Organizacja i zarządzanie oświatą

Studia na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą mają charakter kwalifikacyjny.  Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz organach nadzorujących działalność oświatową.

(zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce t.j. Dz.U.2021.1449)

Cel

Celem głównym studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego typu szkołach i rodzajach placówek oświatowych poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy  edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego.

 

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane do absolwentów studiów wyższych (licencjackie lub magisterskie) każdego typu: humanistyczne, ekonomiczne, techniczne;

  • zainteresowanych kandydowaniem na stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach doskonalenia nauczycieli oraz innych placówkach oświatowych
  • czynnych dyrektorów szkół i placówek
  • pracowników nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkoły

ORGANIZACJA STUDIÓW:

  • Zajęcia są prowadzone w trybie on-line
  • Niestacjonarne Studia Podyplomowe trwają 1 rok (2 semestry) i obejmują  240h zajęć teoretycznych w formie wykładów i ćwiczeń (30 punktów ECTS)
  • Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz praktyków, ekspertów, specjalistów  z wieloletnim doświadczeniem: dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek; prawników, psychologów, pedagogów.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie na ocenę.

Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana z poszczególnych przedmiotów (bez pisania pracy dyplomowej).

 Opłaty:

  • Opłata rekrutacyjna 85 zł
  • wpisowe: 250 zł – UWAGA studenci zapisani do 30 sierpnia zwolnieni z opłaty wpisowej
  • czesne: 1000 zł/semestr

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Ułatwienie dostępu