy pedagogicznej, w tym również wykonywaniu zawodu nauczyciela. Ponad połowa godzin zajęć dydaktycznych (750-1000 godzin w zależności od formy studiów) przewidzianych w programie studiów ma charakterze warsztatowy, ćwiczeniowy i konwersatoryjnym, a praktyki zawodowe związane ze studiowaną specjalnością trwają trzy miesiące.

Studiuj pedagogikę w Warszawie

Stacjonarne i niestacjonarne (3 lata, 6 semestrów) studia pedagogiczne w Warszawie są też bazą do dalszej edukacji na innych kierunkach. Takie umiejętności bywają bowiem niezbędne m.in. dla osób zarządzających placówkami edukacyjnymi. Absolwent tego kierunku jest więc przygotowany do poszerzania własnej wiedzy w odrębnych dziedzinach kształcenia. Multidyscyplinarny charakter edukacji oraz duży nacisk położony na praktyczną stronę nauczania będą przewagą w CV, przekładając się na konkurencyjność na rynku pracy. Taka osoba jest bowiem postrzegana jako otwarta na różne wyzwania i oczekiwania ze strony firmy lub instytucji. Pedagogika w Warszawie na Uczelni Społeczno-Medycznej to przyszłościowy kierunek zapewniający dużą elastyczność oraz otwartość na zmieniające się wymogi i specyfikę rynku pracy. Absolwenci pedagogiki z tytułem licencjata pedagogiki mogą związać swoją przyszłość m.in. z edukacją, resocjalizacją, działaniami opiekuńczymi czy też środowiskowymi.