3/2023 – Zarządzenie Rektora nr 3/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw karier absolwentów oraz ewaluacji funkcjonowania Uczelni

Ułatwienie dostępu