https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/biblioteka-usm.png

Dietetyka to nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego która zajmuje się:

 • zasadami żywienia człowieka zdrowego;
 • zasadami żywienia człowieka chorego;
 • oceny stanu odżywienia;
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia;
 • zapobiegania chorobom zależnym od żywienia;
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania;
 • biochemicznymi podstawami żywienia;
 • prowadzenia edukacji żywieniowej;
 • psychologią żywienia;
 • technologiami gastronomicznymi.

Często dietetyka mylona jest z technologią żywności. Dietetyka jest nauką medyczną, która wyspecjalizowała się w kierunku racjonalnego odżywiania człowieka chorego jak i zdrowego. Dietetyka zajmuje się oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta, oraz wpływu odżywiania na wyniki leczenia chorób.

Dietetyka powiązana jest ściśle z:

 • medycyną,
 • farmakologią,
 • bromatologią,
 • chemią żywności,
 • biologią i mikrobiologią,
 • psychologią.

Dietetyka I stopnia – opis kierunku

Przygotowuje między innymi do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami przyjętych systemów, zapotrzebowania na makro i mikroskładniki odżywcze pacjentów, oceny wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób.

Absolwent Dietetyki ma bardzo szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia. Zwykle kieruje swoje pierwsze kroki do publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia. Gdy zyska już doświadczenie zawodowe oraz osiągnie pierwsze sukcesy, otwiera własny gabinet dietetyczny, w którym przyjmuje pacjentów i prowadzi konsultacje dietetyczne. W swojej pracy współdziała z lekarzami i terapeutami.

Dietetyka – studia I stopnia

Kształcenie na kierunku „dietetyka” odbywa się w systemie studiów I stopnia:

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Partner strategiczny

Licencjat

stacjonarne i niestacjonarne

3 lata (6 semestrów)

Accor Hotels

Licencjat Dietetyki – specjalności:

 • Dietetyka kliniczna

 • Dietetyka sportowa i odnowa biologiczna

 • Poradnictwo żywieniowe

 • Psychodietetyka

Po ukończeniu studiów z zakresu dietetyki, nasz absolwent posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Potrafi kontrolować  jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Dietetyk potrafi dokonać oceny stanu od żywienia i sposobu żywienia pacjentów oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski terapeutyczne. Zna zasady edukacji żywieniowej i jest przygotowany do jej prowadzenia. Absolwenci kierunku dietetyka w naszej szkole w Warszawie mogą podjąć pracę w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Są przygotowani do  prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego dzięki osobnym, przygotowującym do tego wyzwania zajęciom.