Aksjologiczne aspekty pracy w procesie resocjalizacji


Oddawana w Państwa ręce książka wpisuje się w trend europejskich inicjatyw mających na celu propagowanie idei pracy skazanych jako istotnego elementu zmiany podejścia do funkcji kary pozbawienia wolności i propagowania postulatów o resocjalizacyjnym charakterze pracy. Przedstawiając pracę jako efektywny środek wychowawczy, kształtujący postawy społeczne skazanych, i jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi oddziaływania, autorzy przekonują, że nie tylko pomaga ona uchronić skazanego przed powrotem do przestępstwa, ale również sprzyja minimalizowaniu szkód wyrządzonych przez popełniających czyny zabronione.

W pierwszej części, noszącej tytuł Praca w systemie wartości, zwrócono uwagę na aksjologiczny wymiar pracy przejawiający się w dokonywaniu wyborów wartości. Jest to próba odpowiedzi na pytania o wartości nabywane, realizowane czy przekazywane przez ludzi w procesie pracy w kontekście świata wartości jako immanentnego elementu ludzkiej egzystencji.

Część zatytułowana Współczesne problemy resocjalizacji odnosi się do zagadnień pracy skazanych, która nie jest traktowana jako element kary, ale przede wszystkim jako element resocjalizacji, obecny we wszystkich systemach penitencjarnych krajów europejskich. Ujęcie to opiera się na przekonaniu, że wartości moralne są węzłowym zagadnieniem dla całego świata, ich brak zaś stanowi największe zło.

Walorem części trzeciej, pt. Praca w procesie resocjalizacji – aspekt praktyczny, jest podejście autorów, które ma wymiar nie tylko poznawczy we wskazanym obszarze, ale także praktyczny, skłaniający do formułowania pedagogicznych i resocjalizacyjnych wskazań. Wywodzą się one z przekonania, że praca jest wartością jedynie wtedy, gdy służy godnemu, uczciwemu życiu i doskonaleniu jednostki – prowadzi do pozytywnego oddziaływania na osobę w taki sposób, aby poprzez pracę kreowała nową rzeczywistość i jednocześnie stawała się jej podmiotem. Autorzy wskazują na trudności związane z możliwością zatrudnienia skazanych, które sprawiają, że stosowanie jednego z najważniejszych środków oddziaływania penitencjarnego napotyka poważne ograniczenia.

Całość książki stanowi wyrażony refleksją naukową apel do wszystkich, którzy mogą rozszerzać możliwości zatrudniania skazanych, aby motywowali osoby odbywające karę pozbawienia wolności do podejmowania oferowanej im pracy. Ułatwi to tym ludziom funkcjonowanie w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego, zwłaszcza w rolach zawodowych i rodzinnych.

Beata Mydłowska

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (Beata Mydłowska)                

Praca w systemie wartości

Krystyna Chałas
Praca człowieka płaszczyzną urzeczywistniania przymiotów osoby          

Beata Mydłowska
Aksjologiczny wymiar pracy w kontekście nowych wyzwań            

Anna Janus
Aksjologia a zjawiska patologiczne w miejscu pracy          

Stanisław Urbański
Praca w życiu człowieka        

Mirosław Wójcik
Praca jako aktywność współczesnego uczestnika polskiej przestrzeni społeczno-kulturowej
(Refleksja pedagogiczno-aksjologiczna historyka wychowania z przywołaniem paradygmatów przeszłości i odniesieniem do wartości starorzymskich) 

Adam Fijałkowski
Rola pracy w poglądach Jana Amosa Komeńskiego       

Współczesne problemy resocjalizacji

Marian Nowak
Wychowanie do wartości pracy w perspektywie resocjalizacji – resocjalizacja przez pracę     

Angelika Barczyk-Nessel
Wartość pracy w resocjalizacji osób osadzonych w polskich placówkach penitencjarnych     

Elżbieta Łuczak
Praca jako podstawowy środek resocjalizacji penitencjarnej        

Marek Jeziorański
Znaczenie pracy w procesie resocjalizacji penitencjarnej w świetle teorii rezonansu społecznego Hartmuta Rosy   

Barbara Baraniak
Wartościowe aspekty pracy w odniesieniu do osób skazanych   

Praca w procesie resocjalizacji – aspekt praktyczny

Andrzej Bałandynowicz
Aktywizacja zawodowa skazanych jako cecha modalna w ich readaptacji społecznej    

Kazimierz Pierzchała
Praca jako element resocjalizujący w kontekście badań własnych     

Sabina Janik
Praca szansą na reintegrację społeczną nieletnich po opuszczeniu placówek resocjalizacyjnych  

Marta Jaroszewska
Wpływ kształcenia na aktywność zawodową więźniów w procesie readaptacji społecznej 

Ułatwienie dostępu