Zarządzanie studia I stopnia

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki,
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie otrzymała pozwolenie na prowadzenie studiów pierwszego o profilu praktycznym na kierunku “zarządzanie“.

Nowy kierunek studiów prowadzony będzie na Wydziale Nauk Społecznych.

Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie będą posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • stosowania narzędzi menedżera, metod i technik planowania, organizowania, koordynowania, kontrolowania, motywowania;
 • pełnienia poszczególnych ról menedżerskich na każdym szczeblu kierowniczym;
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi;

w tym w szczególności:

 • kształtowania/tworzenia warunków wyzwalających kreatywność – poznanie zasad i czynników kreatywnego działania;
 • skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania;
 • zarządzania procesami projektowymi oraz kierowania pracami zespołu;
 • umiejętnego organizowania pracy w grupie;
 • poznanie sposobów identyfikacji problemów i wyznaczania celów;
 • pomyślnego wprowadzania w życie podjętych decyzji;
 • diagnozowania problemów i rozumienia procesów organizacyjnych;
 • wspieranie rozwoju pracowników;
 • projektowanie i wprowadzanie zmian w organizacji;
 • twórczego myślenia i działania, związanego z koniecznością dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia;
 • dokonywania oceny efektywności przedsięwzięć;

Dzięki uzyskanej wiedzy, umiejętnościom praktycznym oraz kompetencjom społecznym absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy i rozwijania kariery m.in. na stanowiskach menedżerskich różnego szczebla – w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania relacjami z klientem i pozyskiwania klientów, zarządzania wartością firmy, zarządzania finansami, zarządzania projektami, zarządzania kapitałem niematerialnym, zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem, zarządzania stresem, emocjami, problemami i konfliktami lub zarządzania czasem, wiedzą i kulturą. Będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi na różnych szczeblach, realizując projekty z zakresu zarządzania oraz konsultingu.

decyzja MEiN

Ułatwienie dostępu