Projekt „Nowa szansa na pracę”

Projekt „Nowa szansa na pracę” jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach programu „Absolwent”
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji oraz zatrudnienie uczestników.

Każdy z uczestników skorzysta z poniższych form wsparcia:
– indywidualne doradztwo zawodowe – 6 godzin (w tym stworzenie indywidualnego planu działania oraz wytyczenie kierunku szkolenia zawodowego oraz profilu stażu zawodowego)
– indywidualne poradnictwo zawodowe – 6 godzin
– szkolenia interpersonalne – w tym: trening aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacje, motywację do podjęcia i utrzymania zatrudnienia, komunikację interpersonalną, radzenie sobie ze stresem – 10 godzin
– szkolenia zawodowe – tematyka dobrana na podstawie spotkań z doradcą zawodowym, uzyskanie zaświadczenia o ukończonym szkoleniu – 20 – 60 godzin
– staż zawodowy – 3 miesięczne praktyki w wybranym miejscu pracy

Korzyści z udziału w projekcie:
– opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego i podjęcia zatrudnienia
– określenie mocnych stron uczestnika, które pozwolą mu na wybór szkolenia i zawodu zgodnego z jego preferencjami i możliwościami rynku pracy
– podniesienie kompetencji w zawodzie, na który jest zapotrzebowanie na rynku pracy
– nabycie doświadczenia zawodowego oraz pozyskanie kontaktów z pracodawcami, co ułatwi podjęcie zatrudnienia
– możliwość podjęcia zatrudnienia poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym i stazu u pracodawcy
– stypendium stażowe w wysokości 1500 pln brutto wypłacane przez cały okres stażu
– możliwość zwrotu kosztów dojazdu, opieki nad osobą zależną na podstawie przedłożonych dokumentów

Termin realizacji projektu: 02 – 09.2023 r.
Termin rekrutacji: do końca lutego 2023 r.

Wymagania dotyczące uczestników:
– miejsce zamieszkania – woj.mazowieckie
– status osoby niepełnosprawnej (II lub III grupa inwalidzka)
– wykształcenie wyższe (max do 5 lat po ukończeniu studiów) lub ostatni rok studiów
– pozostawanie bez pracy

Aby przystąpić do projektu należy:
– wypełnić oraz podpisać deklarację zgłoszeniową (wzór na stronie stowarzyszenie.edu.pl)
– dostarczyć kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (minimalny termin ważności to 30.06.2023r.)
– dostarczyć kopię dyplomu lub zaświadczenie o statusie studenta ostatniego roku studiów

Skan kompletu dokumentów rekrutacyjnych uczestnika, proszę przesyłać na adres mailowy: projekt@stowarzyszenie.edu.pl.

Kontakt dla uczestników w sprawie projektu:
Dagmara Zalewska
Stowarzyszenie Edukacja i Nauka
www.stowarzyszenie.edu.pl
Mail: projekt@stowarzyszenie.edu.pl
Tel. 22 497 57 69

Ułatwienie dostępu