Konferencja Szkoła Pedeutologiczna

Konferencja

Szkoła Pedeutologiczna

„Nauczyciel wobec wyzwań zmieniającego się społeczeństwa”

24 – 25 marca 2023r.

Akademia Pedagogiki Specjalnej

im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Szkoła Pedeutologiczna kierowana jest do pracowników akademickich, nauczycieli oraz osób zarządzających placówkami oświatowymi, którzy są zainteresowani wdrażaniem nowych rozwiązań, metod i projektów w swojej codziennej pracy naukowej i zawodowej.

Konferencja ma na celu integrację środowiska akademickiego i nauczycielskiego, wymianę doświadczeń, doskonalenie warsztatu zawodowego i inspirowanie do podejmowania nowych, innowacyjnych działań w placówkach akademickich i szkolnych.

Konferencja organizowana jest przez Sekcję Pedeutologii Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, której przewodniczy prof. dr hab. Jolanta Szempruch i Zakład Pedeutologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Pani Profesor dr hab. Jolanta Szempruch wykłada również na naszej Uczelni USM na Wydziale Nauk Społecznych.

Więcej informacji:  http://www.aps.edu.pl/aktualnosci/konferencja-szkola-pedeutologiczna/

Ułatwienie dostępu