Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli

CEL STUDIÓW

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do pracy nauczyciela w placówkach oświatowych i edukacyjnych, zgodnie z wymogami przepisów prawa:

  • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020r. (poz. 1289) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 14 września 2023r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (poz. 2102);
  • Obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2021r. (poz. 890)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 14 września 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (poz. 2003);
  • Polska Rama Kwalifikacji określona w przepisach wydanych na podstawie 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz efekty uczenia się określone w standardzie.

 

Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych i prowadzenia zajęć z przedmiotu zgodnie z kierunkiem ukończonych studiów wyższych lub z kierunkiem, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające treściom nauczania określonym w podstawie kształcenia ogólnego programowej przedmiotu nauczania lub treściom prowadzonych zajęć.

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów wyższych, pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich posiadających zdobyte w toku dotychczasowej edukacji przygotowanie merytoryczne do nauczania wybranego przedmiotu, lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych koniecznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele zgodnie z organizacją roku akademickiego w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie – średnio 10 zjazdów w semestrze.

Liczba semestrów: 3 – kształcenie zdalne

Łączna liczba punktów ECTS umożliwiająca ukończenie studiów podyplomowych: 90 ECTS

Łączna liczba godzin zajęć na studiach podyplomowych: 470h, w tym

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 308h (Psychologia-138h+Pedagogika 170h)

Dydaktyka i Emisja głosu: 162h

Łączna liczba godzin praktyk zawodowych: 150h

 

 

PROGRAM STUDIÓW

Kształcenie na studiach przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne i przygotowanie pedagogiczne. Przygotowanie pedagogiczne obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i przygotowanie dydaktyczne. Przygotowanie dydaktyczne obejmuje podstawy dydaktyki i emisję głosu oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Program studiów obejmuje zajęcia lub grupy zajęć kształtujące umiejętności praktyczne, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

W ramach grupy zajęć – Moduł 1/B Psychologiczno-Pedagogiczny (Psychologia) realizowane są między innymi przedmioty: Psychologia ogólna, Psychologia wychowawcza, Psychologia społeczna, Biologiczne i psychologiczne podstawy uczenia się, Elementy psychologii rehabilitacyjnej i terapeutycznej, Psychologia rozwojowa i kliniczna; Moduł 2/B (Pedagogika) realizowane są między innymi przedmioty: Pedagogika ogólna, Pedagogika specjalna,  Pedagogika rodziny i opiekuńczo-wychowawcza, Teoria wychowania, Diagnoza pedagogiczna, Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

W ramach grupy zajęć – Moduł 2/C Dydaktyka i Emisja głosu realizowane są między innymi przedmioty: Emisja głosu, Komunikacja interpersonalna, Kultura języka, autoprezentacja i kompetencje komunikacyjne nauczyciela, Dydaktyka ogólna, Warsztat pracy merytoryczno-metodycznej i wychowawczej nauczyciela, Nowoczesne koncepcje nauczania, modele współczesnej szkoły  i alternatywne formy edukacji, Wymagania ogólne i treści szczegółowe podstawy programowej, Ocenianie osiągnięć ucznia, wewnątrzszkolne, kształtujące.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną.

Jeżeli przedmiot jest nauczany lub rodzaj zajęć jest prowadzony zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej, praktyki zawodowe odbywają się w obu typach szkół.

Praktyki zawodowe są realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach systemu oświaty udzielających wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom.

Praktyki zawodowe nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczelnia Społeczno-Medyczna współpracuje z wieloma Interesariuszami Zewnętrznymi, zapewniając chętnym Słuchaczom odbywanie praktyk zawodowych.

Dopuszcza się możliwość odbycia praktyki w obecnym miejscu pracy Słuchacza, jeżeli wykonywane czynności  są zgodne ze  specyfiką studiowanego kierunku.

 

KADRA

Kształcenie służące osiągnięciu efektów uczenia się jest prowadzone przez nauczycieli akademickich i inne osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć.

W celu właściwej realizacji programu, poszerzenia przekazanej wiedzy, zwłaszcza jej aspektów praktycznych studia realizowane są przy udziale praktyków wyróżniających się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi oraz specjalistów w dziedzinach objętych programem studiów: nauczycieli akademickich, nauczycieli ze szkół, specjalistów, psychologów, pedagogów, dyrektorów placówek oświatowych.

 

WERYFIKACJI OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Osiągnięte efekty uczenia się w kategorii wiedzy weryfikowane są w każdym z trzech semestrów za pomocą egzaminów pisemnych lub egzaminów ustnych oraz na podstawie obecności i aktywności uczestników, a także w oparciu o analizę opracowanych konspektów i obserwację ich praktycznej realizacji.

 

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich nałożonych siatką studiów egzaminów i zaliczeń, pozytywnej opinii opiekuna praktyk zawodowych oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Ogólna ocena na świadectwie ukończenia studiów stanowi: średnia ocen uzyskana z poszczególnych przedmiotów z trzech semestrów i ocena z końcowego egzaminu ustnego.

Studia nie wymagają pisania pracy dyplomowej.

 

OPŁATY

1000zł I semestr

1000zł II semestr

1000zł III semestr

W szczególnych sytuacjach opłaty mogą być rozłożone na raty.

 

KONTAKT

Dr Marlena Katarzyna Gerung

dziekan.wns@usmbm.edu.pl

668140440

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Ułatwienie dostępu