Pedagogika studia I stopnia

Pedagogika to zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.

Studia pedagogiczne to studia zaskakujące i ciekawe. Źródłem wiedzy o edukacji jest nie jedna, ale wiele dziedzin naukowych. Jest to pierwsze i najpoważniejsze zaskoczenie kandydatów na Pedagogikę.

Wychowanie młodych pokoleń to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego przyszły pedagog zapoznaje się z niuansami systemu edukacji, metodyką nauczania dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych i ludzi w wieku podeszłym. Studia pedagogiczne mają charakter praktyczny, niezbędna jest więc realizacja praktyk zawodowych na terenie placówek edukacyjnych. Tym samym, praktyki szkolne stają się jednym z ważniejszych testów przydatności kandydatów do zawodu.

Pedagog, który może uczyć także przedmiotów szkolnych (w zależności od ukończonej specjalności), na różnym poziomie zaawansowania, prowadzić różnego typu zajęcia ma duże szanse na rynku pracy (np. pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny). Pedagog w zależności od ukończonej specjalności może również prowadzić praktykę terapeutyczną, zająć się resocjalizacją, doradztwem zawodowym, mediami, nowymi technologiami, zarządzaniem oświatą, pracą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i socjalnych oraz wieloma innymi zagadnieniami.

Pedagogika to nauka o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Ma swoje źródła w filozofii, socjologii, psychologii i w wielu dziedzinach humanistycznych. Być może dlatego do dziś trwają spory czy pedagogika jest nauką społeczną, czy humanistyczną. Jedno jest pewne – student pedagogiki musi być otwarty na różne rodzaje i formy wiedzy.

Kierunek Pedagogika

Studia I stopnia na Uczelni Społeczno-Medycznej to praktyczny profil studiów, modułowy program nauczania, studia trwają sześć semestrów. Studenci mają możliwości wyboru w zakresie trybu nauki – formy studiów oraz studiowanej specjalności.
Kształcenie na studiach pedagogicznych w Warszawie realizowane jest w jednym z dwóch trybów nauki (forma studiów):

 • trzyletnich stacjonarnych studiach licencjackich
 • trzyletnich niestacjonarnych studiach licencjackie

Niezależnie od trybu nauki studenci osiągają takie same efekty kształcenia, realizują taki sam program merytoryczny, dokonują wyboru spośród takich samych specjalności, realizują trzymiesięczne praktyki zawodowe, a studia kończą przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.
Studia pedagogiczne pierwszego stopnia mają charakter kwalifikacyjny, co wiąże się z obligatoryjnym wyborem ścieżki specjalizacyjnej wynikającej z zainteresowań studenta i jego planów zawodowych.

 

Pedagogika – studia I stopnia

Kształcenie na kierunku „pedagogika” odbywa się w systemie studiów I stopnia:

Uzyskiwany Tytuł
Licencjat
Typ studiów
stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania studiów
3 lata (6 semestrów)
Efekty uczenia się

Student kończący studia na Uczelni Społeczno-Medycznej uzyskuje dyplom licencjata pedagogiki w jednej z następujących specjalności:

Pedagogika resocjalizacyjna

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika ze specjalnością resocjalizacja posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne potrzebne do rozumienia procesów i kontekstów kształcenia, wychowania, wsparcia i opieki. Studia przygotowują do pracy z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki oraz resocjalizacji. Absolwent może działać w środowisku lokalnym jak i instytucjach zamkniętych. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej oraz rozwijać własne kompetencje metodyczne. Studia przygotowują go do pracy w zespole i podejmowania zróżnicowanych ról. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę jako  wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, wychowawca w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, wychowawca w świetlicach szkolnych i internatach szkół podstawowych, wychowawca  w  zakładach  karnych, policyjnych izbach dziecka, w świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych i socjalizacyjnych, również prowadzić zajęcia o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne osób niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach podstawowych i placówkach oświatowych; bez uprawnień nauczycielskich. Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Logopedia

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika ze specjalnością logopedia posiada wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i nauki o języku niezbędną do wykonania zawodu logopedy. Posiada umiejętności diagnozowania i prowadzenia zajęć terapii zaburzeń mowy, podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem, jest przygotowany do działań związanych ze wspieraniem rozwoju mowy dzieci. Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach wychowania pozaszkolnego oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniów w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; bez uprawnień nauczycielskich. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej, zajęć z osobami o sprzężonych zaburzeniach rozwojowych i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania do prowadzenia prywatnej praktyki logopedycznej oraz kierowania zespołem i placówką, w której prowadzona jest diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych

Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika ze specjalnością pedagog szkolny z terapią pedagogiczną posiada kompetencje, które umożliwiają mu m.in. rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz problemów dzieci i młodzieży, zagrożeń funkcjonowania środowisk wychowawczych, współtworzenie, realizowanie oraz ewaluację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, a także podejmowanie pracy z uczniem z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym, zagrożonego uzależnieniem, a także działań profilaktycznych i wspierających rozwój jednostki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie pedagoga szkolnego w szkole podstawowej, nauczyciela świetlicy szkolnej oraz opiekuna-wychowawcy w instytucjach pozaszkolnych. Ukończywszy studia I stopnia na specjalności pedagog szkolny z terapią pedagogiczną, absolwent posiada kompetencje do podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o obowiązujące prawo, niesienia pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniowi, rodzicowi, nauczycielowi oraz inicjowania i monitorowania różnych form współpracy z tymi podmiotami oraz budowania warsztatu pracy pedagoga szkolnego, rozwijania własnych kompetencji psychopedagogicznych i umiejętności wychowawczych; bez uprawnień nauczycielskich. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych.

Praktyczny profil studiów

Niezależnie od formy studiów kształcenie na kierunku nastawione jest na kształtowanie praktycznych umiejętności i kompetencji, niezbędnych w pracy pedagogicznej. Ponad połowa godzin zajęć dydaktycznych  przewidzianych w programie studiów ma charakter warsztatowy i ćwiczeniowy, a praktyki zawodowe związane ze studiowaną specjalnością trwają trzy miesiące.

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku pedagogika (studia I stopnia i studia II stopnia), poprzez odpowiednią konstrukcję i merytoryczną zawartość programu studiów, różne formy współpracy z instytucjami oświaty, wychowania, pomocy społecznej i resocjalizacji, pozwala kształtować podstawowe wartości i cele sformułowane w Misji Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, a zwłaszcza wartości wspólnotowe, postawy otwartości i tolerancji, pogłębianie wiedzy i kształtowanie umiejętności służących innowacyjności i rozwojowi.

Studia na kierunku pedagogika (I i II stopnia) w szczególny sposób odpowiadają też założeniom strategii uczelni. Ich koncepcja umożliwia bowiem łączenie gruntownego opanowania wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności adaptacji do zmieniających się wymogów rynku pracy. Treści programowe poszczególnych przedmiotów zapewniają z jednej strony – wiązanie wiedzy pedagogicznej z wiedzą z zakresu innych dyscyplin nauk z obszaru nauk społecznych, z drugiej zaś – pozwalają zdobyć bardziej szczegółową wiedzę specjalistyczną i praktyczną. To pierwsze odpowiada na wymóg kształcenia interdyscyplinarnego, odpowiadającego na potrzeby zmieniających się niezwykle szybko warunków gospodarczych, politycznych i kulturowych; drugie zaś jest próbą odpowiedzi na bieżące potrzeby rynku pracy. Z uwagi na znaczenie kooperacji i kapitału społecznego, przywiązuje się dużą rolę do kształtowania postaw otwartości i takich kompetencji społecznych, które służą rozwiązywaniu konfliktów i godzeniu zasady konkurencyjności ze współpracą na różnych szczeblach struktur oświatowych. Program kształcenia został skonstruowany tak, aby kształtować wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające podejmować pracę w profesjach, które nie muszą być bezpośrednio związane ze strukturami edukacyjnymi. Proponowana koncepcja kształcenia zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w praktycznej realizacji pracy pedagoga, w tym również pełnienia ról kierowniczych w placówkach oświatowych oraz działalności prospołecznej. Interdyscyplinarny charakter studiów na kierunku pedagogika wyposaża absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne sprzyjające odnajdywaniu się na współczesnym rynku pracy, w obszarach, które nie muszą być bezpośrednio związane z kształceniem, wychowaniem i opieką. Zasadnicze cele, wymagania wstępne, efektów uczenia się, programy studiów, metody weryfikacji efektów uczenia się w sposób kompleksowy odzwierciedlają spójną koncepcję kształcenia na kierunku pedagogika, które to wypracowano przy współudziale zainteresowanych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Wszystkie elementy koncepcji kształcenia zostały wypracowane w procesie, w którym uczestniczyli członkowie Rady Wydziału Nauk Społecznych i Komisji ds. Jakości Kształcenia. Do dyskusji nad propozycjami zapraszani byli także pracownicy dydaktyczni związani z kształceniem na kierunku pedagogika (z dużym doświadczeniem praktycznym) oraz przedstawiciele placówek edukacyjnych, ze

szczególnym uwzględnieniem edukacji elementarnej. W procesie definiowania efektów uczenia się i konstruowania programów studiów służących ich osiąganiu, poza pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczestniczyli studenci jako przedstawiciele organów kolegialnych Wydziału Nauk Społecznych (Rady Wydziału) oraz organów kolegialnych uczelni (Komisji ds. Jakości Kształcenia, Senatu). Praktycy w zakresie edukacji elementarnej uczestniczyli w przygotowywaniu programów studiów dla specjalności, proponując nowe, dostosowane do aktualnych oczekiwań i potrzeb treści merytoryczne, formy kształcenia i metody weryfikacji efektów uczenia się.

Studiuj pedagogikę w Warszawie

Stacjonarne i niestacjonarne (3 lata, 6 semestrów) studia pedagogiczne w Warszawie są też bazą do dalszej edukacji na innych kierunkach. Takie umiejętności bywają bowiem niezbędne m.in. dla osób zarządzających placówkami edukacyjnymi. Absolwent tego kierunku jest więc przygotowany do poszerzania własnej wiedzy w odrębnych dziedzinach kształcenia. Multidyscyplinarny charakter edukacji oraz duży nacisk położony na praktyczną stronę nauczania będą przewagą w CV, przekładając się na konkurencyjność na rynku pracy. Taka osoba jest bowiem postrzegana jako otwarta na różne wyzwania i oczekiwania ze strony firmy lub instytucji. Pedagogika w Warszawie na Uczelni Społeczno-Medycznej to przyszłościowy kierunek zapewniający dużą elastyczność oraz otwartość na zmieniające się wymogi i specyfikę rynku pracy. Absolwenci pedagogiki z tytułem licencjata pedagogiki mogą związać swoją przyszłość m.in. z edukacją, resocjalizacją, działaniami opiekuńczymi czy też środowiskowymi.

Pedagogika studia

Słowo “pedagogika” pochodzi z języka greckiego i oznacza dosłownie “prowadzący dziecko”. Studia pedagogiczne to kierunek pozwalający zajmować się szeroko rozumianą nauką o wychowaniu, a więc:

 • edukacją, w tym wczesnoszkolną, specjalną i osób dorosłych;
 • resocjalizacją;
 • doradztwem zawodowym.

Mówiąc krótko, pedagogika to zespół nauk o wychowaniu. Dostarcza wiedzy niezbędnej w szeroko rozumianej działalności wychowawczej. Na studia na kierunku pedagogika mogą więc zdecydować się kandydaci chcący pracować z przedszkolakami, licealistami, dorosłymi czy osobami z niepełnosprawnością (na przykład niemymi czy niewidomymi). Przyszły pedagog ma więc szeroki wybór. Studia na kierunku pedagogika w Warszawie obejmują również inne specjalizacje. Kandydaci chcący pracować w placówkach resocjalizacyjnych czy jako doradcy zawodowi również powinni zainteresować się naszym wydziałem.

Co po pedagogice?

Po studiach pedagogicznych możesz więc (w zależności od wybranej specjalizacji) pracować w:

 • żłobku;
 • przedszkolu;
 • szkole;
 • Klubie Malucha;
 • świetlicy;
 • szkołach integracyjnych i specjalnych;
 • szkołach policealnych;
 • placówkach resocjalizacyjnych;
 • biurach doradztwa personalnego.

Pedagog ma więc wiele miejsc, w których może pracować i wykorzystać swoje umiejętności. Ponad połowa zajęć skupiona jest na praktyce!

Czego nauczysz się na pedagogice?

Studia pedagogiczne są po to, aby nauczyć Cię wielu przydatnych umiejętności:

 • technik nauczania dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
 • pracy z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnością;
 • rozpoznawania mocnych stron i talentów.

Możesz więc zrobić wiele dobrego dla siebie oraz innych. Świadomie przekazywać wiedzę, odkrywać talenty i wspierać na drodze rozwoju zawodowego.

Wybierz, jak chcesz studiować!

Przyszły pedagog może wybrać spośród dwóch trybów studiowania:

 • Trzyletnie stacjonarne studia licencjackie;
 • Trzyletnie niestacjonarne studia licencjackie.

Można wybrać:

 • Pedagogikę resocjalizacyjną. Po tych studiach można pracować w instytucjach zamkniętych (zakłady poprawcze, więzienia etc) czy środowisku lokalnym;
 • Logopedię, skupiając się na rozwoju mowy u dzieci;
 • Pedagogikę szkolną, przygotowującą do pracy w placówkach oświatowych.

Zapraszamy!

FAQ

Pedagogika to studia, które dają wiele możliwości. Ukończenie studiów pedagogicznych upoważnia do pracy w wielu branżach. Oprócz pracy w szkole pedagodzy znajdą posadę w zakładach karnych, placówkach medycznych czy sądach. Pedagogika w Warszawie to kierunek ciekawy, rozwijający na wielu płaszczyznach.

Pedagogika to kierunek o charakterze praktycznym, więc do ich ukończenia konieczne jest odbycie praktyk zawodowych w dowolnie wybranej placówce edukacyjnej. Ponad połowa godzin zajęć w programie nauczania studiów ma charakter warsztatowy. Podczas studiów pedagogicznych na Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie stawiamy nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy.

Oczywiście. Do wyboru mają Państwo studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w zależności od Państwa potrzeb.

Do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy trzy specjalności: pedagogika resocjalizacyjna, logopedia oraz pedagog szkolny z terapią pedagogiczną.

Ułatwienie dostępu