https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/6-1-3-1.jpg

Pedagogika to zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.

Studia pedagogiczne to studia zaskakujące i ciekawe. Źródłem wiedzy o edukacji jest nie jedna, ale wiele dziedzin naukowych. Jest to pierwsze i najpoważniejsze zaskoczenie kandydatów na Pedagogikę.

Wychowanie młodych pokoleń to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego przyszły pedagog zapoznaje się z niuansami systemu edukacji, metodyką nauczania dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych i ludzi w wieku podeszłym. Studia pedagogiczne mają charakter praktyczny, niezbędna jest więc realizacja praktyk zawodowych na terenie placówek edukacyjnych. Tym samym, praktyki szkolne stają się jednym z ważniejszych testów przydatności kandydatów do zawodu.

Pedagog, który może uczyć także przedmiotów szkolnych (w zależności od ukończonej specjalności), na różnym poziomie zaawansowania, prowadzić różnego typu zajęcia ma duże szanse na rynku pracy (np. pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny). Pedagog w zależności od ukończonej specjalności może również prowadzić praktykę terapeutyczną, zająć się resocjalizacją, doradztwem zawodowym, mediami, nowymi technologiami, zarządzaniem oświatą, pracą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i socjalnych oraz wieloma innymi zagadnieniami.

Pedagogika to nauka o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Ma swoje źródła w filozofii, socjologii, psychologii i w wielu dziedzinach humanistycznych. Być może dlatego do dziś trwają spory czy pedagogika jest nauką społeczną, czy humanistyczną. Jedno jest pewne – student pedagogiki musi być otwarty na różne rodzaje i formy wiedzy.

Pedagogika II stopnia – opis kierunku

Absolwenci uzupełniających studiów magisterskich na kierunku pedagogika w Uczelni Społeczno-Medycznej będą kompleksowo i interdyscyplinarnie przygotowani do projektowania i implementacji programów, narzędzi oraz strategii, które przyczynią się do zmiany powyższych wskaźników na lepsze. Przysłużą się temu między innymi praktyczne przedmioty z zakresu pozyskiwania dotacji oraz ich wykorzystywania do projektowania działań z zakresu edukacji, partycypacji społecznej i międzypokoleniowej, aktywizacji zawodowej i wolontariackiej osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym.

Powyższe koreluje z wytycznymi formalnymi Unii Europejskiej, która nałożyła na państwa członkowskie obowiązek dbania o zwiększanie dostępu do uczenia się przez całe życie. Koncepcja life long learning zakłada bowiem zwiększenie powszechnego dostępu do edukacji i informacji oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego, zwiększenie środków, rangi i innowacyjności w zakresie uczenia się/nauczania. Wynika z tego także tematyka zaproponowanych przez nas specjalności, które docelowo mają wykształcić absolwenta potrafiącego projektować działania edukacyjno- aktywizujące oraz pełnić rolę doradcy personalnego czy zawodowego.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie będą przygotowani kompleksowo także do szerokiej działalności profilaktycznej, która jest jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rosnąca przemoc i nadużywanie środków psychoaktywnych u coraz młodszych uczniów stanowi niezwykle poważny problem, dotkliwy nie tylko dla wielu rodzin, ale też nauczycieli i wychowawców oraz pedagogów szkolnych w całej Polsce

Pedagogika – studia II stopnia

Kształcenie na kierunku „pedagogika” odbywa się w systemie studiów II stopnia:

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Partner strategiczny

Magister

stacjonarne i niestacjonarne

2 lata (4 semestry)

Fundacja Zmiana

Student kończący studia na Uczelni Społeczno-Medycznej uzyskuje dyplom magistra pedagogiki w jednej z następujących specjalności:

  • Pedagogika resocjalizacyjna

  • Logopedia

Studia magisterskie na kierunki Pedagogika – profil praktyczny

Absolwent studiów drugiego stopnia studiów na kierunku pedagogika realizowanych w Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie zdobędzie pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które będzie mógł wykorzystać w dalszej pracy nad sobą oraz w aktywności zawodowej. W zakresie wiedzy absolwenta omawianego kierunku będzie leżała między innymi pogłębiona znajomość terminologii z zakresu antropologii kulturowej, współczesnych problemów edukacji, psychologii, metodologii badań pedagogicznych, źródeł i miejsca pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązaniach z innymi dyscyplinami nauki. Absolwent będzie się odznaczał uporządkowaną i pogłębioną wiedzą na temat rozwoju człowieka w cyklu życia i patologii, które mogą się u niego pojawiać zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, a także rodzajów struktur i więzi społecznych oraz rządzących nimi prawidłowości i funkcjonowania wybranych polskich i zagranicznych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i/lub terapeutycznych oraz ich klientów, podopiecznych, pracowników. W skład natomiast umiejętności, jakimi będzie dysponował absolwent studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika wejdą między innymi: pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych oraz sprawnego korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Do pożądanych umiejętności absolwenta omawianego kierunku studiów dołączą także klarowne, spójne i precyzyjne wypowiadanie się w mowie i piśmie, umiejętności autoprezentacji i argumentowania oraz umiejętności badawcze, w tym obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań oraz dobieranie środków i metod pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych. Absolwent studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika w USM w Warszawie będzie ponadto potrafił twórczo animować prace nad rozwojem zarówno własnym, jak i uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz całożyciowego uczenia się. Do kompetencji społecznych, w jakie będzie wyposażony absolwent, zaliczamy między innymi pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, utożsamianie się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, rozwagę, dojrzałość i zaangażowanie w projektowanie i realizowanie działań pedagogicznych w różnych środowiskach, co będzie wynikało z zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Towarzyszyć temu będzie wysoki poziom wrażliwości oraz poczucie odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki.