PROJEKTY UE

Projekt Uczelnia Dostępna III

W grudniu 2021 roku Uczelnia Społeczno – Medyczna w Warszawie rozpoczęła realizację projektu Uczelnia Społeczno-Medyczna bez barier w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr projektu POWR.03.05.00-00-A060/21-00.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie [USM] poprzez likwidację barier w dostępie do kształcenia w następujących obszarach: struktura organizacyjna, architektura, technologie wspierające, procedury, rodzaje wsparcia edukacyjnego, szkolenia podnoszące świadomość o niepełnosprawności w okresie od 01.10.2021 do 30.09.2023 r.

 • wdrożenie przez Uczelnię Społeczno – Medyczną w Warszawie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery dostępności w obszarze dost. architektonicznej, komunikacyjnej, strony WWW uczelni, narzędzi inform. oraz procedur kształcenia.
 • wdrożenie przez Uczelnię Społeczno – Medyczną w Warszawie zmian w zakresie zarz. procesem kształcenia,
 • podniesienie kompetencji dydaktycznych przez min. 13 prac. Uczelni,
 • podniesienie kompetencji zarządczych przez min. 4 pracowników Uczelni,
 • podniesienie kompetencji w zakresie edukacji włączającej min.25 przedstawicieli kadry Uczelni

 

Organizacja i realizacja działań w ramach:

 • Obszaru 1 – Struktura organizacyjna – Zadanie 1

Struktura jednostki ds. dostępności będzie rozwinięta w sposób kompleksowy i obejmować będzie wszystkie sześć obszarów dostosowania zatrudnienie Asyst. Pełnomocnika ds. ON oraz rozszerzenie obowiązków psychologa. Struktura jednostki dopasowana do wielkości uczelni i jej oferty dydaktycznej oraz liczby zatrudnionych pracowników.

 

 • Obszaru 2 – Architektura – Zadanie 2

Likwidacja barier architektonicznych będzie wykraczać poza jednostkę zajmującą się dostępnością uczelni. Montaż udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami pojawi się w miejscach kluczowych dla życia uczelni oraz będą stwarzać nowe, dotychczas osób niepełnosprawnych możliwości.

 

 • Obszaru 3 – Technologie wspierające – Zadanie 3 tj. dostosowanie strony internetowej, PLATFORMA EDUKACYJNA WSPIERAJĄCA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, SYSTEM BIBLIOTECZNY DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ – model anatomicznego człowieka

Zniwelowanie barier dostępności dla studentów ON poprzez m.in.: dostosowanie administracyjne stron internetowych, narzędzi informatycznych oraz form kształcenia.

 

Wnioskodawca zaplanował:

– Dostosowanie strony internetowej Uczelni dostępnej dla OzN

– Wdrożenie systemów informatycznych: PLATFORMA EDUKACYJNA WSPIERAJĄCA ON SYSTEM BIBLIOTECZNY DOSTĘPNY DLA OZN, WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ – model anatomicznego człowieka (zaplanowano zakup licencji dostępowych – bezterm. do każdego z systemów inform., a także zlecenie usługi wdrożenia (instalacji, konfiguracji, dostos., przygotowania dokumentacji, opieki serwisowej) systemu inform., zakup komputera i sprzętu (zestaw Headset+kontrol.VR) do wirtualnej rzeczywistości.

Rozwinięcie zaplecza technologicznego zapewni minimalny poziom dostępności ofert w ramach katalogu wsparcia edukacyjnego usług oraz przynajmniej plan zapewni zwiększanie dostępności wewnętrznych systemów informatycznych i procedur administracyjnych.

 

 • Obszaru 4 – Procedury – Zadanie 4

W RAMACH ZADANIA PLANUJE SIĘ: analizę wewnętrznych procedur opisanych w postaci Regulaminów i Wytycznych pod kątem dostępności Uczelni dla OzN, tj. procedur:

 • wertykalnych dot. bezpośrednio osób OzN, zadań Pełnomocnika ds. osób OzN oraz usług -horyzontalnych dot. funkcjonowania całej uczelni i jej jednostek
 • uaktualnienie / stworzenie od nowa procedur wert., m.in. zasad, trybu, regulaminów przyznawania i korzystania ze wsparcia uwzględnienia w procedurach horyzontalnych specyfiki OzN i ich praw, aktualnego prawodawstwa, w tym m.in.: Regulamin oraz Zasad i trybów udzielania wsparcia ON
 • opracowanie procedury dot. bezpiecznej ewakuacji OzN w przypadku zagr.

 

 • Obszaru 5 – Rodzaje wsparcia edukacyjnego – Zadanie 5

Jedną z barier w dostępie do edukacji jest m.in. brak dostępu do specjalistycznego sprzętu, brak dostępu do dostosowanych materiałów dydaktycznych. W związku z tym zaplanowano zakup sprzętów z zakresu technologii wspierających. Ponadto zakłada się zatrudnienie Asystenta Dydaktycznego, który umożliwi studentom z niepełnosprawnością udział w czynnościach zw. z procesem kształcenia.

 

 • Obszaru 6 – Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności – Zadanie 6

Szkolenia mają na celu zwiększenie kompetencji pracowników Uczelni wyższej w celu zapewnienia wszechstronnej pomocy i profesjonalnej współpracy ze studentami z niepełnosprawnościami. Szkolenia będą kompleksowe, tj. obejmować wszystkie sześć obszarów dostępności.

 

 

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Projekt Uczelnia Dostępna III POWR.03.05.00-00-A060/21-00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Ułatwienie dostępu