https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/biblioteka-usm-1.png

       Studia podyplomowe to forma kształcenia dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, a chcących nabyć lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poszerzyć zakres umiejętności lub wyspecjalizować się w wąskiej, specjalistycznej dziedzinie. Ich wyjątkową zaletą jest forma prowadzenia – nauka odbywa się w trybie zaocznym, w systemie zjazdów weekendowych średnio dwa razy w miesiącu. W związku z tym z oferty skorzystać mogą osoby aktywne zawodowo. Studia trwają dwa lub trzy semestry. Absolwenci wszystkich kierunków otrzymują wykształcenie poparte Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych. Niektóre kierunki umożliwiają także zdobycie cennych certyfikatów lub przygotowują do egzaminów specjalistycznych.

       Studia kwalifikacyjne realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

Poznaj nasze kierunki!

Doradztwo zawodowe i personalne

Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych  Doradztwo zawodowe i personalne jest przygotowany do pełnienia funkcji i zadań: doradcy zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych, doradcy pracy dla osób poszukujących pracy w ramach publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia, doradcy personalnego dla firm poszukujących pracowników w ramach niepublicznych i publicznych agencji doradztwa personalnego, doradcy personalnego w biznesie, jako pracownika kierującego polityką personalną firmy. Plan i program obszaru tematycznego Doradztwo zawodowe i personalne opracowano na podstawie programu Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej m.in. dla szkolnego doradcy zawodowego. Niniejsze studia przygotowują do pełnienia funkcji doradcy zawodowego i personalnego. Ich celem jest: ukształtowanie podstaw teoretycznych oraz zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego; ukształtowanie podstaw lub udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego; zrozumienie charakterystycznych dla zawodów problemów, zagadnień i dylematów etycznych; ukształtowanie indywidualnych umiejętności doradczych; ukształtowanie umiejętności ułatwiających pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych; zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery); opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej; zdobycie i rozwinięcie pod kierunkiem nauczycieli doświadczenia zawodowego; pogłębianie lub osiągnięcie osobistego i zawodowego rozwoju; ukształtowanie umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi.

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

1 000 zł

Asystent osoby z niepełnosprawnością

Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów o specjalności asystent osób z niepełnosprawnością jest z szeroką wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną staje naprzeciw wyzwaniom nowego zawodu wprowadzonego do klasyfikacji zawodów pod numerem 346 [02]. Zostaje wyposażony w umiejętności pozwalające na współpracę z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem i innymi specjalistami w celu włączenia podopiecznego w życie społeczne w obszarze rehabilitacji, edukacji i doskonalenia zawodowego, zatrudnienia, czasu wolnego, usług i świadczeń. Studia podyplomowe przygotowują pracowników do kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Wiedza i zdobyte umiejętności świadczenia kompetentnej opieki, prowadzenia rehabilitacji oraz udzielania pierwszej pomocy, a także przygotowania i realizacji programu wspierającego i aktywizującego wpływa na jakość życia i lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych i starszych.

Absolwenci studiów mogą ubiegać się o pracę w: warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adaptacyjnych, instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym, w szpitalach, hospicjach, a także w szkołach.

Słuchacze zostają przygotowani do samodzielnego doskonalenia oraz uzupełniania zdobytej wiedzy i umiejętności w tym w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.

Kwalifikacje: Studia przygotowują do podjęcia pracy w charakterze opiekunów osób starszych, przewlekle chorych, samotnych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Słuchacze uzyskują interdyscyplinarną wiedzę z zakresu wielostronnego wspomagania seniorów oraz podnoszenia jakości ich życia.

Absolwenci przygotowani są do pracy w placówkach ukierunkowanych na pomoc seniorom, takich jak: dzienne domy opieki, domy pomocy społecznej, placówki kulturalne i kluby seniora, samorządy lokalne realizujące projekty skierowane do osób starszych, czy pozostałych instytucjach – podmiotach polityki społecznej kształtujących przyszłość osób starszych w Polsce.

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

427 godz. w tym 60 godz. praktyk

2500 zł

Oligofrenopedagogika

Sylwetka absolwenta: Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy w różnych formach edukacji i rehabilitacji osób (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, jak też ze sprzężoną niepełnosprawnością) oraz w instytucjach wspierających tę edukację i rehabilitację.

Absolwent przygotowany będzie do pracy w placówkach (oddziałach) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz instytucjach opieki całkowitej (np. internatach specjalnych ośrodków) i częściowej (np. warsztatach terapii zajęciowej).

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, borykają się z wieloma problemami, poczynając od własnych ograniczeń kognitywnych, kończąc na otaczającej ich niekiedy ludzkiej nietolerancji. Absolwent studiów Podyplomowych w USM wykształcony w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną pomaga w przezwyciężaniu tych trudności poprzez opanowanie takich umiejętności jak: współżycie z innymi ludźmi, przystosowanie się do obowiązków jakie nakłada na każdego praca zawodowa, gospodarowanie zarobionymi środkami finansowymi, racjonalne korzystanie z przestrzeni publicznej oraz rozsądne wykorzystywanie czasu wolnego. Pedagog specjalizujący się w tej dziedzinie to społecznik o wysoko rozwiniętej empatii.

Szczegółowe wymogi związane z zatrudnieniem reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dziennik Ustaw Nr 50, poz.400.

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1,5 roku (3 semestry)

360 godz. w tym 180 godz. praktyk

1 400 zł

Przygotowanie pedagogiczne

Trwające trzy semestry studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego mają na celu przekazanie Absolwentom wiedzy oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii, w wymiarze niezbędnym do uzyskania odpowiedniego przygotowania pedagogicznego i sprawowania stanowiska nauczyciela.

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego są przeznaczone dla nauczycieli, którzy legitymują się wykształceniem wyższym, ale nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz dla kandydatów na nauczycieli. Studia kierowane są również do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Studia nadają kwalifikacje nauczycielskie (prawo wykonywania zawodu nauczyciela) zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1,5 roku (3 semestry)

485 godz. w tym 150 godz. praktyk

1000 zł

Trener personalny (osobisty)

Sylwetka absolwenta:  Absolwent studiów posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych form treningu personalnego, oceny funkcjonalnej klienta, różnorodnych form ćwiczeń z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu jak i z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, pozwalającą na planowanie i prowadzenie treningu personalnego. Zdobyta wiedza i umiejętności poza pracą z klientem znajdą także zastosowanie w procesie rehabilitacji z pacjentami czy sportowcami.

Studia te umożliwią podjęcie pracy w zawodzie trenera personalnego. Stanowią dobry początek do dalszego specjalizowania się w tym zakresie. Absolwent  studiów podyplomowych Trener personalny jest przygotowany jako  specjalista do pracy w sektorach fitness i rekreacji, organizacji czasu wolnego ludzi w różnym wieku i o zróżnicowanym stanie zdrowia i sprawności fizycznej.

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu słuchaczowi kompleksowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu treningu sportowego i zdrowotnego, korekcji postawy ciała, jak i odpowiedniego doboru diety oraz samodzielnego planowania treningu sportowego.

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

Coaching i tutoring

Sylwetka absolwenta: Studia Podyplomowe z coachingu pozwolą absolwentowi na prowadzenia procesów coachingu zarówno w biznesie, jak i lifecoachingu. Kończąc studia z tego zakresu absolwent będzie wyposażony w różnorodne narzędzia, dzięki którym prowadzone przez niego procesy coachingowe będą efektywne dla klientów. Absolwent zdobędzie umiejętności do wykorzystania zarówno w pracy coachingowej z podległymi pracownikami, jak i w pracy coacha zewnętrznego – prowadzącego coaching dla osób z innych organizacji oraz dla osób, które poszukują dla siebie coacha. Program studiów daje możliwość sukcesywnego nabywania nowych umiejętności coachingowych oraz ich dokładnego przećwiczenia m.in. w formie samodzielnie prowadzonych sesji

Studia prowadzone są w 90% w formie interaktywnej (ćwiczenia, studia przypadków, analizy, obserwacje, prowadzenie procesu coachingu w trakcie całego okresu studiów).

 

Ukończenie przygotuje Cię do uzyskania międzynarodowej akredytacji coachingowej na poziomie kompetencyjnym ACC lub PCC ICF

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Ilość godzin

Cena za semestr

Studia podyplomowe

niestacjonarne

1 rok (2 semestry)

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Studia podyplomowe w Warszawie

       Posiadasz dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia i chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe bądź też poszerzyć zakres zdobytych już umiejętności? A może interesuje Cię wyspecjalizowanie w wąskiej dziedzinie? Jeśli tak, możesz skorzystać z atrakcyjnej formy kształcenia, jaką są studia podyplomowe. Jest to przywilej przysługujący jedynie absolwentom uczelni.

       Studia podyplomowe na Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie charakteryzują się ciekawą i wygodną formą prowadzenia, bowiem nauka odbywa się w trybie zaocznym, w systemie zjazdów weekendowych średnio dwa razy w miesiącu. W związku z tym, z nasza oferta jest skierowana również dla osób aktywnych zawodowo. Studia trwają dwa lub trzy semestry, w zależności od wybranego kierunku. Absolwenci wszystkich kierunków otrzymują solidne wykształcenie, potwierdzone otrzymanym Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych. Niektóre kierunki prowadzone przez Uczelnię Społeczno-Medyczną w Warszawie umożliwiają studentom zdobycie niezbędnych i cennych certyfikatów, przygotowują ich również do egzaminów specjalistycznych. Możliwości, jakie zyskują absolwenci studiów podyplomowych są więc niezwykle szerokie i rozwojowe.