Pozytywna ocena PKA

Szanowni Państwo,

Z  satysfakcją informuję o pozytywnej ocenie programowej na kierunku Pedagogika na poziomie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu praktycznym, prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie. Następna ocena jest przewidziana w roku akademickim 2027/2028.

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła koncepcję kształcenia, program kształcenia, przyjęte efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, infrastrukturę Uczelni oraz opiekę nad studentami.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w  przygotowanie dokumentacji dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Sukces Uczelni jest przede wszystkim zasługą Naszego Samorządu Studenckiego, Studentów kierunku Pedagogika oraz Administracji i Naszych Szanownych Nauczycieli Akademickich.

Serdecznie dziękuję za Państwa zaangażowanie!

Rektor

dr Beata Mydłowska

Uchwała nr 74/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 lutego 2022 r.

Ułatwienie dostępu