Nowy kierunek studiów podyplomowych

Miło nam poinformować, że uruchamiamy dla Was nowy kierunek studiów podyplomowych

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

ONLINE

Celem głównym studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego typu szkołach i rodzajach placówek oświatowych.

ADRESACI:

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) każdego typu: humanistyczne, ekonomiczne, techniczne;   są zainteresowane problematyką oświatową i pełnią lub/i planują pełnienie funkcji kierowniczych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych oraz zatrudnienie w  organach prowadzących i nadzorujących sektor oświaty.

Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, które potwierdza kompetencje do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. (poz.1597).

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Zajęcia są prowadzone w trybie on-line (na platformie MS Teams)

Niestacjonarne Studia Podyplomowe trwają 1 rok (2 semestry) i obejmują  240h zajęć teoretycznych w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz praktyków, ekspertów, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem: dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek; prawników, psychologów, pedagogów.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie. 

Przykładowe Treści Programowe:

  • Przywództwo w zarządzaniu placówką oświatową; Polityka i prawo oświatowe;
  • Prawo pracy; Prawo oświatowe; Nadzór pedagogiczny; Organizacja i zarządzanie jakością w placówce oświatowej;
  • Zarządzanie zmianą – reformy systemu oświaty; Finansowanie placówek oświatowych;
  • Psychologia pracy z zarządzaniem; Doskonalenie, rozwój zawodowy i ocena pracy  nauczycieli;
  • Przedsiębiorczość i marketing w oświacie; Zarządzanie kryzysem; Socjologia organizacji i zarządzania;
  • Informatyczne wspomaganie zarządzania w oświacie; Komunikacja interpersonalna, Kultura języka w zawodzie dyrektora;
  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Wewnątrzszkolny system prawny;
  • Administrowanie i organizacja kancelaryjna i archiwalna; Zarządzanie projektami unijnymi i organizacja internacjonalizacji.

CENA PROMOCYJNA za całe studia – 2000ZŁ.

Dyrektor Studiów Podyplomowych dr Marlena Katarzyna Gerung

dziekan.wns@usmbm.edu.pl  tel. 668140440


Ułatwienie dostępu