https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/biblioteka-usm-1.png

Dyrektor Studiów Podyplomowych

Dr Marlena Katarzyna Gerung

 

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
 • Magister w zakresie kształcenia wczesnoszkolnego
 • Nauczyciel mianowany
 • Adiunkt, Wykładowca akademicki,
 • Nauczyciel, Doradca zawodowy,
 • Dyrektor placówek oświatowych,
 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Zapraszamy na Studia Podyplomowe,

które skierowane są do osób posiadających studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) i chcących doskonalić się osobowo i zawodowo oraz podnosić swoje kompetencje i zdobywać nowe kwalifikacje.

Wyjątkową zaletą Studiów Podyplomowych jest forma ich prowadzenia – nauka odbywa się przez dwa lub trzy semestry, średnio dwa razy w miesiącu, w trybie zaocznym, w systemie kształcenia zdalnego, hybrydowego oraz stacjonarnego w zależności od kierunku studiów.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz praktyków, ekspertów, i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Studia podyplomowe w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu USM i Regulaminu Studiów Podyplomowych WNS USM.

Absolwenci wszystkich kierunków otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

Poznaj nasze kierunki!

Trychologia praktyczna – tryb hybrydowy

Trychologia to specjalistyczna dziedzina poświęcona diagnozowaniu i leczeniu dolegliwości związanych ze skórą głowy i włosem ludzkim w obszarze kosmetologii i medycyny. Bezpośrednią przyczyną rozwoju tej specjalności jest stale rosnąca skala problemów ze skórą głowy oraz włosami.
We współczesnym świecie zabiegi trychologiczne zajmują bardzo ważne miejsce w ofercie gabinetów kosmetologicznych jak i dermatologii estetycznej. Zabiegi z zakresu trychologii kosmetologicznej wpływają na poprawę stanu skóry głowy i włosa, a właściwa współpraca z lekarzami dermatologami jest w stanie zapewnić wysoki standard świadczonych usług. Zadaniem trychologa jest nie tylko pielęgnacja skóry głowy w trakcie specjalistycznych zabiegów, ale także diagnoza problemów skóry głowy i włosów. Posiada on rozległą wiedzę dotyczącą wzrostu i regeneracji włosów.

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu trychologii kosmetologicznej i estetycznej. Słuchacze poznają metodologię zabiegów trychologicznych, co pozwoli na rozpoczęcie samodzielnej praktyki w tej dziedzinie.

Studia te skierowane są do:

 • absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia kierunków: kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, zdrowie publiczne, analityka medyczna
 • absolwentów innych kierunków szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia posiadających dodatkowo wykształcenie techniczne kosmetyczne lub fryzjerskie,
 • absolwentów innych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia

Po ukończeniu  studiów podyplomowych z  Trychologii praktycznej  absolwenci posiadają m.in. niezbędną wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

 • profesjonalnego podejścia do współpracy z pacjentem oraz lekarzami różnych specjalizacji,
 • przeprowadzania samodzielnej diagnostyki trychologicznej, udzielania porad z zakresu profilaktyki dbania o skórę głowy,
 • planowania i wykonywania zabiegów trychologicznych wspomagających leczenie problemów skórnych,
 • indywidualnego doboru kosmetyków i zabiegów dostosowanych do potrzeb skóry pacjenta,
 • obsługi specjalistycznego sprzętu stosowanego w gabinetach trychologicznych,
 • prowadzenia własnego gabinetu trychologicznego oraz organizacji stanowisk trychologicznych

 

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy zawodowej w:

 • gabinetach kosmetologicznych i fryzjerskich,
 • klinikach i instytutach zdrowia i urody,
 • gabinetach odnowy biologicznej SPA i Wellness,
 • uzdrowiskach,
 • firmach kosmetycznych (w działach rozwojowych lub szkoleniowych)

      Realizowane przedmioty:

 • wprowadzenie do trychologii
 • anatomia i fizjologia skóry głowy i włosów
 • fizjoterapia trychologiczna – przedmiot realizowany stacjonarnie
 • dietetyka trychologiczna
 • farmakologia trychologiczna
 • psychologia kliniczna
 • kreowanie wizerunku pacjenta trychologicznego
 • diagnostyka laboratoryjna
 • pracownia trychologiczna – przedmiot realizowany stacjonarnie
 • nowoczesne fryzjerstwo
 • organizacja pracy w gabinecie trychologicznym
 • dermatologia trychologiczna
 • podstawy endokrynologii
 • niechirurgiczne metody uzupełniania włosów

Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

275 godz.

2 500 zł

Organizacja i zarządzanie oświatą ONLINE

Celem głównym studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego typu szkołach i rodzajach placówek oświatowych.

ADRESACI:

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) każdego typu: humanistyczne, ekonomiczne, techniczne;   są zainteresowane problematyką oświatową i pełnią lub/i planują pełnienie funkcji kierowniczych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych oraz zatrudnienie w  organach prowadzących i nadzorujących sektor oświaty.

Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, które potwierdza kompetencje do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. (poz.1597).

 

Przykładowe Treści Programowe:

Przywództwo w zarządzaniu placówką oświatową; Polityka i prawo oświatowe;

Prawo pracy; Prawo oświatowe; Nadzór pedagogiczny; Organizacja i zarządzanie jakością w placówce oświatowej;

Zarządzanie zmianą – reformy systemu oświaty; Finansowanie placówek oświatowych;

Psychologia pracy z zarządzaniem; Doskonalenie, rozwój zawodowy i ocena pracy  nauczycieli;

Przedsiębiorczość i marketing w oświacie; Zarządzanie kryzysem; Socjologia organizacji i zarządzania;

Informatyczne wspomaganie zarządzania w oświacie; Komunikacja interpersonalna, Kultura języka w zawodzie dyrektora;

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Wewnątrzszkolny system prawny;

Administrowanie i organizacja kancelaryjna i archiwalna; Zarządzanie projektami unijnymi i organizacja internacjonalizacji.

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

240 godz.

1 000 zł

Doradztwo zawodowe i personalne

Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych  Doradztwo zawodowe i personalne jest przygotowany do pełnienia funkcji i zadań: doradcy zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych, doradcy pracy dla osób poszukujących pracy w ramach publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia, doradcy personalnego dla firm poszukujących pracowników w ramach niepublicznych i publicznych agencji doradztwa personalnego, doradcy personalnego w biznesie, jako pracownika kierującego polityką personalną firmy. Plan i program obszaru tematycznego Doradztwo zawodowe i personalne opracowano na podstawie programu Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej m.in. dla szkolnego doradcy zawodowego. Niniejsze studia przygotowują do pełnienia funkcji doradcy zawodowego i personalnego. Ich celem jest: ukształtowanie podstaw teoretycznych oraz zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego; ukształtowanie podstaw lub udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego; zrozumienie charakterystycznych dla zawodów problemów, zagadnień i dylematów etycznych; ukształtowanie indywidualnych umiejętności doradczych; ukształtowanie umiejętności ułatwiających pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych; zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery); opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej; zdobycie i rozwinięcie pod kierunkiem nauczycieli doświadczenia zawodowego; pogłębianie lub osiągnięcie osobistego i zawodowego rozwoju; ukształtowanie umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi.

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

1 000 zł

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

427 godz. w tym 60 godz. praktyk

2500 zł

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Studia podyplomowe w Warszawie

       Posiadasz dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia i chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe bądź też poszerzyć zakres zdobytych już umiejętności? A może interesuje Cię wyspecjalizowanie w wąskiej dziedzinie? Jeśli tak, możesz skorzystać z atrakcyjnej formy kształcenia, jaką są studia podyplomowe. Jest to przywilej przysługujący jedynie absolwentom uczelni.

       Studia podyplomowe na Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie charakteryzują się ciekawą i wygodną formą prowadzenia, bowiem nauka odbywa się w trybie zaocznym, w systemie zjazdów weekendowych średnio dwa razy w miesiącu. W związku z tym, z nasza oferta jest skierowana również dla osób aktywnych zawodowo. Studia trwają dwa lub trzy semestry, w zależności od wybranego kierunku. Absolwenci wszystkich kierunków otrzymują solidne wykształcenie, potwierdzone otrzymanym Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych. Niektóre kierunki prowadzone przez Uczelnię Społeczno-Medyczną w Warszawie umożliwiają studentom zdobycie niezbędnych i cennych certyfikatów, przygotowują ich również do egzaminów specjalistycznych. Możliwości, jakie zyskują absolwenci studiów podyplomowych są więc niezwykle szerokie i rozwojowe.