CEEPUS

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY DLA LEPSZEGO ŻYCIA

Rok akademicki: 2020/2021

Rok akademicki: 2021/2022 (UMBRELLA)

Co to jest CEEPUS?

Założeniem programu sieci jest poprawa stanu wiedzy i świadomości z zakresu rozwoju zrównoważonego oraz podkreślenie potrzeb związanych z wdrażaniem rozwoju zrównoważonego rozwijanego globalnie przez partnerów z trzech sektorów w celu osiągnięcia stabilności dla przyszłości życia ludzi.

Sieć została utworzona w celu zachęcenia studentów oraz kadry akademickiej do wspólnej wymiany ich umiejętności, nabytych kompetencji, wiedzy i doświadczenia na płaszczyźnie zrównoważonego rozwoju w skali międzynarodowej komunikacji w zakresie ekonomii zdrowia i rozwoju człowieka, w tworzenia równowagi pomiędzy pracą a dobrym samopoczuciem osobistym realizowanym przez USM w zakresie działań Wydziału Nauk Medycznych – Kosmetologii i Dietetyki, w tym opracowywania Diet Zrównoważonych w zakresie utrzymania zdrowia w okresie rekonwalescencji po chorobie wywołanej wirusem COVID-19. Celem projektu jest stworzenie i utrzymanie kompleksowego narzędzia do pomiaru i utrzymania stabilności zrównoważonego rozwoju , poszukiwanie nie tylko wspólnych obszarów badań, ale także różnic, aby wprowadzić w życie ideę pobudzenia działań zmierzających ku zrównoważonej przyszłości.

Naszym celem jest określenie i zrozumienie potrzeby wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, przekraczania granic globalnego działania w celu opracowania wspólnego narzędzia na rzecz zrównoważonego rozwoju i prowadzenie prac badawczych w międzynarodowych zespołach w celu opracowania odpowiedniego narzędzia dydaktyczno-metodycznego poprzez dzielenie się naszymi umiejętnościami, najlepszymi praktykami i kwalifikacjami.

Kierujemy nasze działania, aby wyrazić trwałość zrównoważonego rozwoju oraz ukierunkowaną na  zdrowie ludzkie jedność i integralność w walce z nierównościami.

Realizacja tego projektu ma za cel skoncentrowanie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju
i  ekonomii zdrowia poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć, wykładów, warsztatów, happeningów i  szkoły letniej dla studentów, nauczycieli i odbiorców zewnętrznych wykorzystując potencjału i zasoby już nie tylko pojedynczej uczelni, ale dostępne zasoby ludzkie i materialne całej sieci dostępne i  udostępniane przez i dzięki naszym partnerom i współpracy w sieci w ramach CEEPUS.

Projekt ułatwia mobilność studentów i nauczycieli oraz umożliwia dostarczanie potencjału
i aktualnej wiedzy dydaktyczno-metodyczno-naukowej, aby wprowadzić ten zasób na międzynarodowych zajęciach dot. zrównoważonego rozwoju, a także zaoferować wspólne badania nad wspólnymi międzynarodowymi celami oraz problemami związanymi z  zapewnieniem badań
w zakresie ekonomii, edukacji i zdrowia.

Rodzaje działań

Kluczowym działaniem w ramach sieci jest przygotowanie studentów i nauczycieli do współpracy międzynarodowej, aby prowadzić prace na rzecz rozwoju zrównoważonego w obszarach zdrowia i  dobrobytu, wysokiej jakości edukacji, wzrostu gospodarczego i zmniejszania nierówności. Główne działania związane z projektem to wymiana studentów i nauczycieli działających w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, ekonomii zdrowia, edukacji itp. Główne działania, które należy przeprowadzić: to zajęcia praktyczne, międzynarodowe kursy mistrzowskie, warsztaty i specjalistyczne kursy letnich szkół ukierunkowane na  zrównoważony rozwój i ekonomikę zdrowia.

Cele projektu

Celami projektu są: najwyższa jakość edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, popularyzacja idei wspólnych działań na rzecz rozwoju, zgłębienie wiedzy partnerów z sieci, zwiększenie dostępności zasobów i połączenie kwalifikacji w celu aplikowania o środki zewnętrzne w perspektywie międzynarodowej, promowanie i rozwijanie wspólnych narzędzi rozwoju zrównoważonego
i zrozumienia międzynarodowego na potrzeby wspólnych projektów w celu przyspieszenia procesu osiągnięcia zrównoważonych gospodarek we wszystkich krajach, przekraczanie barier różnorodności poprzez organizowanie wspólnych konferencji i wydarzeń popularyzujących cele zrównoważonego rozwoju i  ukierunkowanych na zacieśnienie współpracy między przemysłem, środowiskiem akademickim i  rządem w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Klucz celu projektu

Opracowanie wspólnego programu na rzecz doskonałości w nauczaniu
i  prowadzeniu badań dotyczących zrównoważonego rozwoju i ekonomii zdrowia. Zachęcaj do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i sieci opartych na modelu trójstronnej współpracy środowisk uczelnia-gospodarka-rząd. Wypracowanie uniwersalnego narzędzia na rzecz utrzymania rozwoju zrównoważonego w skali międzynarodowej.

Mobilności na rok akademicki 2020/2021

W roku akademickim 2021/2022 z mobilności mogą korzystać zarówno pracownicy dydaktyczni, jak i studenci w ramach mobilności freemover w rama utworzonych i zarejestrowanych sieci CEEPUS.

Aplikacje do programu rozpoczynają się od maja 2021 r.

External links:

Ułatwienie dostępu