Koła naukowe

Studenckie koła naukowo-artystyczne

Witajcie!

Zapraszamy do aktywności w naszych nowo powstałych Kołach Naukowo-Artystycznych! Przedstawione działania, formy i metody oraz tematyka stanowią propozycje dla Studentów. Liczymy na inicjatywę i zachęcamy do uczestnictwa Kołach.

 

Jesteś aktywny, cenisz sobie kontakt z ludźmi, masz głowę pełną pomysłów i chcesz się rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia?

Dołącz do jednego z już istniejących Kół Naukowych Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie albo… utwórz własne.

Masz inny pomysł? Super! Znajdź opiekuna wśród nauczycieli akademickich USM, przedstaw mu swój pomysł, zainteresuj nim kolegów i do dzieła!

Możesz też skorzystać z aktualnej oferty!

W naszej Uczelni działa kilka Kół Naukowo-Artystycznych, zrzeszających od kilku do kilkudziesięciu członków. Zobacz czym się zajmują, a może właśnie w którymś z nich znajdziesz miejsce dla siebie.

Działalność w kole naukowym jest dla wielu studentów pierwszą okazją do wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na studiach. Realizowane projekty sprawiają, że student przestaje być jedynie odbiorcą treści, a zaczyna ją tworzyć i aktywnie wykorzystywać.

Taka działalność pozwala na rozwój wielu umiejętności warsztatowych, doskonali w zakresie różnych dziedzin nauki, a także wspomaga kompetencje pracy w grupie i rozwiązywania nietypowych problemów, ponadto uczy systematyczności i wytrwałości w działaniu.

Poznaj studenckie koła naukowo-artystyczne działające w Uczelni Społeczno-Medycznej, zobacz jak studenci rozwijają swoje pasje i zainteresowania! Dołącz do nas!

KOŁO TEATRALNE

Opiekun: dr Dorota Jawor-Przybyszewska

 

Studenckie Koło Teatralne zaprasza wszystkich studentów zainteresowanych udziałem w warsztatach wystąpień publicznych.

Tryb pracy: on-line

Oferujemy także:

 • ćwiczenia z zakresu improwizacji i zadań aktorskich;
 • zajęcia dotyczące plastyki ruchu, ruchu scenicznego, zachowań przestrzennych;
 • ćwiczenia z zakresu prawidłowej artykulacji głosek, akcentowania, emisji głosu, dykcji, interpretacji tekstu;
 • ćwiczenia wyrażania emocji poprzez gest, mimikę, ruch;
 • zajęcia dotyczące autoprezentacji;
 • tworzenie etiud teatralnych.

 

Planowane są wyjścia na wybrane spektakle teatralne, ćwiczenia z zawodowymi aktorami, przygotowanie spektakli teatralnych i muzycznych.

Przewidujemy także wspólne działania z innymi Kołami, związane z okolicznościowymi  uroczystościami Naszej Uczelni.

Wybór form aktywności oraz tematów pozostawiamy studentom, którzy zgłoszą się do udziału w Kole.

Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy po adresem: d.jawor-przybyszewska@usmbm.edu.pl

KOŁO WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ

Prowadzi:  dr hab. Zofia Waleria Stelmaszuk

 

Studenckie Koło Współpracy Europejskiej zaprasza wszystkich studentów zainteresowanych udziałem w programie kształcenia europejskiego Erasmus. Chcemy też dotrzeć do osób zainteresowanych, rozwijaniem wszelkich form współpracy międzynarodowej,  poznawaniem innowacyjnych obszarów praktyki za granicą i doskonaleniem własnych kompetencji i umiejętności poprzez doświadczenia międzynarodowe.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu się do wyjazdu za granicę na studia, konferencję lub praktyki, umożliwimy nawiązanie kontaktów, pomoc w uzyskaniu stypendium i wsparcie podczas pobytu za granicą.

Proponujemy także pomoc w zorganizowaniu podróży studyjnej do zagranicznych uczelni lub instytucji dla grupy studentów, która zaangażuje się we wspólny projekt.

Program najbliższych spotkań przewiduje:

 1. Podzielenie się doświadczeniami z programów międzynarodowych, takich jak Erasmus, Youth and Passion, Dialogue across the borders i inne.
 2. Przekazanie wiedzy na temat możliwości kształcenia zagranicznego, uzyskania stypendium umożliwiającego kształcenie za granicą, pozyskania dotacji na własne przedsięwzięcia, przygotowania własnego projektu
 3. Spotkanie ze studentami i pracownikami naukowymi uczestniczącymi w programach międzynarodowych.
 4. Kontakt z organizacjami i specjalistami realizującymi innowacyjne działania i projekty.
 5. Przygotowanie i realizację autorskiego projektu naszych studentów.

Planujemy spotkania on-line, spotkania grupowe i indywidualne oraz realizacje wspólnych  przedsięwzięć. Przewidujemy doskonalenie kompetencji językowych, jak również indywidualne doradztwo i wsparcie opiekunki Koła.

Wybór konkretnych tematów i form aktywności  pozostawiamy studentom, którzy zgłoszą się do udziału w Kole.

 

Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy po adresem: z.w.stelmaszuk@uw.edu.pl

KOŁO NAUKOWE TWÓRCZEJ RESOCJALIZACJI I READAPTACJI SPOŁECZNEJ

Opiekun: dr Janik Sabina

płk mgr Danuta Augustyniak

 

Główne cele działalności koła naukowego

 • poszerzenie wiedzy, wymiana poglądów oraz rozwijanie i tworzenie nowych projektów związanych z celami twórczej resocjalizacji i readaptacji społecznej;
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarnej, profilaktyki społecznej;
 • inicjowanie i realizowanie współpracy z ośrodkami podejmującymi zadania w zakresie profilaktyki i readaptacji społecznej.

 

Zakres działalności

 • udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez uczelnię USM i inne uczelnie;
 • współpraca z organizacją/fundacją na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wizyty studyjne w instytucjach resocjalizacyjnych i penitencjarnych.

 

Tryb pracy: zdalny

 

Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy pod adresem: sabina.janik@op.pl

Koło naukowe WSPÓŁCZESNE WYCHOWANIE

Opiekun: mgr Katarzyna Magdalena Bulak

 

“Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków”.

Janusz Korczak

 

Wychowanie to wyzwanie! Dlatego w trakcie spotkań Koła Naukowego „Współczesne Wychowanie” będzie można:

 • ROZMAWIAĆ o trudnej roli wychowania we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie.
 • POSZUKIWAĆ wspólnie rozwiązań wychowawczych dla sytuacji trudnych, które dotykają dzieci i młodzież.
 • DOSKONALIĆ swój warsztat poznając liczne metody pracy
 • CZYTAĆ książki, publikacje, artykuły, które intrygują, skłaniają do refleksji, motywują.

 

W trakcie Naszych spotkań będą organizowane:

 • dydaktyczne zajęcia modelowe
 • spotkania z wybitnymi przedstawicielami współczesnej pedagogiki
 • spotkania z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami

 

Dodatkowo będzie możliwość uczestnictwa w certyfikowanych szkoleniach oraz współtworzenie konferencji naukowych.

 

Tryb pracy:

 • on-line
 • hybrydowy

 

Zainteresowani proszeni są o kontakt pod adresem: bulakasia@wp.pl

KOŁO NAUKOWE “PROZDROWOTNE STYLE ŻYCIA”

Osoba prowadząca: dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy

Podane poniżej działania, ich formy i metody oraz tematyka stanowią propozycje dla Studentów chcących brać udział w pracy naszego koła. Przede wszystkim jednak liczymy na Państwa inicjatywę, oczekiwania, wyobraźnię i bardzo zachęcamy do zgłaszania własnych tematów do realizacji, jak i propozycji modyfikacji podanych przykładowych tematów i form aktywności.

Cele działania koła

 1. Rozszerzanie i pogłębianie wiedzy na temat związków między stanem zdrowia a różnymi stylami życia jak:
 • żywienie, a w tym: sposoby żywienia, stosowanie diet, spożywanie żywności ekologicznej, wzbogacanej, suplementów;
 • aktywność fizyczna oraz uprawianie sportu;
 • odpoczynek, w tym sen i inne formy odpoczynku;
 • stosowanie używek, w tym palenie tytoniu, picie alkoholu;
 • dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne własne i innych osób z bliskiego i dalszego otoczenia;
 • wspieranie innych osób z rodziny i społeczności lokalnej, potrzebujących różnych form pomocy.
 1. Zdobycie pogłębionej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia badań naukowych, w tym: doboru próby badanej, narzędzi i technik badawczych oraz metod i obliczeń statystycznych.
 2. Rozwijanie umiejętności zbierania danych, ich analizy oraz przedstawiania wyników, ich interpretacji i opisywania, formułowania wniosków z wyników badań.

Działania koła (propozycje)

– Przygotowywanie i przeprowadzanie pogadanek, prelekcji, pokazów lub innych wybranych form edukacyjnych dotyczących różnych stylów życia.

– Udział w planowaniu i przygotowaniu spotkań z naukowcami, ekspertami, praktykami w dziedzinie szeroko pojętej problematyki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rozmaitych stylów życia (żywienie, aktywność fizyczna, uzależnienia, wspieranie innych) na stan fizyczny i psychiczny zdrowia osób w różnym wieku począwszy od okresu dzieciństwa do długowieczności).

– Przygotowanie i udział w debatach (np. oksfordzkiej), wybranych formach dyskusji (jak „burza mózgów”, panelowa, „okrągłego stołu”, „6×6”) dotyczących bieżących i kontrowersyjnych zagadnień, np. korzyści i zagrożenia stosowania rozmaitych, zwłaszcza modnych i popularnych diet alternatywnych; bezpieczna suplementacja vs potencjalnie szkodliwa dla zdrowia; korzyści zdrowotne aktywności fizycznej oraz zagrożenia uprawiania niektórych form sportów dla osób w różnym wieku, stanie zdrowia i kondycji zdrowotnej; prozdrowotne formy odpoczynku – zalecenia dla osób wykonujących różne zawody i prace zmianowe

– Opracowywanie inscenizacji poradnictwa dla osób z problemami odżywiania, z nadużywaniem alkoholu, paleniem papierosów, nadmiernego stosowania leków i preparatów paramedycznych

– Prowadzenie badań naukowych dotyczących tematyki koła, np. Stosowanie suplementów witaminy D3 w wybranych grupach ludności; Spożywanie produktów wzbogacanych; Zainteresowanie informacją na opakowaniach produktów o wartości odżywczej i formami tych informacji; Badanie długości snu wśród uczniów szkół średnich; Formy sportów uprawianych przez młodzież 14 – 16.letnią.

– Pisanie artykułów naukowych na podstawie przeglądu literatury naukowej z zakresu obejmującego tematykę koła oraz uzyskanych wyników badań prowadzonych w ramach działalności koła „Prozdrowotne style życia”.

 – Przedstawianie na forum koła naukowego wyników wybranych i przetłumaczonych obcojęzycznych artykułów zamieszczonych w wysoko punktowanych czasopismach naukowych.

– Prowadzenie zajęć (w wybranych, odpowiednich do grupy odbiorców) formach dla dzieci i młodzieży z ośrodków szkolno-wychowawczych, dla osób starszych z klubów „złotej jesieni” czy domów opieki społecznej itp.

– Udział czynny lub bierny w konferencjach, kongresach lub seminariach naukowych dotyczących problematyki prozdrowotnych, a także  antyzdrowotnych stylów życia. Przygotowywanie krótkich sprawozdań z tych naukowych zdarzeń i przedstawianie ich na forum koła.

Zainteresowani proszeni są o kontakt pod adresem: akd1@gazeta.pl

Koło naukowe PRO PSYCHE

Prowadzą:

Prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl

Psycholog kliniczny mgr Natalia Busz

 

„Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnosić”. 

Konfucjusz

W trosce o jakość życia Naszych Studentów stworzyliśmy możliwość uzyskania bezpłatnej fachowej pomocy psychologicznej dla studentów, którzy odczuwają potrzebę wsparcia.

Jeśli doświadczają Państwo trudności w relacjach uczelnianych, rodzinnych, partnerskich czy zawodowych, nie radzą sobie z nadmiernym stresem lub negatywnymi emocjami, zauważają kłopoty z koncentracją i utratą motywacji, własny niepokój lub irytację, doświadczają agresywnych lub zaskakujących zachowań, na które trudno zareagować albo innych problemów, które budzą Państwa obawy, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych i poufnych konsultacji psychologicznych.

Oferujemy indywidualne sesje wsparcia psychologicznego podczas dyżuru psychologicznego (online/stacjonarnie).

Konsultacje psychologiczne pomogą:

 • lepiej zrozumieć:

– doświadczane trudności,

– zachowania własne i innych,

– swoje uczucia i potrzeby;

 • uzyskać potrzebny dystans i rozwinąć odporność emocjonalną;
 • budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi i czerpać z nich więcej zadowolenia;
 • poczuć większy wpływ na własne życie, podejmować bardziej świadome decyzje, wprowadzić w życie potrzebną zmianę;
 • wypracować skuteczne sposoby samopomocy.

Dodatkowo proponujemy rozmowy z Profesorem Kazimierzem Pospiszylem na wybrane przez uczestników Koła tematy.

Zajęcia Koła – online, nie wykluczając stacjonarnych konsultacji (w miarę potrzeb i czasowych możliwości studentów).

Zainteresowani proszeni są o kontakt pod adresem: busz.natalia@gmail.com

Koło naukowe ROLA PRAWA W DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ I ŻYCIU SPOŁECZNYM

Prowadzący koło naukowe: dr Adam Żardecki

Podstawa prawna działania Koła: zarządzenie Nr 12/2023 Rektora Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie z dnia 5 września w sprawie zasad i trybu działania kół naukowo-artystycznych
w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie.

Minimalna liczba uczestników Koła: co najmniej pięciu studentów lub uczestników studiów podyplomowych

Zakres tematyczny Koła:

 1. Problemy prawne dotyczące regulacji i wykonywania zawodów związanych z kierunkami studiów objętych ofertą edukacyjną Uczelni (w szczególności zawodu dietetyka, kosmetologa, pedagoga, logopedy, specjalisty ds. zarządzania);
 2. Wybrane problemy prawne i bariery faktyczne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;
 3. Prawo polskie w systemie prawa Unii Europejskiej, rola i znaczenie organizacji międzynarodowych i organów Unii Europejskiej w wykonywaniu zawodów związanych
  z kierunkami studiów objętych ofertą edukacyjną Uczelni (w szczególności zawodu dietetyka, kosmetologa, pedagoga, logopedy, specjalisty ds. zarządzania).

Formy działania koła:

 • przygotowywanie przez uczestników, pod kierunkiem prowadzącego Koło, referatów
  i publikacji naukowych dotyczących wybranych zagadnień objętych zakresem tematycznym Koła oraz przeprowadzanie w tym zakresie dyskusji naukowej,
  z uwzględnieniem wszechstronnej analizy aspektów praktycznych;
 • uczestniczenie w konferencjach naukowych, seminariach, warsztatach naukowych
  i innych przedsięwzięciach dydaktycznych lub naukowo-badawczych, organizowanych przez Uczelnię lub podmioty zewnętrzne;
 • analiza praktycznych problemów prawnych dotyczących różnych obszarów zainteresowań uczestników Koła.

Częstotliwość zajęć Koła: 2 razy w każdym miesiącu w ustalonym dniu tygodnia (w godzinach popołudniowych).

Tryb zajęć Koła: zdalnie (najczęściej), hybrydowo lub stacjonarnie.

Zainteresowani proszeni są o kontakt pod adresem: a.zard@wp.pl

Koło naukowe HARMONIA URODY

Prowadzący: mgr Beata Durajczyk

 

Cele:

Celem Koła jest pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie szeroko rozumianej tematyki kosmetologii, dietetyki i nauk pokrewnych.

Do zadań Koło należy:

 • Integracja członków Koła.
 • Wyjścia na wybrane Kongresy kosmetyczne i dietetyczne.
 • Udział w Kongresach kosmetycznych on-line.
 • Poszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności praktycznych i poszerzanie indywidualnych zainteresowań członków Koła z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej i dietetyki.
 • Promowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Opracowanie i przeprowadzenie akcji edukacyjnych z zakresu pielęgnacji skóry.
 • Spotkania oraz dyskusje ze studentami w roku akademickiego 2023/2024 nt. rozwoju kosmetologii, jako pomoc w wyborze przyszłej specjalizacji.
 • Omówienie nowości na rynku kosmetycznym.
 • Przygotowanie makijażu, charakteryzacji i stylizacji w ramach współpracy z kołem teatralnym.
 • Promowanie Uczelni w otoczeniu społecznym.

Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy pod adresem: bdurajczyk@poczta.onet.pl

Koło naukowe POLITYKA WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO

Prowadzi: dr Krystyna Wiaderny-Bidzińska

Studenckie Koło Naukowe: Polityka wczoraj – dziś – jutro – zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów.

Tryb pracy: Spotkania odbywać się będą w aplikacji Microsoft Teams (2x w miesiącu).

Jako koło naukowe będziemy dążyć do pobudzenia zainteresowań naukowych naszych studentów, angażować ich w prace naukowe i badawcze, ułatwiać dostęp do bieżących informacji na temat współczesnego świata, a także umożliwiać wymianę doświadczeń.

Koła naukowe umożliwiają studentom zdobycie dodatkowych umiejętności, nawiązanie kontaktów ze specjalistami oraz rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak współpraca i przywództwo. i najnowszej historii, naukę umiejętności miękkich oraz przygotowywać członków koła do pracy naukowej. Jedną z najistotniejszych korzyści płynących z działalności w kole naukowym jest rozbudzanie w sobie ciekawości i chęci do podejmowania kolejnych wyzwań.

Aktywny udział w Kole, to szansa na rozwój osobisty na różnych płaszczyznach: organizacyjnej – udział w przygotowywaniu spotkań seminariów i konferencji, naukowej – współpraca z ekspertami, moderowanie dyskusji a z biegiem czasu, współautorstwo wystąpień lub artykułów w czasopismach studenckich, integracyjnej.

Celem Koła jest:

 • organizacja spotkań naukowych, konferencji naukowych, wykładów oraz innych projektów merytorycznych,
 • współpraca z instytucjami naukowymi, w szczególności akademickimi, władzami publicznymi, organizacjami społeczno-kulturalnymi oraz innymi podmiotami,
 • sprzyjanie rozwojowi intelektualnemu poprzez prowadzenie badań i działalności organizatorskiej,
 • tworzenie forum, na którym swobodnie można wymieniać się doświadczeniami i poglądami oraz nauczyć się efektywnej pracy w grupie,
 • promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między studentami.

Cele, realizowane będą w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo lub organizowanie m.in. debat, paneli dyskusyjnych, odczytów, wykładów, warsztatów, konferencji naukowych i dydaktycznych, publikację artykułów naukowych, wizyt studyjnych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej dla studentów,
 • organizowanie przedsięwzięć naukowych umożliwiających studentom zdobywanie dodatkowej wiedzy, rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności,
 • wspieranie uczestnictwa członków Koła w życiu studenckim,
 • promocję i utrzymywanie kontaktów międzyuczelnianych,
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury studenckiej,
 • inne działania realizujące cele statutowe Koła.

Charakter inicjatyw podejmowanych przez Koło Naukowe oraz program realizowanych wydarzeń jest uzależniony od zainteresowań jego członków.

Zainteresowanych przygodą w Kole Polityka wczoraj – dziś – jutro proszę o informację na mój adres mailowy: krystynawiadernybidzinska@gmail.com najlepiej do 10 lutego, bo w ten sposób będziemy mogli podjąć pierwsze aktywności jeszcze w tym semestrze.

 

Na początek Koło zaprasza do skorzystania z oferty co dwutygodniowych powtórek z wiedzy o społeczeństwie!

tematy

Koło miłośników języka angielskiego

Studentów pragnących doskonalić język angielski zapraszamy na konwersacje prowadzone przez Panią Stacey Ann Muthani Gothigia.

Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy pod adresem: staycanoni2018@gmail.com

Ułatwienie dostępu