Zarządzanie studia I stopnia

Kierunek Zarządzanie 

Kierunek Zarządzanie – studia pierwszego stopnia, obejmuje zagadnienia z dziedziny nauk społecznych, a związany jest w pełni z dyscypliną nauk o zarządzaniu i jakości. 

Obecnie jedną z najszybciej rozwijających w stolicy ścieżek kariery jest ta związana z obszarem HR – stanowi ona wiodącą ścieżkę rozwoju kompetencji studenta. Z analizy Job Market Insight i agencji zatrudnienia Adecco Group wynika, iż w październiku 2021 opublikowano w Polsce ponad 10 tys. ofert pracy dla specjalistów i menedżerów HR. Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, który najprawdopodobniej będzie utrzymywał się w kolejnych latach powoduje, że obecnie obserwowany wysyp ofert pracy dla rekruterów będzie stałym zjawiskiem. A trend ten może ulec jeszcze wzmocnieniu ze względu na dopływ na polski rynek pracy dużej liczby pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej – przede wszystkim Ukrainy. Potwierdzają to badania zrealizowane przez Pracuj Ventures wskazujące, iż 71% dyrektorów i ekspertów HR ocenia, iż w perspektywie roku 2030 jednych z ich priorytetów będzie pozyskanie poszukiwanych przez firmę pracowników we właściwym czasie. Jednym z głównych beneficjentów tego boomu będzie właśnie Warszawa. 

Wśród najbardziej pożądanych rekruterów będą osoby specjalizujące się w branży IT. Jednak równie poszukiwani będą rekruterzy z takich obszarów, jak: e-commerce, logistyka, konsulting oraz SSC/BPO. Cenni będą także tzw. rekruterzy generaliści, którzy profesjonalnie przeprowadzą kandydata przez wszystkie etapy rekrutacji; zbudują relacje z kandydatami, zaprezentują w dobrym świetle potencjalnego pracodawcę i wyzwania oraz przedstawią odpowiednią ofertę pracy, którą wcześniej sami pomogą stworzyć.  Jak jednocześnie wskazują specjaliści rynku pracy ze względu na coraz bardziej międzynarodowy jej charakter w roku 2030 wielu z dzisiejszych absolwentów pracować będzie w międzynarodowych zespołach realizujących wspólnie konkretne projekty. 

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest przekazanie w sposób linearny ugruntowanej wiedzy z zakresu (dyscypliny) zarządzania, dzięki której absolwenci będą mogli budować swoje dalsze ścieżki rozwoju zawodowego. Kolejnym celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy poprzez doświadczanie, aktywny udział w zajęciach, projektach, pracach o charakterze praktycznych, analizach case study, które pozwolą wykorzystać fundament wiedzowy do rozwiązywania codziennych, złożonych problemów z zakresu dyscypliny nie tylko podczas zajęć ale również podczas praktyk zawodowych. 

 

Zarządzanie – studia I stopnia

Kształcenie na kierunku „zarządzanie” odbywa się w systemie studiów I stopnia:

Uzyskiwany Tytuł
Licencjat
Typ studiów
stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania studiów
3 lata (6 semestrów)
Efekty uczenia się

Studiuj Zarządzanie w Warszawie

Warszawa, w której swoją działalność edukacyjną realizuje USM,  to nie tylko polityczna ale też gospodarcza i biznesowa stolica Polski. To tutaj i w okolicznych miejscowościach koncentruje się działalność dużej części polskiego biznesu. W Warszawie lokują się również centrale największych działających w Polsce firm – zarówno tych z kapitałem polskim, jak i oddziałów globalnych korporacji. W efekcie Warszawa i okolice są miejscem, w którym występuje szczególne zapotrzebowanie na absolwentów takiego kierunku jakim jest zarządzanie. Warszawa od lat pracuje na to, aby być centrum finansowym Europy Środkowo-Wschodniej. W efekcie ma ogromny potencjał, by na stałe zagościć w ścisłej czołówce kluczowych miast dla europejskiego biznesu. Już teraz jest liderem w regionie, m.in. dzięki dużej dostępności wysokiej jakości powierzchni biurowych, niskim kosztom zakwaterowania pracowników i wysokiej jakości życia.

Prowadzone przez różne uczelnie w Warszawie studia na kierunku zarządzanie zapewniają swoim absolwentom szerokie perspektywy zawodowego rozwoju po zakończeniu kształcenia. Jego absolwenci dysponują bowiem wszechstronnymi kwalifikacjami, które mogą pozwolić na pracę w niemal każdym przedsiębiorstwie czy firmie o skrajnie różnych profilach działalności. Dziś bowiem w niemal każdym sektorze potrzebni są specjalności, którzy będą wiedzieli, jak świadomie zarządzać firmą, zarówno w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, urzędach i instytucjach samorządowych i rządowych, administracji, czy agencjach marketingowych i reklamowych. Zdobycze nauk o zarządzaniu mogą być wykorzystywane również przez te osoby, które chciałyby poważnie pomyśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej. Wszechstronna wiedza ekonomiczna i prawnicza może przydać się niejednokrotnie podczas pełnienia codziennych obowiązków zawodowych.

Student kończący studia na Uczelni Społeczno-Medycznej uzyskuje dyplom licencjata w następującej specjalności:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Absolwent kierunku Zarządzanie posiadać będzie uniwersalną wiedzą ekonomiczną i menedżerską w zakresie  m.in. zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej, a także zagadnień związanych z metodami informatycznymi w zarządzaniu, istotnymi dla przygotowania i podejmowania przemyślanych decyzji gospodarczych. Będzie znać także metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacji i zarządzania oraz marketingu. Dzięki zajęciom z zarządzania zasobami ludzkimi uzyska umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów pracowniczych, sprawnego kierowania zespołem, szybkiego podejmowania decyzji, prawidłowego doboru i selekcji kadr, skutecznego motywowania podwładnych. Uzyska również podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie zarządzania. Absolwent kierunku Zarządzanie dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom menedżerskim będzie predysponowany w szczególny sposób do zarządzania w małych i średnich firmach, w tym również firmach rodzinnych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zadaniem studiów jest wykształcenie sprawnego menedżera, który umie negocjować, egzekwować, integrować i tworzyć w zespole atmosferę sprzyjająca kreatywności. Absolwent studiów to pracujący intensywnie organizator i twórca przygotowany zarówno do pracy na stanowiskach menedżerskich różnych szczebli, jak również do wykonywania typowych zadań zawodowych w ramach różnych komórek organizacyjnych.

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo militarne

Zarządzanie kliniką estetyki i kosmetologii

Praktyczny profil studiów

Na kierunku Zarządzanie dąży się do aktywizacji zawodowej studentów już od najwcześniejszych semestrów. Odbywa się to poprzez organizację zajęć, pozwalającą na kształtowanie postawy przedsiębiorczej i wykształcenie umiejętności typowych dla wskazanych obszarów wiedzy, a w efekcie wykonywanie zróżnicowanych zadań zawodowych oraz aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Dodatkowo pracuje się nad umiejętnościami skutecznego wykorzystania narzędzi stosowanych w praktyce gospodarczej. Praktyczność rozumiana jest jako umiejętność nawiązania dialogu między wiedzą wyniesioną ze studiów, a umiejętnością osadzenia jej w praktyce biznesowej. Ważną kwestią jest turbulentność i dynamizm otoczenia rynkowego, które wymuszają z jednej strony elastyczne dostosowywanie się do zmian, z drugiej ciągłą ciekawość, zaspokajaną poprzez ukształtowanie postawy ciągłego odkrywania siebie i pełnego wykorzystywania własnego potencjału.

Koncepcja kształcenia na kierunku Zarządzanie

Koncepcja kształcenia na kierunku Zarządzanie jest zgodna z Misją, Wizją i Strategią rozwoju Uczelni. Strategia Uczelni Społeczno-Medycznej na lata 2021 – 2026 bezpośrednio odnosi się do  Misji: „Misją USM jest dążenie do ustawicznego podnoszenia poziomu wykształcenia w polskim społeczeństwie poprzez upowszechnianie wiedzy, kształcenie umiejętności jej praktycznego wykorzystania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz wykuwanie cech i kompetencji przedsiębiorczych wszystkich studentów korzystających z jej oferty edukacyjnej” oraz Wizji: „W perspektywie najbliższych lat Uczelnia dąży do zwiększenia swojego potencjału dydaktycznego i naukowego oraz aspiruje do roli wiodącej uczelni niepublicznej w województwie (…) otwierając się na nowe kierunki kształcenia zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy”. Misja i Wizja Uczelni Społeczno-Medycznej wskazują na wartości i zasady, które przyświecają kształceniu i projektowaniu programów studiów. Podkreślić należy zgodność koncepcji kształcenia z pismem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2016r. do Rektorów Szkół Wyższych dot. Polityki Nowej Szansy, które sugeruje uczelniom szczególne zwrócenie uwagi na przekazywanie studentom wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także sposobów działania w sytuacji zagrożenia przedsiębiorstw oraz zarządzania zmianą, a więc rozwijanie u studentów kompetencji przedsiębiorczych, budowanie wśród studentów wszystkich kierunków studiów pro-przedsiębiorczej postawy. Na kierunku Zarządzanie będzie to realizowane na takich zajęciach jak np.: zarządzanie strategiczne w formie projektu własnej firmy, czy zarządzanie międzykulturowe – wprowadzenie i wypromowanie własnego biznesu na określony rynek zagraniczny. 

Wizja i Misja uczelni są ściśle powiązane z celami rozwoju strategicznego w obszarze edukacji, które wyznaczają kierunek polegający na projektowaniu i implementowaniu  do programu studiów wspólnie ze studentami i otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni kompetencji przyszłości – kompetencji społecznych, pozwalających odnaleźć się absolwentom na zmieniającym się rynku pracy. Kierunek Zarządzanie zaprojektowany został w nawiązaniu do realizacji celów strategicznych Uczelni, ze szczególnym naciskiem na jego profil praktyczny.

Wśród celów Uczelni jako priorytetowy wskazać należy ten związany z upraktycznieniem procesu kształcenia. Badania przeprowadzone ze studentami i pracodawcami dowodzą, iż praktyczność studiów ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o wybór uczelni, satysfakcję ze studiów  i przygotowanie do pełnienia ról zawodowych. Pojęcie praktyczności  rozumiane jest jako nabywanie praktycznych umiejętności, związanych z danym zawodem, przekładanie wiedzy teoretycznej na działania, przekazywanie najnowszej wiedzy i dostosowanie na bieżąco programów studiów do realiów szybko ewoluującego rynku pracy. Cel związany z upraktycznieniem studiów Uczelnia zamierza osiągnąć m.in. poprzez:

 • zwiększenie udziału zajęć praktycznych prowadzonych przez praktyków z dużym i aktualnym doświadczeniem zawodowym;
 • odpowiedni dobór metod kształcenia nastawionych na rozwój umiejętności praktycznych;
 • prowadzenie stałego przeglądu kierunkowych i przedmiotowych efektów uczenia się pod kątem ich praktycznego charakteru;
 • zapewnienie różnorodności form przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności oraz zwiększenie udziału zajęć z wykorzystaniem narzędzi informatycznych;
 • nieustanne monitorowanie oczekiwań pracodawców;
 • dokonywanie regularnym przeglądów programów studiów w porozumieniu z Radą Interesariuszy Zewnętrznych;
 • organizacja wizyt studyjnych w firmach porozumieniu z pracodawcami;
 • zapraszanie przedstawicieli pracodawców na zajęcia objęte programem studiów;
 • wprowadzenie programów wspierających studentów w wyznaczaniu ścieżki kariery zawodowej i jej zarządzaniu (np. prowadzenie spotkań z doradcą zawodowym);
 • utrzymywanie relacji z absolwentami uczelni w celu doskonalenia oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy;
 • wprowadzenie dla studentów możliwości zdobycia dodatkowych kompetencji zawodowych potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami.

W szczególny sposób należy w tym miejscu zwrócić uwagę na punkt związany z dopasowaniem oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy. Odbywa się to poprzez nowatorskie podejście do procesu kształcenia, na które składa się wspólna dla wszystkich studentów merytoryczna podstawa i elastyczność wyboru ścieżki kształcenia specjalistycznego. Treści merytoryczne – zagadnienia poruszane na poszczególnych przedmiotach, w tym te o charakterze praktycznym, są efektem współpracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w USM i partnerów biznesowymi i społecznych z nią współpracujących. Takie podejście daje możliwość szybkiej reakcji na pojawiające się innowacje w branży i szybkie zaimplementowanie ich  do proponowanych, indywidualnych ścieżek kształcenia  dla studentów. Treści kształcenia są cyklicznie w procesach doskonalących po semestrze aktualizowane o najnowsze trendy, zjawiska i metody identyfikowane w przedmiotowych obszarach. Obszar wiedzy specjalistycznej definiowany jest przy ścisłej współpracy z praktykami biznesu i doświadczonymi nauczycielami akademickimi. Program kształcenia podlega corocznej weryfikacji (i w razie potrzeby – modyfikacji), w taki sposób, aby absolwenci byli przygotowani do wejścia na rynek pracy. W proces doskonalenia realizowanej koncepcji kształcenia włączani są interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni. Zostało to precyzyjnie wskazane w Strategii Uczelni, w której w części dotyczącej doskonalenia oferty dydaktycznej zostały zaplanowane takie działania m.in. jak:

 • przeprowadzanie konsultacji z Urzędem Pracy oraz lokalnymi biurami pośrednictwa pracy na potrzeby zbadania zapotrzebowania lokalnego rynku pracy;
 • przeprowadzenie spotkania z Radą Interesariuszy Zewnętrznych na temat zmian w programach studiów oraz kierunków poszerzenia oferty edukacyjnej uczelni, w tym oferty studiów podyplomowych;
 • aktywna współpraca z pracodawcami, oparta na analizie i identyfikacji bieżących potrzeb pracodawców w zakresie kwalifikacji zawodowych oczekiwanych na danych stanowiskach pracy:
 • dokonanie audytu infrastruktury na uczelni oraz wyposażenia w zakresie możliwości otwarcia nowego kierunku studiów lub studiów podyplomowych;
 • przeprowadzenia wśród studentów badania satysfakcji z kształcenia zdalnego, na potrzeby prowadzenia studiów w systemie hybrydowym w przyszłości;
 • zmiana oferty studiów oraz zasad rekrutacji, aby umożliwić przyjmowanie na studia drugiego stopnia realizowanych jednocześnie ze studiami podyplomowymi;
 • nawiązanie współpracy z zewnętrznymi firmami w celu zapewnianie możliwości realizowania certyfikowanych szkoleń dla studentów.

Równie ważnym elementem strategii Uczelni jest wsparcie każdego studenta w kreowaniu w elastyczny sposób swojej zindywidualizowanej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów. Priorytetem USM jest tutaj: „indywidualizacja kształcenia tworząca warunki dla rozwoju studentów, uwzględniająca oczekiwania różnych grup studentów w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych”, a także: „zwiększenie elastyczności w organizacji toku studiów, formach egzaminowania oraz sposobach uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego”. Z badań przeprowadzonych ze studentami i absolwentami Uczelni jednoznacznie wynika, że dla obecnego pokolenia „Z” bardzo ważna jest indywidualizacja kształcenia. Przyjęty w USM model kształcenia, obok koncentracji na kształceniu kompetencji przyszłości, wzorem zachodnich uniwersytetów, pozwala na daleko posuniętą indywidualizację ścieżki studiów tak, by jak najbardziej dopasować ją do umiejętności, talentów, oczekiwań i możliwości czasowych studenta. W efekcie student uzyskuje możliwość elastycznego kreowania zindywidualizowanej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. specjalistów z Biura karier czy przedstawicieli otoczenia biznesowego. 

Filarem kształcenia na kierunku Zarządzanie są moduły podstawowy i kierunkowy składające się na jego szkielet, zapewniające każdemu studentowi taką samą wiedzę specjalistyczną oraz kompetencje umożliwiające studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających w sprawny sposób funkcjonować na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy – nie tylko w perspektywie bieżącej, ale też kolejnych lat. Obok zajęć obowiązkowych na danym kierunku, student wybiera też w trakcie studiów szereg przedmiotów które mogą być związane bezpośrednio z kierunkiem, ale nie muszą. Studenci począwszy od 3 semestru realizować będą 10 zajęć do wyboru. Mogą stworzyć one indywidualną ścieżkę, zastępując tym samym „sztywne” ścieżki specjalizacyjne. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko na indywidualizację ścieżki studiów, ale także na jej interdyscyplinarność.

Czego nauczysz się w zarządzaniu?

Przygotowanie absolwentów, którzy pragną stale rozwijać swoje kompetencje, są otwarci na zmiany, analizują i wykorzystują dostępne informacje, potrafią odczytywać i analizować dane, tworzyć powiązania, dostrzegać wzorce, szybko reagować i adaptować się do nowych warunków. Absolwenci nowego kierunku powinni sprostać sytuacjom bardzo złożonym, zdecentralizowanym i globalnym, często zachodzącym w sposób trudny do przewidzenia. Będą potrafili odnaleźć się w świecie, w którym najważniejsze są elastyczność i umiejętność dopasowania się do niespodziewanych sytuacji.

Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie będą posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • stosowania narzędzi menedżera, metod i technik planowania, organizowania, koordynowania, kontrolowania, motywowania;
 • pełnienia poszczególnych ról menedżerskich na każdym szczeblu kierowniczym;
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi;

w tym w szczególności:

 • kształtowania/tworzenia warunków wyzwalających kreatywność – poznanie zasad i czynników kreatywnego działania;
 • skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania;
 • zarządzania procesami projektowymi oraz kierowania pracami zespołu;
 • umiejętnego organizowania pracy w grupie;
 • poznanie sposobów identyfikacji problemów i wyznaczania celów;
 • pomyślnego wprowadzania w życie podjętych decyzji;
 • diagnozowania problemów i rozumienia procesów organizacyjnych;
 • wspieranie rozwoju pracowników;
 • projektowanie i wprowadzanie zmian w organizacji;
 • twórczego myślenia i działania, związanego z koniecznością dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia;
 • dokonywania oceny efektywności przedsięwzięć;

a także z perspektywy informatycznej:

 • zarządzania procesami biznesowymi;
 • zarządzania informacją w organizacji;
 • prognozowania i symulacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Co po Zarządzaniu?

Dzięki uzyskanej wiedzy, umiejętnościom praktycznym oraz kompetencjom społecznym absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy i rozwijania kariery m.in. na stanowiskach menedżerskich różnego szczebla – w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania relacjami z klientem i pozyskiwania klientów, zarządzania wartością firmy, zarządzania finansami, zarządzania projektami, zarządzania kapitałem niematerialnym, zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem, zarządzania stresem, emocjami, problemami i konfliktami lub zarządzania czasem, wiedzą i kulturą. Będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi na różnych szczeblach, realizując projekty z zakresu zarządzania oraz konsultingu,
a także w:

 • środkach społecznego przekazu, instytucjach zajmujących się reklamą, PR-em;
 • administracji publicznej, samorządowej czy w sektorze NGO;
 • przedsiębiorstwach handlowych, zajmując się marketingiem, doradztwem finansowym;
 • na różnych stanowiskach w strukturach firmy rodzinnej;
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Absolwent będzie predysponowany do dalszego uzupełniania wiedzy teoretycznej na studiach II stopnia na kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie, czy Psychologia. Będzie mógł skorzystać również z szerokiej oferty studiów podyplomowych związanych z różnymi obszarami zarządzania w organizacji.

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie absolwent zostanie  przygotowany do pełnienia różnorakich funkcji zarządczych. Będzie mógł być oddelegowany do pełnienia odpowiednich ról i realizacji zróżnicowanych zadań w organizacjach różnego typu, ale i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Ułatwienie dostępu