BIURO PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami ma za zadanie koordynować i wykonywać działania mające na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia akademickiego. Do zakresu działania Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami należy:

  • podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnościami udział w życiu społeczności akademickiej,
  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów niepełnosprawnych lub przewlekle chorych,
  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów,
  • udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni,
  • opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dot. osób z niepełnosprawnościami.

Z usług Biura może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym. Osobami uprawnionymi do korzystania z Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami są:

  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności,
  • osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter tej niezdolności jest czasowy.

Wszelkie informacje przekazywane przez studentów pracownikom Biura są objęte zasadą poufności. Do korzystania z wsparcia Biura zapraszamy także pracowników dydaktycznych mających w swoich grupach studentów z niepełnosprawnościami.

Płatny Staż w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydział Kontroli
ZOBACZ
Oferta pracy – Pre Junior Doradca
ZOBACZ
Oferta pracy – kompletowanie zamówień
ZOBACZ
Uczelnie bez barier: wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami
PORADNIK

dr Sabina Janik

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Email: sabina.janik@op.pl
Tel: 697 346 258

 

DYŻUR

każda pierwsza sobota miesiąca, godz. 8:00 – 10:00 (pokój B2)

Ułatwienie dostępu