ERASMUS+

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

[poprzednia nazwa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie]

od 2019 roku jest uczestnikiem programu Erasmus+ dla uczelni wyższych.

W programie Erasmus+ uczestniczą następujące państwa:

  • Kraje programu:

Kraje członkowskie UE

Belgia

Bułgaria

Czechy

Dania

Niemcy

Estonia

Irlandia

Grecja

Hiszpania

Francja

Chorwacja

Włochy

Cypr

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Węgry

Malta

Holandia

Austria

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowenia

Słowacja

Finlandia

Szwecja

Kraje spoza UE
Macedonia Północna

Islandia

Liechtenstein

Norwegia

Turcja

Serbia

  • Kraje partnerskie:

Kraje partnerskie mogą uczestniczyć w określonych akcjach program, zależnie od szczegółowych kryteriów lub warunków Programu – patrz 14 Regionów w skład których wchodzą kraje partnerskie.

W ramach programu Erasmus+ korzystać można z następujących działań:

AKCJA 1: Mobilność edukacyjna osób

Celem akcji 1 jest ułatwienie wyjazdów zagranicznych studentom i pracownikom instytucji uczestniczących w programie. W ramach wymiany studentów i pracowników z innych krajów organizowane są zajęcia dydaktyczne, szkolenia, kursy dokształcające i działania wolontariackie.

WIĘCEJ INFORMACJI…

AKCJA 2: Innowacje i dobre praktyki

Akcja 2 skierowana jest na rozwój systemu kształcenia i szkolenia oraz rozszerzenie oferty skierowanej do młodzieży. W ramach tej akcji wyróżnia się następujące działania:

Partnerstwa strategiczne – wspieranie innowacji i wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerstwo w uczeniu się i wymianę doświadczeń.

Sojusze na rzecz wiedzy – promowanie innowacyjności w szkolnictwie wyższym i przedsiębiorstwach, a przez to przyczynianie się do opracowywania nowych koncepcji nauczania i uczenia się, rozwoju przedsiębiorczości oraz modernizacji systemów szkolnictwa wyższego w Europie.

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – zapewnienie lepszego dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Sojusze ułatwiają wyjazdy do pracy za granicą i uznawanie kwalifikacji jednocześnie wprowadzając modernizację kształcenia i szkolenia zawodowego, wymiany wiedzy i dobrych praktyk.

Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego – wspieranie modernizacji, dostępności i umiędzynarodowienia w dziedzinie szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich.

Budowanie potencjału w działaniach z udziałem młodzieży – wspieranie pracy z młodzieżą, pozaformalnego uczenia się i projektów wolontariackich oraz promowanie pozaformalnego uczenia się w krajach partnerskich.

WIĘCEJ INFORMACJI…

AKCJA 3: Wsparcie dla reformy polityki

Działania dotyczące uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym poprzez dyskusje z politykami oraz podnoszenie wiedzy w dziedzinie edukacji, szkoleń i działań skierowanych do młodzieży

WIĘCEJ INFORMACJI…

Jean Monnet

Działania w zakresie nauczania, badań i debaty politycznej dotyczącej tematyki UE i jej polityki

WIĘCEJ INFORMACJI…

Sport

Projekty których celem jest opracowanie i realizacja wspólnych działań na rzecz promowania sportu i aktywności fizycznej, określania i wdrażania innowacyjnych praktyk w dziedzinie sportu oraz organizowanie niekomercyjnych imprez promujących aktywność sportową.

WIĘCEJ INFORMACJI…

Szczegółowe informacje na temat programu oraz kryteriów, jakie muszą spełnić jego uczestnicy, są dostępne w
przewodniku po programie Erasmus+.

Strategia internacjonalizacji

Umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi szkolnictwo wyższe w Polsce i na całym świecie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego definiuje proces ten jako nie tylko podejmowanie studiów przez studentów zagranicznych w Polsce, ale także długo i krótkoterminowe zatrudnianie kadry naukowej z zagranicy czy uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. Umiędzynarodowienie to także pozyskiwanie oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. Wreszcie jest to również partycypacja w międzynarodowych programach wymiany studentów i kadry, takich jak Erasmus+.

USM przykłada dużą wagę do internacjonalizacji w celu zapewnienia wysokiej jakości nauczania i prowadzonych badań, a opracowana i przyjęta Deklaracja Polityki Erasmusa – Erasmus Policy Statement (EPS) zaakceptowana przez KE formułuje działania podejmowane i planowane na najbliższe lata w celu zapewnienia studentom i pracownikom możliwości zdobywania międzynarodowego doświadczenia zarówno w zakresie mobilności, jak i prowadzenia projektów z jednostkami zagranicznymi.

Na lata 2020-2027 Komisja Europejska przyznała USM Kartę Erasmus Szkolnictwa Wyższego – Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) uprawniającą do korzystania z funduszy europejskich, w tym programu Erasmus+.

Udział USM w programie E+ ma na celu osiągnięcie wymienionych poniżej celów polityki umiędzynarodowienia – i stanowi przy tym kluczowe narzędzie modernizacji i umiędzynarodowienia uczelni, tj.:

1) podnoszenie jakości kształcenia i jej adekwatności – poprawa struktury i treści programów kształcenia, skupiająca się na opracowaniu elastycznych ścieżek edukacyjnych, stanowiących konkurencyjne narzędzie spełniające oczekiwania globalnego rynku pracy, dzięki stworzeniu innowacyjnej platform kształcenia, wspólnego rozwoju i powiązania wyników badań naukowych z potrzebami przedsiębiorstw. Jakość kształcenia oraz badań naukowych ukierunkowanych na innowacyjność rozwiązań stanowi podstawę działań USM
i wymaga podjęcia działań na poprawę jakości programów kształcenia i pozyskania uznania międzynarodowego. Udział w programie E+ zapewni jakość, która może być pozyskana poprzez zwiększenie liczby zagranicznych profesorów (kadry dydaktycznej) prowadzących przedmioty w formie wykładów, czyli zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów o uznanym autorytecie naukowym w prowadzenie zajęć oraz wdrażanie dobrych praktyk od partnerów zagranicznych, a także wymiana doświadczeń i zasobów pomiędzy uniwersytetami i instytucjami partnerskimi.

2) zwiększenie liczby studentów z Polski i zagranicznych zainteresowanych zdobyciem międzynarodowego doświadczenia, dzięki ofercie studiów realizowanych za granicą, udział w zagranicznych programach praktyk opartych na dziedzinach kształcenia będących przedmiotem ich zainteresowania, prowadzenie wspólnych programów z uczelniami zagranicznymi oraz podwójnego dyplomowania.

3) podnoszenie jakości poprzez realizację mobilności oraz współpracę międzynarodową dającą studentom i pracownikom szersze możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności – realizowane na mocy podpisywanych umów współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz wymiany i łączenia posiadanych zasobów, poznawania różnych rynków oraz działania na arenie międzynarodowej w środowisku globalnym.

4) wspieranie dążenia do doskonałości poprzez skuteczne finansowanie studentów i pracowników – dzięki motywowaniu i nagradzaniu najlepszych uczniów i dydaktyków, zapewnianie instrumentów doradztwa i wspieranie międzynarodowej współpracy i wymiany, wspieranie tworzenia międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych, wspieranie wszelkich podejmowanych działań zgodnych z przyjętą strategią internacjonalizacji.

5) aktywowanie współpracy międzynarodowej na rzecz wspólnych studiów, tworzenia sieci, partnerstw strategicznych, sojuszy na rzecz wiedzy i rozwoju projektów poprzez wnioskowanie o dofinansowanie zewnętrzne ze środków program Erasmus+ oraz budowanie możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności przez studentów i pracowników w celu rozwoju prac badawczych w kontekście środowiska globalnego. Będzie to miało zasadnicze znaczenie w zapewnieniu studentom i pracownikom możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia skoncentrowanego na innowacjach i zapewnieniu wysokiej jakości, aby można było wnieść istotny wkład w środowisko – społeczność, rynek i przedsiębiorstwa – lokalnie, jak i międzynarodowo.

6) budowanie trwałego trójkąta współpracy – uczelnia wyższa – ośrodek badawczy – przedsiębiorcy – w celu dążenia do doskonałości i rozwoju regionalnego – realizowanego dzięki ustanowieniu sieci partnerstwa międzynarodowego, partnerstw strategicznych lub wdrożenia działań innych projektów mających na celu prowadzenie szkolenia i praktyk/ staży w zakresie przedsiębiorczości, spełniających oczekiwania rynkowe, kształcąc wysoko wykwalifikowanych absolwentów.

W bieżącym okresie USM podejmuje działania zmierzające do wzmocnienia strategii internacjonalizacji, która jest w pełni realizowana przez Uczelnię w kwestii poszukiwania nowych parterów do współpracy w dziedzinie nauk o zdrowiu, kosmetologii, dietetyki, administracji, ekonomii i pedagogiki. Budowanie partnerstw
i tworzenie sieci międzynarodowych współpracy uczelni to główne działania, które USM zamierza podjąć
w najbliższym czasie, które stanowią założenia planu strategicznego współpracy międzynarodowej. Udostępnianie posiadanych zasobów, nakładów pracy i wiedzy między partnerami daje siłę i konkurencyjność wszystkim partnerom, z uwagi na dostępności do zasobów, w tym do wiedzy, zasobów ludzkich i organizacyjnych (materialnych).

Największym potencjałem USM jest struktura, która jest elastyczna na zmiany i może być stosunkowo łatwo dostosowywana do wymogów rynkowych, w tym oczekiwań studentów i kandydatów, stale monitorowanych przez administrację. Wszystkie zmiany wymagają zaangażowania dodatkowych zasobów oraz budowania współpracy globalnej, a realizacja działań w E+ pozwoli na budowanie pozycji, oferującej rozwój.

Ułatwienie dostępu