Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli i logopedów

Forma zajęć – Hybrydowa

Obecna rzeczywistość stawia przed polska szkołą duże wyzwania. Na rynku edukacyjnym  poszukiwani są nauczyciele, którzy będą potrafili zapewnić uczniom najlepsze warunki do zdobycia wiedzy z jednoczesnym połączeniem nauki z rozwojem kompetencji społecznych. Dlatego tak ważny stał się rozwój zawodowy nauczycieli.

Spełniając oczekiwania rynku umożliwiamy państwu zdobycie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela wymaganych Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. DZ.U. 2020 poz. 1289)

Zajęcia realizowane są w formie zajęć Online + zajęcia praktyczne stacjonarnie w siedzibie Uczelni Społeczno – Medycznej oraz obowiązkowego odbycia 150 godzin praktyk w placówce oświatowej.

Możliwość odbycia praktyk w naszych ponadpodstawowych Szkołach Beaty Mydłowskiej.

Program studiów realizowany zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450). i jest zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Cel

Studia Podyplomowe maja na celu nabycie zarówno umiejętności jak  i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela. Studenci uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób:

  • posiadających wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra), które chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

lub

  • które ukończyły studia co najmniej pierwszego stopnia i chcą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu pedagogiki.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

  • Zajęcia są prowadzone w trybie hybrydowym
  • Niestacjonarne Studia Podyplomowe trwają 1,5 roku (3 semestry) i obejmują  540 h (390 godzin teoretycznych w formie wykładów i ćwiczeń + 150 godzin praktyk) -– 60 pkt ECTS
  • Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz praktyków, ekspertów, specjalistów  z wieloletnim doświadczeniem: dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek; prawników, psychologów, pedagogów.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie na ocenę.

Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana z poszczególnych przedmiotów (bez pisania pracy dyplomowej).

Opłaty:

  • Opłata rekrutacyjna 85 zł
  • wpisowe: 250 zł – UWAGA studenci zapisani do 30 sierpnia zwolnieni z opłaty wpisowej
  • czesne: 1000 zł/semestr

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Ułatwienie dostępu